Klasické školenia pracovníkov VSD sa presunuli do plnohodnotného virtuálneho prostredia, ktoré kopíruje ich skutočné pracovné podmienky vrátane extrémneho počasia. Na to sa používajú pokročilé nástroje virtuálnej reality podporované službami Microsoft.

Vytvorenie alternatívneho spôsobu virtuálneho školenia sa osvedčilo najmä počas pandémie Covid-19 v roku 2020, keď nebolo možné stretávať sa. Využitie výpočtového výkonu, dostupnosti a škálovateľnosti cloudových služieb Azure umožnilo streamovanie tréningových scenárov a využívanie služieb plnohodnotným spôsobom 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pracovníci VSD sa tak môžu školiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek, dokonca aj z domáceho prostredia. Scenáre zároveň slúžia ako znalostná databáza technologických pracovných postupov spoločnosti.

Realizácia projektu bola zameraná na tvorbu virtuálnych tréningov v nasledujúcich oblastiach:

  • veľmi vysoké napätie – zaistenie elektrickej stanice,
  • nízke napätie – výmena elektromera.

Virtuálny tréning zaistenia elektrickej stanice pre oblasť vysokého napätia

Pre proces digitalizácie bol zo strany VSD zabezpečený podklad vo forme súboru dátových bodov v priestore (angl. Point Cloud), na základe ktorého bol vytvorený 3D model interiérových a exteriérových priestorov elektrickej stanice. 3D model zahŕňal všetky časti vstupujúce do procesu tréningu (zaisťovacie súpravy, špecializované skúšobné zariadenia, oplotenie, označenie, príslušenstvo). Výstupom bol podkladový model pre ďalšie etapy integrácie scenára do prostredia virtuálnych tréningových systémov.

Dôležitou súčasťou zaistenia elektrickej stanice je správne vyplnenie tzv. príkazu B, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť údržby. Príkaz má presne definované pravidlá a musí sa pri ňom dodržať personálny a časový postup vypĺňania. Papierová forma tohto príkazu bola implementovaná do digitálnej reprezentácie a následne využitá v ďalších fázach. V neposlednom rade je dôležitým etalónom pre finálne generovanie štatistík o úspešnosti tréningu.

Finálnou časťou projektu bolo vytvorenie aplikácie, ktorá zahŕňa všetky štandardné kroky operátorov na zaistenie elektrickej stanice. Tieto kroky spĺňajú prísne kritériá BOZP, postupov údržby a certifikácií. Výstupom je aplikácia, ktorá formou gamifikácie umožňuje tréning operátorov VSD, aby boli schopní vykonávať zásahy na zaistenie vysokonapäťovej elektrickej stanice.

Zaujímavosťou realizácie bola implementácia simulátora počasia počas tréningu. Bola to jedna z požiadaviek zákazníka, aby tréning neprebiehal v ideálnych podmienkach, ale aby bolo možné zaistenie skomplikovať zmenou režimu deň/noc, zmenou počasia (jasno, polooblačno, zamračené, dážď, búrka) a zmenou viditeľnosti (nastavením intenzity hmly). Celú finálnu úroveň možno nakonfigurovať úpravou spomínaných parametrov a používateľovi tak vytvoriť sťažené podmienky.

V rámci realizácie bolo potrebné vytvoriť unikátny systém umožňujúci distribúciu týchto tréningov širokému spektru pracovníkov VSD. Výstupnú aplikáciu je preto možné spustiť v rôznych typoch zariadení:

  • počítačovú aplikáciu pre formu gamifikácie v 3D prostredí použitím myši a klávesnice,
  • aplikáciu na plnohodnotný tréning využitím profesionálneho VR headsetu,
  • optimalizovanú formu aplikácie pre mobilné VR zariadenia,
  • 3D aplikáciu určenú na spustenie v rámci prostredia Azure, ktoré umožňuje absolvovať tréning z akéhokoľvek miesta bez potreby využitia špecializovaného hardvéru.

Virtuálny tréning výmeny elektromera pre oblasť nízkeho napätia

Hlavnou úlohou v rámci realizácie tejto časti bola výmena starého elektromera za nový s dôrazom na BOZP a evidenciu do nadradeného systému VSD. Realizácia projektu bola podobná ako v prvom prípade, pričom doň bola pridaná emulácia softvéru na evidenciu prác pracovníkov VSD. Do virtuálneho prostredia pribudlo rozhranie, ktoré umožňuje kompletné zaznamenanie prác cez mobilné zariadenie a tým aj dosiahnutie vyššieho stupňa tréningu zamestnancov. V rámci prvotnej fázy bolo opäť zdigitalizované celé prostredie skladov, koncového inštalačného bodu, BOZP príslušenstva, špecializovaných meracích prístrojov a pod.

Spomínanou novinkou bola emulácia nadradeného softvérového rozhrania na evidenciu a kontrolu prác, ktoré bolo plnohodnotne zdigitalizované a umiestnené do prostredia virtuálnych tréningových systémov. Toto rozhranie sa dá pripojiť cez ľubovoľné mobilné zariadenie.

„Veľmi oceňujem profesionalitu celého kolektívu a vysokú kvalitu výsledného produktu. Tréning pôsobí veľmi autenticky a v kombinácii s VR okuliarmi som mal pocit, že ide o realitu. Tréning navyše obsahuje rôzne zvukové stopy, čo len podčiarkuje autentickosť simulovaných prác. Tento nástroj dokáže s výkladom školiteľa dokonale suplovať činnosti v normálnej prevádzke naživo a tiež eliminuje riziko vzniku úrazu, resp. poškodenia zariadenia,“ povedal Matúš Hotový, vedúci technik pre elektrické stanice v spoločnosti VSD.

Výstupom je aplikácia, ktorá umožňuje tréning kompletného scenára výmeny elektromera NN stanice VSD. Túto aplikáciu možno podobne ako v prvom prípade spustiť v rôznych typoch zariadení.

Zdroj: Gajdošová, M.: Implementácia virtuálnych tréningových systémov s využitím cloudových služieb Azure. Exe.

-pev-