Belehradský projekt energetického zhodnocovania odpadu

Kedysi notoricky známa skládka so zosuvmi pôdy, požiarmi a emisiami metánu (z klimatického hľadiska oveľa účinnejšie ako oxid uhličitý) prechádza transformáciou, ktorá oživuje krajinu aj životy okolitých obyvateľov a hlavného mesta Srbska. Pokrok sa dosiahol v oblasti rozkladu, zápachu a znečistených vodných tokov, ktoré boli kedysi synonymom oblasti obklopujúcej skládku. Cieľom nasledujúcej prípadovej štúdie je ukázať, že inovatívne odpadové hospodárstvo, obnova životného prostredia a trvalo udržateľná výroba energie možno realizovať nielen na západnom Balkáne, ale aj na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch Európy.

Spojenie prvotriedneho odpadového hospodárstva a technológie na ochranu životného prostredia

Transformácia skládky sa začala v roku 2015, keď mesto Belehrad požiadalo o podporu tím transakčných poradcov IFC s cieľom navrhnúť verejno-súkromné partnerstvo (PPP) na prepracovanie mestského systému odpadového hospodárstva. Belehradský projekt zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) skombinoval kompletnú generálnu opravu skládky Vinča a manažment znečistenia z nej pochádzajúceho s vytvorením udržateľného, výnosy generujúceho, environmentálne uvedomelého nakladania s odpadom. Reálne tak prebehla zmena na tzv. obehové hospodárstvo v rámci modelu „odpad na hodnotu“.

Partnerstvo medzi verejnými a súkromnými subjektmi prinieslo potrebné finančné zabezpečenie, investičné záruky a technické know-how. Úspech modelu PPP tiež umožnil mestu lepšie spravovať rozpočet a časový harmonogram, čím sa Srbsku otvorila cesta k využívaniu PPP na modernizáciu verejnej infraštruktúry a služieb v iných sektoroch.

Integrálny prístup vo Vinči presahoval len riešenie ekologicky katastrofálnej a nebezpečnej situácie skládky. Zaviedol prostriedok na zhodnocovanie odpadu. Energia z odpadu sa zhodnocuje v novovybudovanom modernom zariadení, energia zo skládkového plynu v kogeneračnom zariadení. Zhodnocovanie stavebných materiálov prebieha aj v zariadení na recykláciu stavebného a demolačného odpadu. Okrem toho sa prebytočný odpad spracováva na novej sanitárnej skládke, ktorá spĺňa normy Európskej únie a Srbska.

Zariadenie na energetické využitie odpadu začalo spracovávať odpad vo februári 2023, pričom do plnej prevádzky mala prevádzka nabehnúť koncom minulého roku. Má kapacitu premeniť až 340 000 ton odpadu na obnoviteľné teplo a elektrinu. Dokáže generovať až 30 megawattov (MW) elektriny, čo je dosť na napájanie približne 30 000 belehradských domácností, a až 56 MW tepelnej energie, čím v zime zabezpečí teplo pre 60 000 domácností – významný príspevok k srbskej energetickej sieti.

Novovzniknutý závod na recykláciu odpadu ročne zrecykluje približne 200 000 ton stavebného a demolačného odpadu. Toto zariadenie premení stavebný a demolačný odpad na recyklované stavebné materiály. Očakáva sa, že tieto komponenty projektu spolu znížia emisie skleníkových plynov v Belehrade o 210 000 ton ekvivalentu CO2 ročne.

Všestranný charakter iniciatívy podnietil sociálny pokrok, zlepšil pracovné podmienky a vytvoril 120 stálych pracovných miest a 600 pracovných miest počas výstavby. Ako prvý rozsiahly projekt odpadového hospodárstva v súkromnom sektore na rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete má tento projekt česť byť prvým zariadením na energetické využitie odpadu v Srbsku, ktoré získalo akreditáciu Gold Standard Carbon Credit.

Dnes sa na skládke Vinča, ktorá leží necelých 15 kilometrov od Belehradu, dá dýchať čistý vzduch a na nedotknutých zelených lúkach možno pozorovať hniezdiace bociany. Zmena je pre tých, ktorí poznajú minulosť tejto oblasti, úplne zásadná.

