Magna Exteriors (Bohemia) so sídlom v Českej republike je spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu plastových dielov pre automobilový priemysel. Nárazníky, piate dvere, mriežky chladiča, dverné prahy alebo viečka palivových nádrží od Magna International nájdete v automobiloch Škoda Auto, Volkswagen, BMW, Jaguar, Daimler aj Audi. Preberanie súčiastok je potrebné v intralogistike pri zásobovaní výroby, kde je veľmi dôležitá práve rýchlosť a minimálna chybovosť. Spoločnosť modernizovala preberanie súčiastok z priebežne doplňovaného skladu súčiastok do vozíkov, v ktorých sa tieto súčiastky doručujú do montážnych liniek nárazníkov, kde sa pevne spoja a vytvoria tak hotový nárazník podľa špecifikácie objednávateľa.

Projekt Picker Line

Spoločnosť SCR technologies navrhla riešenie, ktoré zastrešuje manažment zásobovania skladu, zabezpečuje kontinuálnu zásobu dielov a dynamicky plánuje jeho dopĺňanie na základe plánu výroby a rýchlosti vybavovania objednávok skladníkmi. Vyvinutý softvér uľahčuje a urýchľuje proces preberania aj s následným napojením na samotný výrobný proces, kde zabezpečuje aj kriticky dôležité kroky s ohľadom na úspešnú produkciu nárazníkov. Uľahčenie a urýchlenie preberania sa realizuje najmä vďaka svetelnej LED navigácii, ktorá pracovníkovi ukazuje miesto, odkiaľ má súčiastku zobrať, a aj mu signalizuje, koľko kusov súčiastky má zobrať.

Hlavné komponenty platformy inteligentného skladu, ktoré vyvinul dodávateľ riešenia, sú LED kontrolér, kontrolér RF RC a obrazovky Stino. LED kontrolér ovláda svetelnú signalizáciu v regáloch podľa inštrukcií, ktoré dostáva z aplikačného servera. Rovnako ovláda aj svetelnú signalizáciu vozíka a inštrukcie dostáva priamo z tabletu. kontrolér RF RC prijíma RFID signály používané pracovníkom a deleguje ich na aplikačný server, kde sa už aplikačná logika stará o konkrétne kroky. Obrazovky Stino sú umiestnené v centrálnom monitoringu a zobrazujú stav objednávok a vozíkov. Na jednom paneli sa zobrazujú objednávky, ktoré čakajú na pridelenie a následnú kompletizáciu a práve sa kompletizujúce objednávky. Na druhom paneli sa zobrazujú hotové a práve kompletizované objednávky. Na poslednom paneli je prehľad informácií o preberacích vozíkoch.

Existujúci jednotný informačný systém je zdrojom údajov pre celý systém. Z neho sa načítavajú údaje o položkách, objednávkach a stave výroby, na základe ktorého sa vysvecujú vychystané vozíky v staniciach a vo výrobnom parkovisku preberacích vozíkov.

Hlavné komponenty používateľskej platformy okrem iných tvorí najmä RFID zariadenie a mobilná aplikácia. RFID zariadenie je vysielač RFID signálov, ktorý má pracovník pripevnený na ruke. Pomocou tohto vysielača pracovník interaguje so systémom, kde sa prihlasuje do pracovnej zmeny alebo potvrdzuje prevzatie položky z objednávky. Signály vysielané zariadením sú spracúvané v kontroléri RF RC, ktorý zabezpečí delegovanie týchto signálov na aplikačný server, kde sa už aplikačná logika postará o konkrétnu akciu.

Picker je mobilná aplikácia, ktorá sa spúšťa na mobilnom zariadení pripevnenom k vozíku, na ktorom pracovník kompletizuje objednávku. Aplikácia komunikuje s informačným systémom prostredníctvom WiFi pripojenia, odkiaľ si načítava údaje o priradenej objednávke a jej položkách. Tieto informácie následne pracovníkovi zobrazuje a umožňuje mu zobraziť detail položky pre prípad nejakej nejasnosti.

Riešenie prinieslo výsledky

Vďaka novému systému Magna Exteriors (Bohemia) eviduje zvýšenie počtu vybavených objednávok o viac ako 27 % a zníženie chybovosti pri vybavovaní objednávok z pôvodných 15,6 na 0,82 %. Implementované riešenie poskytuje prehľadný a efektívny proces preberania vďaka optimalizácii trasy do tvaru U. Chybovosť sa znížila vysvietením pozície, kde sa požadovaná súčiastka nachádza. Ďalšou pridanou hodnotou je aj kontrola pomocou rádiofrekvenčných hodiniek a tabletov pripevnených na preberacích vozíkoch, pomocou ktorých pracovník interaguje so systémom a potvrdzuje rôzne akcie. Týmto spôsobom sa skracuje aj výcvik nových pracovníkov. Systém poskytuje aj štatistiky a hlásenia umožňujúce ďalšiu optimalizáciu procesov a prehľad výkonnosti jednotlivých pracovníkov.

Zdroj

PICK to LIGHT 2.0 Warehouse & storage solution. SCR tech-nologies. [online]. Citované 13. 4. 2023. 

-pev-