Všetky požiadavky používateľov

Ak môže IT oddelenie pridať do systému mnoho funkcií, nastáva zvláštna situácia. Zvyčajne je to však naopak. IT oddelenie je oveľa častejšie zahltené požiadavkami na funkcionality. „Zistili sme, že teraz môžeme našich používateľov novými funkciami preťažiť,“ hovorí David Lewis, obchodný analytik pre Sierra Nevada Brewery Co. „Je jednoduché vytvárať nové veci. Sme oveľa ďalej ako naši používatelia. Zistili sme, že musíme čakať, kým strávia všetko, čo sme vytvorili a znova, kým nám zašlú svoje ďalšie požiadavky. „

Pred implementáciou softvéru Inductive Automation dostávali veľké množstvá žiadostí – a vývoj týchto funkcionalít trval príliš dlho. Najväčšou prekážkou rozvoja IT bol prístup k údajom z výrobného systému. Neexistoval jednoduchý spôsob získavania výrobných informácií. Po zavedení nového softvéru boli schopní ľahko získavať informácie o výrobe z ľubovoľného miesta v závode.

„Zrazu sme mali všetky údaje zozbierané,“ dodáva s nemalou dávkou vzrušenia D. Lewis. „To sú tie správne kľúče ku kráľovstvu. Teraz sme schopní riešiť aj ťažké problémy s ľahkosťou.“

Počiatočný skepticizmus

Spočiatku však vôbec nebolo ľahké nájsť tie správne kľúče. Kedykoľvek sa IT oddelenie rozhodne implementovať nový softvér do systému, musí postupovať opatrne, aby sa nenarušila produkcia vo výrobe.

„K softvéru ako takému, sme pristupovali s nedôverou,“ vysvetľuje D. Lewis. „Naši inžinieri nemali žiaden návod na použitie softvéru v spolupráci s riadiacim systémom z filozofických a praktických dôvodov. Filozoficky preto, lebo náš riadiaci systém berieme ako samostatný systém úplne oddelený od všetkých ostatných sietí. A prakticky preto, lebo naša počítačová sieť nemala veľmi dobrý punc spoľahlivosti.

„Fermentácia je nepretržitý proces a naši riadiaci zamestnanci nemali náladu preniesť výrobné prestoje v štýle pracovných PC do svojich životov. Softvér Inductive Automation nebol drahý, tak sme sa rozhodli pre skúšku. Použili sme ho na zber dát a generovanie reportov – dve oblasti, v ktorých na trhu neboli žiadne dobré alternatívy.“ Už prvé skúsenosti so softvérom ukázali, že je používateľsky na vysokej úrovni.

„Počiatočné nastavenie a konfigurácia bola jednoduchá,“ vysvetľuje Jonathan Swisher, systémový vývojár zo Sierra Nevada Brewery Co. „Jednoduchosť spočívala v inštalácii softvéru iba na jedno miesto – na server. Inštalácia a konfigurácia prebehla veľmi rýchlo. Jednoduchosť systému sa ukázala aj zo strany klientov – už nebolo potrebné doinštalovať žiaden softvér individuálne na pracovné stanice. Žiadna práca navyše a informácie boli dostupné pre všetkých v závode.“

J. Swisher dodáva, že z technického uhla pohľadu má softvér veľmi jednoduchú krivku učenia. Pre zamestnancov štandardne vyškolených v klasických kancelárskych technikách, ako je web, Java, SQL databázy a podobne, predstavuje prirodzený presun.

„Celkovo pôsobila implementácia intuitívne,“ vysvetľuje J. Swisher a ukazuje na skriptovanie v jazyku „Jython“. Všetky funkcie boli dobre zdokumentované. Python je čistý a stručný jazyk, preto aj Jython pôsobí skutočne prirodzene. Programovanie v Jython je jednoduché, keďže sme sa podobný jazyk učili na škole. „

Prístup k informáciám

Ron Mayfield, systémový vývojár pre Sierra Nevada Brewery Co. spomenul, že interak- cie s SQL databázou spoločnosti v minu- losti boli vždy problematické. No potom, ako previedli všetky informácie cez softvér Inductive Automation, život bol jednoduchší.

„Uvedomili sme si, že môžeme pracovať s informáciami z PLC a s inými výrobnými SQL databázami. A zistili sme, že môžeme mať všetky informačné zdroje prepojené na jednej obrazovke,“ dodal R. Mayfield. Tento druh informačnej synergie bol pred príchodom Inductive Automation nerealizovateľný.“
Bezproblémová komunikácia s PLC a databázami im pomohla pri riešení globálnej komunikácie medzi všetkými oddeleniami. Jedným z príkladov zdieľania informácii bol proces filtrácie.

Predtým, než je súdok piva pripravený na zabalenie, musí prejsť filtračným pracoviskom, na ktorom sa odoberú vzorky a testujú sa v laboratóriu. Výsledky testu sa potom ručne zapisovali na tabule rozmiestnené na celej prevádzke.

V závode čelili jednoduchému, no zároveň aj veľkému problému: Ako závod rástol, zamestnanci si museli pamätať stále viac miest, kam mali zapisovať informácie – niekedy sa pracovníci museli vracať skoro kilometer. S webovým klientom teraz združujú údaje z PLC (výšky hladín v cisternách, stav ventilov a pod.) s výsledkami laboratórnych skúšok a pracovné postupy (schválenia, komentáre, špecifické záznamy a pod.) na jednej obrazovke. Všetky tieto informácie sú dostupné prostredníctvom ľubovoľnej pracovnej stanice v závode.

Záver

D. Lewis, R. Mayfield a J. Swisher sa zhodli, že realizácia zmien nie je vždy ľahká. Zvlášť v prípade, kedy IT oddelenie môže pripraviť viac funkcií, než používatelia dokážu využiť. Už museli spomaliť tempo pridávania funkcií do systému, aby používatelia mohli absorbovať všetky zmeny.

„Myslím si, že so zmenami všetci súhlasia,“ uzatvára D. Lewis. „Naša spoločnosť rastie. Pred desiatimi alebo piatimi rokmi, keď sme sa rozhodovali o zmene produkcie, museli sme nájsť zodpovedného človeka a porozprávať sa s ním. Teraz použitím softvéru Inductive Automation môžem nájsť tú správu obrazovku s potrebnými informáciami. Prevádzka je oveľa jednoduchšia než predtým.“

www.inductiveautomation.com