Obr. Varňa EUROTECH micro

„Veľké mlynčeky“ s modernou výbavou

Rýchlostné kombinované rezačky PSS SCG sú určené pre prevádzky potravinárskeho priemyslu na rýchle rezanie akéhokoľvek druhu čerstvého a mrazeného mäsa, ako aj celých blokov mrazeného mäsa až do –25 °C. PSS SCG zaručujú vynikajúcu akosť produktu od hrubého až po úplne jemné rezanie. Bloky mrazeného mäsa sa v rámci rezačky PSS SCG 280 podávajú do násypky, kde sa jednoducho rozbíjajú podávacou závitovkou. „Podávaciu závitovku poháňa striedavý asynchrónny motor Siemens s výkonom 18,5 kW, pri verzii rezačky STRONG je výkon motora až 30 kW. Motor je so závitovkou spojený pomocou reťazového prevodu. Predrozbitý materiál sa ďalej posúva k reznej súprave reznou závitovkou. Na jej pohon je použitý opäť asynchrónny motor Siemens s výkonom 110 kW pri štandardnej aj STRONG verzii rezačky,“ vysvetľuje riešenie pohonov Ing. Miroslav Rusinko, elektrokonštruktér pre stroje na spracovanie mäsa. Podľa voľby reznej súpravy sa dosahuje požadovaná štruktúra mäsa či iného materiálu na výstupe rezačky. „Na ovládanie motorov sa používajú frekvenčné meniče VACON NXS so zabudovaným algoritmom riadenia postavenom na šírkovo impulznej modulácii. Rýchlosť sa reguluje podľa vstupnej suroviny, a to tak, aby podávacia závitovka nezahlcovala reznú a aby nedochádzalo k prehrievaniu pohonov,“ upresňuje M. Rusinko.

Podľa jednotlivých druhov vstupných surovín možno do riadiaceho systému CP1H od spoločnosti OMRON nahodiť cca 50 receptúr. Receptúry sú prednastavené už od dodávateľa rezačky, ale možnosť vytvoriť si vlastné receptúry cez ovládací dotykový panel OMRON NS8, ktorý je súčasťou rezačky, má aj samotný používateľ. V rámci receptúry sa volí hlavne rýchlosť, príp. spomaľovanie, obidvoch závitoviek, t. j. nastavia sa dve hodnoty otáčok a tie sa v cykloch striedajú. Štandardne sa definujú receptúry pri odovzdávaní zariadenia zákazníka, a to podľa toho, s akými materiálmi bude zákazník pracovať.

Vstupmi do riadiaceho systému rezačky sú jednak údaje z frekvenčných meničov – smer otáčania, frekvencia, napätie, teplota motora, poruchové stavy a pod., jednak údaje z bezpečnostných snímačov, ktoré sledujú stav otvorenia/zatvorenia bezpečnostných krytov, napr. kryt reznej hlavy, dvierka podávacej závitovky a násypky. Výstupom z riadiaceho systému sú analógové hodnoty pre obidva frekvenčné meniče udávajúce smer a rýchlosť otáčania.

Operátorský farebný dotykový panel rezačky PSS CCP slúži na zobrazovanie zadaných aj reálnych hodnôt rýchlosti otáčania jednotlivých závitoviek, zvolenej receptúry a v prípade výskytu poruchy aj alarmových hlásení. Operátor môže pomocou panela vyberať z prednastavených receptúr, editovať ich alebo si v manuálnom režime nastavovať úplne nové hodnoty otáčok motorov ako novú receptúru.

Komunikáciu medzi riadiacim systémom a operátorským panelom zabezpečuje zbernica RS232 a medzi riadiacim systémom a frekvenčnými meničmi zabezpečujú komunikáciu analógové a digitálne vstupy/výstupy. V prípade záujmu zákazníka možno prepojiť riadiaci systém rezačky s nadradeným systémom SCADA cez štandardnú komunikačnú zbernicu.

