Zadanie zákazníka

Spotreba pary je pre celkový zisk výrobného podniku veľmi dôležitou položkou, avšak v tomto prípade bola spotreba pary jednotlivými oddeleniami vypočítavaná na základe empirických noriem. Aby bolo Oddelenie energetiky schopné nasadiť akékoľvek opatrenia vedúce k zvýšeniu účinnosti spotreby pary v podniku, bolo potrebné:

 • monitorovať výrobu a spotrebu pary v reálnom čase,
 • mať centrálne k dispozícii zmysluplné a vierohodné údaje.

Riešenie

Spoločnosť Endress+Hauser integrovala do existujúceho systému na monitorovanie spotreby energií vlastné riešenie monitorovania pary. Súčasťou tohto riešenia boli:

 • prevádzkové prístroje a zariadenia na meranie spotreby energií,
 • zber a vizualizácia údajov,
 • mechanická inštalácia.

Endress+Hauser ako dodávateľ riešenia zastrešoval aj všetky služby, ktoré s uvedeným projektom súviseli.

Rozsah projektu

Endress+Hauser v rámci projektu poskytol:

 • prvotný návrh meracieho systému,
 • návrh projektu spolu s projektovou dokumentáciou,
 • dodávku a inštaláciu zariadení,
 • uvedenie do prevádzky,
 • zaškolenie,
 • prevádzkové návody,
 • riadenie celého projektu.

V rámci projektu boli nasadené:

 • prevádzkové prístroje – 39 systémov na meranie pary (vírové prietokomery Prowirl 72F + snímač teploty TR15 + vysielač tlaku Cerabar PMP51 spolu s bezpečnostnými ventilmi),
 • zariadenia na meranie spotreby energií – EngyCal RS33 vrátane rozvádzačov, káblov a súvisiacich systémových prvkov,
 • zber a vizualizácia údajov – softvérová aplikácia P View, OPC server a pracovná PC stanica,
 • mechanická inštalácia – príruby a prispôsobovacie časti potrubí, izolácie.

Vďaka riešeniu, ktoré bolo naištalované, dokáže teraz vedenie nášho podniku relizovať tie správne rozhodnutia, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie. Pri zohľadnení celkového množstva strát pary, ceny za dodávku nového riešenia
a následných inevstícií sa návratnosť našej investície do celého projektu pohybuje na úrovni menej ako dva roky.

Emir Krgo
Vedúci výrobného strediska, Oddelenie energetiky
ArcelorMittal Zenica, Bosna a Hercegovina

Podrobnosti projektu

Prietok pary (v tonách/h) sa meria pomocou vírového prietokomera, snímača teploty a vysielača tlaku. Každý z celkového počtu 39 meracích miest takisto obsahuje zariadenie na meranie spotreby energií (EngyCal), ktoré zaznamenáva tepelný prietok a energiu (v GJ). Toto zariadenie dokáže okrem vykonávania kalorimetrických výpočtov podľa príslušných noriem pracovať aj ako komunikačná brána, keď prenáša údaje z optickej siete do pracovnej stanice umiestnenej v centrálnej miestnosti Oddelenia energetiky.

Tu sa snímané údaje vizualizujú a ukladajú do OPC databázy. Nakoniec sa spracujú tak, aby neposkytovali len nameranú hodnotu danej veličiny, ale aby poskytovali presné a jednoznačné informácie.

Reporty upravené podľa požiadavky zákazníka zahŕňajú hodnotné informácie, ako napríklad reálnu spotrebu pre každé nákladové stredisko, množstvo a miesto strát a celkovú účinnosť parného systému. Všetky tieto informácie sú teraz dostupné v používateľsky príjemnom formáte tak, aby ich mohli bez problémov sledovať aj riadiaci pracovníci.

Harmonogram modernizácie

1. Vykonanie energetického auditu priamo v prevádzke (02/2011)

Vykonal sa energetický audit a dodávateľ navrhol a so zákazníkom prediskutoval niekoľko možných konceptov modernizácie.

2. Konzultácie (01 až 06/2011)

V spolupráci so zákazníkom a lokálnymi partnermi zodpovednými za realizáciu IT infraštruktúry pre danú prevádzku bolo vyvinuté podrobné technické riešenie.

3. Inštalácia a uvedenie do prevádzky (07/2011 až 01/2012)

Riešenie na monitorovanie spotreby pary bolo nainštalované a uvedené do prevádzky. Oddeleniu energetiky bola poskytnutá podpora pri analýze meraných údajov.

4. Konzultácia energetického auditu (04/2012)

S cieľom vyhodnotenia nameraných výsledkov a rozsahu strát bol vykonaný audit parného systému. Ten sa stal základom odporúčania týkajúceho sa korektívnych a preventívnych činností.

Zdroj: Steam monitoring pays off in less than two years: ArcelorMittal Zenica reduces energy costs. Case Study. [online]. Endress+Hauser 2012. Citované 19. 12. 2014.