Silný drevársky priemysel

Okrem drevospracujúceho priemyslu je možné nájsť riešenia spoločnosti IS – Industry Solutions aj v cementárenskom a papierenskom priemysle. Expanziu v Českej republike začali zákazkou pre chemický závod. Podľa slov Ing. Stanislava Meluša, vedúceho oddelenia projekcie: „Pridanou hodnotou a hlavnou výhodou našej spoločnosti je možnosť komplexnej dodávky riešenia od návrhu až po odovzdanie a oživenie v prevádzke.“ Na jeho oddelení pracuje 14 projektantov.

Narastajúci tlak na projekčné oddelenie

Už dávno sú preč časy, kedy sa najprv projektovalo a potom rozhodovalo, ako sa to zrealizuje. Dnešná doba si vyžiadala iný prístup k projektovaniu. Zákazník si kupuje celé riešenie a vo väčšine prípadov ho nezaujíma príprava alebo realizácia, len výsledok a termín. Následne má spoločnosť ako IS – Industry Solutions na starosti zosúladenie všetkých činností – projekt, realizáciu, montáž a oživenie.

Tak, ako aj iné projekčné spoločnosti, aj v IS – Industry Solutions prešli rôznymi softvérovými nástrojmi na prípravu projektov. Na návrh dispozícií a rozmiestnenia komponentov stále používajú AutoCAD. No silnejúci tlak na kvalitu a efektivitu výstupov z oddelenia projekcie si žiadal nástroj, ktorý by ponúkal detailnú návrhovú elektrotechnickú stránku projektu s možnosťou kontroly. Oddelenie projekcie na projektovanie elektrotechnických schém vyskúšalo viacero softvérových nástrojov a rôznych nadstavieb.

Dôkladná analýza

Pri hľadaní vhodného projekčného nástroja prišlo k ich prvému stretnutiu so spoločnosťou EPLAN. Začínali s jednou licenciou, neskôr s dvomi a v súčasnej dobe ich majú sedem. Začiatky boli rôznorodé. Každý projektant mal svoj štýl práce a EPLAN ovládal na používateľskej úrovni, ale bolo to málo na efektívne ovládanie softvéru. Ing. Meluš dodáva: „Cítil som, že potrebujeme nástroj, ktorý nám pomôže zvýšiť efektivitu, zjednotiť pracovné postupy a dokáže procesy zautomatizovať. Práve spoločnosť EPLAN prišla s riešením, po ktorom som dlhodobo pátral. Neponúkla len softvér, ale aj celú metodiku.“

V prvom kroku prišli špecialisti z firmy EPLAN do IS – Industry Solutions a vykonali analýzu doslova celého fungovania firmy. Spoločne si prešli celý pracovný proces – odkiaľ a kam smeruje projektová dokumentácia, v akých formátoch sa v procesoch nachádza, spôsoby odovzdávania informácií a podobne. Po podrobnej analýze spoločnosť EPLAN ponúkla riešenie vyslovene ušité na mieru, postavené na softvérovom riešení EPLAN Electric P8 v sieťovej verzii a na automatizovanom vytváraní schém pomocou nástroja EEC One (EPLAN Engineering Center One).

Od používateľa k profesionálovi

Pracovný tím pozostával z jedného špecialistu zo spoločnosti EPLAN a kľúčového projektanta z oddelenia Ing. Meluša. Po analýze potrieb nasledovala štandardizácia, čiže nastavenie šablón a kmeňových dát pre EEC One. Nasledujúcim krokom bola automatizácia procesov. Dôležité bolo, aby s týmito pripravenými nástrojmi boli oboznámení všetci projektanti. Ešte pred spustením prebehlo priamo v priestoroch firmy intenzívne školenie. Ing Meluš vysvetľuje: „EPLAN nám pomohol pripraviť podrobný manuál. Keď k nám teraz príde nový projektant so základnými skúsenosťami v EPLAN Electric P8, pomocou tohto manuálu sa rýchlejšie zaškolí.“ Projektantom sa otvorili nové obzory, získali nástroj upravený podľa ich požiadaviek, na procesy aplikovali definovanú metodiku a veľké projekty začali automatizovať.

Skúška ohňom

Prvou „skúškou ohňom“ sa stala veľká zákazka pre chemický závod v Českej republike. Pre oddelenie projekcie to bola veľká výzva, nakoľko išlo o pomerne zložitý projekt s požiadavkou na rýchle spracovanie. Padlo rozhodnutie, že celý projekt vyriešia už novým spôsobom pomocou EEC One. Ing. Meluš komentuje: „Pri bežnom postupe kreslenia schém by nám trvalo dokončenie projektu minimálne dva mesiace. My sme projekt pre výrobu rozvádzačov odovzdali za jeden mesiac, čo predstavovalo obrovský úspech, za ktorý vďačíme automatizácii projektovania.“

Štandardy nezávislé na priemysle

Po dôslednej príprave štandardov je úplne jedno, či ide o cementárenský, papierenský alebo drevospracujúci priemysel. Spoločnosť pomocou EEC One automatizovala projektovanie aj pri ďalšom veľkom projekte pre Volkswagen na Slovensku. Najväčšia logistická hala (500 x 250 metrov) pre automotive na Slovensku obsahovala veľký počet svetelných rozvádzačov s množstvom vývodov. Klasickým projektovaním a kopírovaním jednotlivým prvkov by to nielen trvalo dlhšie, ale aj chybovosť by bola väčšia. Automatizáciou projektovania pomocou EEC One dokázalo oddelenie projekcie pripraviť projektovú dokumentáciu včas.

Automatizácia projektovania naprieč celou firmou

Prvou fázou projektovania je analýza vstupných podkladov. Štandardný vstup na oddelení projekcie je zoznam pohonov, snímačov a iných elektrotechnických prvkov. Tieto prvky projektant podľa metodiky rozdelí do skupín, jednotlivé parametre prvkov (napríklad u pohonov) upraví len v tabuľkovom procesore a následne ich pomocou EEC One naimportuje priamo do EPLAN Electric P8.

V závere dokáže pomocou EPLAN Electric P8 pripraviť nielen hlavné výkresy, ale aj sumárny kusovník, ktorý sa automaticky zasiela na oddelenie nákupu a zamestnanci tak už nemusia listovať v projektovej dokumentácii. Vygenerované výstupy si pochvaľujú aj na oddelení výroby, keďže teraz automaticky získajú štítky na prístroje, zariadenia a svorkovnice. Predtým vo výrobe manuálne prepisovali údaje z výkresov do formy Excelu rozpoznateľnej pre špecializované tlačiarne. Teraz dokáže pracovníčka vo výrobe jednoducho poslať štítky na špeciálne tlačiarne, pretože ich dostane už exportované zo softwaru EPLAN do Excelu priamo z oddelenia projekcie.

Pevne na vlastných nohách

Spoločnosť IS – Industry Solutions začala v roku 2014 s víziou a 44 zamestnancami. Teraz zamestnáva 80 ľudí. Ing. Meluš uzatvára: „Riešenie od spoločnosti EPLAN pre nás predstavuje konkurenčnú výhodu. Momentálne sme v stave, že nám implementácia EPLAN Electric P8 a EEC One prináša prvé ovocie. Čakajú nás veľké projekty, ale vďaka dobre nastavenej štandardizácii a automatizácii projektovania by sme to mali zvládnuť.“