Varne piva od tých najmenších až po priemyselné verzie

Druhú časť výrobného portfólia spoločnosti PSS tvoria varne na výrobu piva. V portfóliu PSS sú varne od tých najmenších, dvojnádobových, až po varne zložené zo siedmich nádob. Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, antikorový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky. Blok varne pozostáva zo šiestich hlavných nádob (vystieracej a scedzovacej nádoby, kotla, vírivej nádoby a nádrží na horúcu a studenú vodu), ovládacieho panela, chladiča mladiny a čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané antikorovým potrubím a potrebnými ventilmi, servopohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadíkmi, osvetlením atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.

Miešadlá v rmutovom kotle aj v scedzovacej nádobe a samotné čerpadlá sú poháňané motormi s výkonom od 1,1 do 5,5 kW. Riadenie ich otáčok je riešené prostredníctvom šiestich frekvenčných meničov VACON 10. Varňu EUROTECH micro možno ovládať podľa požiadaviek zákazníka prostredníctvom poloautomatického ručného ovládacieho panela, poloautomatického dotykového ovládacieho panela so zabudovaným PLC alebo úplne automatickým systémom.

Voľba osvedčených technológií

Aj keď v minulosti sa na ovládanie motorov, či už strojov na spracovanie mäsa, alebo varní, používali aj meniče iných výrobcov, v súčasnosti sú preferované už len meniče VACON. „Najväčšou výhodou v porovnaní s inými dodávateľmi boli veľmi kompaktné rozmery meničov v nami požadovaných výkonových úrovniach a ich vysoká miera spoľahlivosti a bezporuchovej prevádzky. Navyše si ceníme aj globálnu podporu zo strany spoločnosti Danfoss, ktorá dokáže v prípade potreby zabezpečiť servis meniča v našich strojoch vo všetkých krajinách, kde naše stroje pracujú, prostredníctvom lokálnych zastúpení a distribútorov Danfoss,“ vyzdvihuje dôvody voľby frekvenčných meničov práve tohto dodávateľa M. Rusinko. Dodávateľom meničov VACON aj riadiacich systémov bola spoločnosť Kraftstrom Partners, s. r. o., ktorá okrem toho zabezpečuje a softvérové úpravy na strojoch na spracovanie mäsa podľa požiadaviek odberateľa. „So spoluprácou s Kraftstrom Partners, s. r. o, sme veľmi spokojní, nakoľko nám vychádzajúcu v ústrety z hľadiska dodacích termínov, pomoci pri vývoji, odlaďovaní riadiaceho softvéru a pod. V prípade potreby výjazdu k zákazníkovi nám promptne poskytnú špecialistu programátora, takže sa na nich môžeme s dôverou spoľahnúť,“ dodáva M. Rusinko.

PSS SVIDNÍK, a. s., sa neustále snaží vylepšovať svoje produkty pridanou automatizáciou, aby v čo najväčšej možnej miere zjednodušili obsluhu zariadenia v bežnej prevádzke. „Čo sa týka strojov na spracovanie mäsa, našou snahou nielen do budúcnosti, ale už aj teraz, je návrh a zostrojenie kompletných, plne automatických alebo poloautomatických liniek na výrobu mäsových produktov s minimalizáciou potreby obsluhy jednotlivých zariadení pri procese výroby. O to isté sa snažíme aj pri návrhu a vývoji pivovarníckych zariadení. Takéto riešenia s automatizovaným riadením prispievajú k skráteniu celkového času potrebného na výrobu konečných produktov aj k efektívnejšiemu využívaniu našich strojov a zariadení. Naši zákazníci tak získajú možnosť zlepšovať sa a zvyšovať svoju celkovú produkciu,“ dodáva Mgr. Miroslav Gerši, marketingový manažér PSS SVIDNÍK, a. s.

Ďakujeme spoločnosti PSS Svidník, a. s., za možnosť realizácie odbornej reportáže a Ing. Miroslavovi Rusinkovi a Mgr. Miroslavovi Geršimu za poskytnuté informácie.