K revitalizácii Vinče a okolitého prostredia nedošlo zo dňa na deň. Otestovať PPP ako nový model poskytovania a pokračovať v jeho ambicióznom rozsahu a komplexnej implementácii vyžadovalo odvahu a konanie verejných orgánov. Belehradská cesta je príkladom pre mestá na celom svete, ktoré zápasia s poskytovaním služieb odolných zmene klímy, a infraštruktúrnou výzvou pre ich mestské a prímestské komunity.

Technológia energetického zhodnocovania odpadu pomáha spracovateľovi rýb ušetriť na prevádzkových nákladoch

Skupina Eurofish je poprednou spoločnosťou v Ekvádore aj na globálnom trhu v odvetví spracovania tuniakov, pričom spracuje zhruba 200 ton tuniakov denne, prevažne na medzinárodný export. Eurofish vlastní spracovateľskú továreň v Mante v Ekvádore, ktoré je centrom rybolovu a spracovania morských plodov. S cieľom zvýšiť produkciu a zlepšiť kvalitu čistenia odpadových vôd Eurofish kontaktovala spoločnosť Fluence, aby zmodernizovala jej prevádzku a pridala aj možnosť energetického zhodnotenia odpadu.

Výzvy

Jednou z hlavných výziev bola potreba postaviť a uviesť do prevádzky nové zariadenie bez prerušenia existujúcej prevádzky, čo nebola maličkosť, keďže bola potrebná kompletná rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Predtým prevádzka na čistenie odpadových vôd využívala pred ich vypustením iba predbežnú úpravu flotáciou rozpusteným vzduchom. Ďalšou významnou technickou výzvou bola kvalita odpadovej vody, ktorá sa ťažko čistí kvôli vysokému obsahu organických/biologických zlúčenín vrátane dusíka a denaturovaných bielkovín. Táto renovácia poskytla Eurofishu šancu na ďalšie vylepšenia prospešné pre prevádzku a okolitú komunitu: zníženie nákladov na likvidáciu odpadu, splnenie národných environmentálnych noriem a zníženie zápachu.

Riešenie

Renovácia existujúcej prevádzky sa začala pridaním nového systému flotácie rozpusteným vzduchom (DAF) a ďalších čističiek odpadových vôd. Okrem zlepšenia základného čistenia odpadových vôd Fluence pridal anaeróbny digestor na úpravu kalu a výrobu bioplynu, ktorý prevádzka využíva ako palivo pre svoj kotol na výrobu pary používanej pri spracovaní morských produktov.

Proces spracovania pozostáva zo separácie odpadovej vody v systéme DAF, úpravy vyčistenej vody v dvojitom nitrifikačno-denitrifikačnom stupni a anaeróbnej digescie pevných látok oddelených počas procesu DAF, ktorá produkuje bioplyn a výrazne znižuje objem kalu. Spracovaním rýb v závode vzniká približne 1 300 m3/deň odpadovej vody a jej čistením 1 300 m3/deň metánu.

Výsledky

Závod je v prevádzke od marca 2016, čím sa stal prvou kompletnou priemyselnou čističkou odpadových vôd v Ekvádore. Zariadenie dokáže efektívne čistiť odpadové vody s veľmi vysokou spotrebou dusíka a chemického kyslíka. Odkedy bolo nové zariadenie spustené do prevádzky, spoločnosť Eurofish znížila objem odpadu z kalu o 75 %. Vylepšená kvalita vyčistenej odpadovej vody spĺňa ekvádorské národné normy na ochranu životného prostredia. Pridaním technológie premeny odpadu na energiu znížila spoločnosť Eurofish náklady na čistenie odpadových vôd o 50 % a spotrebu energie o 35 – 40 %. Tento vysoko účinný obnoviteľný zdroj energie šetrí Eurofish viac ako 120 000 USD ročne. 

Literatúra

[1] Miskovic, I. – Bracken, B. – Bauer, R.: Belgrade´s Waste-to-Energy Project Sparks Environmental Renaissance. International Finance Corporation. [online]. Publikované október 2023.
[2] Waste to Energy Technology Helps Fish Processor Save on Operating Costs. Fluence Corporation Limited. [online]. 

-tog-