Presná meracia technológia

Vo väčšine prípadov sú odpadky spaľované v peci pri teplote asi 850 °C alebo pomocou fluidného procesu. Tieto procesy produkujú okrem oxidu uhličitého aj celý rad ďalších nebezpečných látok ako oxid uhoľnatý, oxid siričitý, kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu fluorovodíkovú, ortuť a prach s obsahom ťažkých kovov a vysoko toxických látok. Z tohto dôvodu je nevyhnuté používať meraciu technológiu, ktorá je vysoko citlivá, spoľahlivá a poskytuje presné informácie o dôležitých procesných parametroch prevádzky.

Vykurovanie odpadkami

V jednej z najmodernejších spaľovní odpadu v švédskom Tekniska Verken je nutné nepretržite merať znečistenie a na základe výsledkov generovať pravidelné správy pre príslušné úrady. Prevádzka spracúva viac ako 420 000 ton odpadkov z domácností a premieňa ich na vykurovanie a chladenie s mierou efektívnosti vyššou ako 60 %.

Merací systém

Operátorské pracovisko používa na monitorovanie procesov a obsahu znečisťujúcich látok infračervený viaczložkový merací systém SICK MCS100E s funkciou integrovaného merania O2 a celkového objemu uhlíka ako aj merania prachu a bezkontaktného merania prietoku. MCS100E môže súčasne merať osem znečisťujúcich látok a pri meraní neošetrených plynov informuje operátorov o vysokých hladinách v dostatočnom predstihu. Takéto meranie zabezpečí dostatok času na implementáciu protiopatrení už pri fáze čistenia spalín. Náklady šetria aj optické filtre, ktoré kontrolujú úroveň kalibračného plynu a zároveň kalibrujú meracie rozsahy.

Záložný systém

Manažment prevádzky má k dispozícii aj redundantný záložný systém, ktorý eliminuje stratu nameraných hodnôt a minimalizuje zlyhania meracieho systému. Ak systém nameria nepravdepodobné hodnoty – údaje, ktoré vybočujú z klasickej množiny nameraných hodnôt a vznikajú pri kolísajúcich emisiách v spaľovni odpadu – záložný systém ešte raz overí koncentráciu znečisťujúcich látok a takto zabezpečí čo najmenšie skreslenie údajov.

www.sick.com