Autor tohto príspevku v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Hella Signal lighting spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou pri koordinácii Totálne produktívnej údržby. Nakoľko efektívnosť liniek je súčasnosťou TPM, bude v článku predstavený systém ANDON, pomocou ktorého sa spoločne podarilo zvýšiť efektivitu montážnych liniek.

Predstavenie spoločnosti Hella Slovakia Signal Lighting

HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., člen rodiny nemeckého koncernu HELLA, ktorý je popredným svetovým dodávateľom v oblasti automobilového priemyslu, začala písať svoju históriu v Bánovciach nad Bebravou v roku 2003, kedy bol vyrobený prvý zadný reflektor. Spolu s výrobným závodom v Nemecku a Mexiku patrí ku kľúčovým závodom koncernovej divízie svetiel v oblasti signálnych svietidiel.

Systém ANDON je vyvinutý firmou Toyota, ako súčasť Toyota Production systém, ktorý upozorňuje na problém priamo vo výrobnom procese.

Je to spôsob signalizácie – vizuálnej aj vzdialenej prostredníctvom SMS pri vzniku abnormality výrobného procesu. Ak vznikne na výrobnej linke abnormalita, operátor linky stlačí tlačidlo, pričom zodpovedný pracovník (technik, kvalitár, transportér, skladník) je informovaný o vzniknutej udalosti prostredníctvom SMS a začína odstraňovať abnormalitu. Ak sa abnormalita odstráni , zodpovedný pracovník výrobného procesu potvrdí ukončenie prestoja zatlačením tlačidla na tej časti linky, ktorej sa prestoj týkal.

Dôvody rozhodnutia implementovať nástroje priemyselného inžinierstva ANDON a Performance analyser – očakávania

  1. Nerovnomerný vývoj efektívnosti montážnych zariadení 
  2. V porovnaní so svetovým trendom nižšia celková efektivita montážnych zariadení 
  3. Potreba zlepšenia zodpovednosti pracovníkov za riadenie procesu z dôvodu náročnosti zákazníka
  4. Potreba zlepšenia informovanosti pracovníkov o výrobnom procese
  5. Potreba zlepšenia komunikáciu medzi oddeleniami

Je to síce len 5 bodov, ale čo sa týka procesnej náročnosti sú pre zlepšenie efektívnosti veľmi dôležité.

Je bežnou praxou, že na akúkoľvek novinku na monitorovanie výrobného procesu sú ľudia alergickí. Ralizátori projetu s tým počítali a boli vyzbrojení argumentmi na prekonanie tejto teoreticky možnej bariéry. Veľkou pomocou v tomto smere bola silná podpora od riaditeľa spoločnosti, čo malo pozitívny vplyv na realizáciu projektu a dosiahnutie stanovených cieľov. V prvom kroku sa formou pilotného projektu nasadil systém Andon na tri montážne linky. Dodávateľom systému bola spoločnosť Act-in z Brna.

Výstupy zo systému

Systém Andon umožňuje sledovať rôzne ukazovatele, ako napríklad monitorovanie priebehu pracovnej zmeny (obr. 4a), prehľad strát v hodinách za deň, týždeň, mesiac ako aj možnosť zistiť, kto tieto straty spôsobil (obr. 4b) a tiež časy, ktoré boli potrebné na výrobu danej série na jednotlivých výrobných linkách (obr. 4c). K týmto uvedeným analýzam majú prístup majstri výroby, skladníci, transportéri, manažéri výroby, ktorí denne a on line vidia priebeh celej pracovnej zmeny.

Ak vzniknú prestoje z dôvodu porúch (technik), je to logickejšie, ako keď vzniknú poruchy z dôvodu logistiky (transporter + sklad). Tam je príčinou prestojov ľudský faktor vrátane systému logistiky, ktorý je potrebné vylepšovať a straty eliminovať. Hlavným prínosom nasadenia systém ANDON bolo, že pomohol identifikovať najväčšie straty.

Zhrnutie prínosov systému ANDON

Očakávanie Skutočnosť 
Zrovnomerniť vývoj efektívnosti montážnych zariadení Zrovnomernenie výkonu montážnych liniek sa výrazne zlepšilo.
V porovnaní so svetovým trendom zvýšiť celkovú efektivitu montážnych zariadení Celková efektívnosť linky sa zvýšila o 7%.
Zvýšiť zodpovednosť pracovníkov za riadenie procesu z dôvodu náročnosti zákazníka Zvýšila sa zodpovednosť za riešenie identifikovaných stratových prestojov, ktoré boli spôsobené hlavne logistikou.
Zlepšiť informáciu pracovníkov - operátorov liniek vo výrobnom procese

Pracovníci systém ANDON prijali, ako pomoc pre zlepšenie výrobného procesu a majú možnosť ho neustále zlepšovať. Systém sme vyhodnotili a zistili sme, že pracovníci vnímajú ANDON pozitívne . Po pilotnom projekte na 3 linkách sme systém ANDON implementovali na 15 montážnych linkách.

Zlepšiť komunikáciu medzi oddeleniami Zvýšenou zodpovednosťou sa zlepšili a vykryštalizovali aj komunikácia a kompetencie medzi oddeleniami.

Záver

Autor príspevku je presvedčený, že spôsob sledovania výkonnosti výrobných liniek je v tejto dobe vysoko aktuálny. Systém ANDON je vyspelým a jednoduchým vyhodnocovaním efektívnosti montážnych liniek, ktorý prijali v spoločnosti Hella a dokonca si ho prispôsobili k ohodnoteniu pracovníkov v závislosti od prestojov linky. Pomocou tohto systému sa zvýšila medziročná efektívnosť montážnej linky o 5 -6% . Najväčšie prínosy nasadenia systému môžu zaznamenať firmy, ktoré chcú v krátkej dobe odhaliť hlavné straty, či už technické, alebo logistické.

Veľkým prínosom systému ANDON je skutočnosť, že vedenie spoločnosti Hella mu dalo podporu a pri pravidelnom preverovaní funkčnosti systému je spoľahlivým nástrojom pre rýchly nárast efektivity. V súčasnosti spoločnosť Hella prechádza na online monitoring celkovej efektívnosti zariadení (OEE) na montážnych linkách – performance analyser, čo je pokračovaním systému ANDON na analýzu najväčších strát, ktoré zo systému ANDON vyplynuli ale už bez pričinenia operátorov, alebo obsluhy. Zlepšenia ďalšej efektívnosti montážnych liniek bude možné monitorovať v priebehu niekoľkých budúcich týždňov a mesiacov. 


Ing. Gabriel Dravecký, PhD.
GD Project
gabriel.dravecky@gdproject.sk