Motory sa počas výrobného procesu presúvali pomocou kombinácie závesného reťazového dopravníka, klasického dopravníka a AGV systému. Všetky tieto dopravníky boli nahradené EMS systémom (Electric Monorail System) počas dvojtýždňovej odstávky v roku 2006. EMS systém sa skladá zo 600-metrovej jednokoľajovej dráhy, z päťdesiatich dopravníkov, štrnástich prepínacích bodov, troch výťahových jednotiek, jednej rotačnej jednotky, tridsiatich štyroch kompletizovacích staníc a zo štyroch staníc na testovanie tlaku.

Systém obsahuje množstvo PROFIBUS DP sietí, ktoré sa starajú o komunikáciu RFID zariadení, HMI panelov, údržbu dotykových panelov, riadenie LJU dopravníkov a o distribúciu vstupno-výstupných obvodov. Tieto siete sa používajú aj ako rozhranie medzi PLC S7-17DP, ktoré riadia systém. Všetky dopravníky majú v dátach MOBY údaje, ktoré obsahujú výrobné atribúty a určujú špecifickú trasu každého motora po výrobnej linke. Na každej kompletizačnej a testovacej stanici je čítacie/zapisovacie zariadenie Moby SLG, ktoré posiela údaje o každom motore a jeho operačný status späť do riadiacich PLC S7-317DP.

V celkovom výrobnom procese sa nachádzajú tri tlakové testovacie linky a jedna linka na testovanie opráv. Každý dopravník obsahuje LJU riadiaci systém, ktorý sústavne načítava vedenie a tým určuje polohu v systéme. Stavové a riadiace príkazy posielajú a prijímajú PLC S7-317DP z každého dopravníka cez PROFIBUS DP. Šesť farebných dotykových HMI panelov sa stará o riadenie a vizualizáciu tlakových testov a údržbu, ako sú alarmy a manuálne ovládanie. Na každej kompletizačnej stanici je HMI panel OP77A, ktorý umožňuje operátorovi nastavovať vhodnú pracovnú polohu motora vo vertikálnom smere, vyloženie motora, znovu zaradenie motora do systému a uvoľnenie motora ďalšej stanici po skončení daných prác. RFID status vykladaných alebo prekladaných motorov sa obnovuje tak, aby reflektoval ich nový stav.

HMI panel OP77A sa vybral pre svoju PROFIBUS konektivitu a takisto alfanumerickú klávesnicu, ktorá sa používa na zadávanie sériových čísiel motorov. Rotačná jednotka prijíma jeden motor z dvoch vstupných liniek a presúva ho na jednu z dvoch testovacích liniek. Od roku inštalácie výrobná produkcia vyrástla z 220 motorov za deň na 350 motorov. Tento systém bol navrhnutý a nainštalovaný spoločnosťou Cleveland System Engineering Limited v spolupráci s Trackfit Engineering Services, ktorý navrhol podpornú konštrukciu a mechanické elementy.

www.profibus.com