HELLA je technologický líder v oblasti osvetlenia

Koncern HELLA určuje míľniky v oblasti osvetlenia už od čias vynájdenia prvých automobilov a k tvorbe produktov a systémov osvetlenia neustále pristupuje veľmi inovatívne. Hoci sa zameriava najmä na zvyšovanie pohodlia a bezpečnosti vodiča, atraktívnym vzhľadom svojich svetelných produktov zároveň umožňuje výrobcom automobilov dosahovať konkrétny dizajn vozidiel a napĺňať ich stratégie. Najsilnejšou stránkou spoločnosti HELLA sú roky skúseností a spôsob, akým využíva vzájomné väzby medzi svojimi základnými obchodnými oblasťami: osvetlením, elektronikou a trhom náhradných dielov. Koncern HELLA je ako technologický líder zodpovedný za zavedenie mnohých inovatívnych produktov, napr. prvých svetlometov LED alebo prvých neoslňujúcich diaľkových xenónových svetlometov. Vďaka neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu je už dlhé roky vedúcim dodávateľom elektronických pedálov. Patrí jej tiež celosvetové prvenstvo vo vývoji 24 GHz radarových snímačov, ktoré sa používajú v asistentoch na prechádzanie medzi jazdnými pruhmi a v iných funkciách.

Výrobné procesy

Vstupom pri výrobe svietidiel je plastový granulát rôznych farieb, ktorý treba v prvej fáze vysušiť technológiou centrálneho sušenia horúcim suchým vzduchom. Granulát sa následne potrubnými cestami dopravuje k celkovo 43 vstrekolisom, z ktorých väčšina využíva technológiu viackomponentového vstrekovania. Obsluhu vstrekolisov zabezpečujú robotizované pracoviská vybavené troj- alebo šesťosovými robotmi. Po vystreknutí roztaveného granulátu do požadovanej formy a jeho ochladení prechádza polotovar k vákuovým peciam na proces pokovovania – naparovania hliníkovej vrstvy a nanášania rôznych typov ochrannej vrstvy podľa požiadaviek zákazníka. Hliníková vrstva má jednak dizajnovú funkciu, jednak zabezpečuje odrazivosť svetla smerom von zo svietidla, ochranná vrstva chráni hliník proti skorodovaniu. V procese predmontáže sa využívajú rôzne ručné, poloautomatizované aj robotizované postupy, napr. skrutkovanie, zatláčanie či rastrovanie, po ktorých sa svetlomet osadí príslušnou elektronikou. Následne sa plastové časti svetlometu – vrchná časť s puzdrom – spoja pomocou procesu vibračného alebo laserového zvárania, ktoré je tiež v niektorých prípadoch realizované robotom. Každý svetlomet prechádza výstupnou kontrolou kvality zameranou na jeho úplnosť a správnu funkčnosť. Poslednou operáciou je odstránenie vnútorných napätí pomocou procesu temperácie.

Oddelenie údržby

Na oddelení údržby v súčasnosti pracuje 70 pracovníkov a je jedným z troch oddelení patriacich pod útvar technického manažmentu, ktorého vedúcim je Ing. Marek Juríček. Jeho súčasťou je aj nástrojáreň a oddelenie výrobných technológií. Pracovníci údržby sú profesijne rozdelení na mechanikov, elektrotechnikov, programátorov a pracovníkov skladu údržby. Systém výkonu a riadenia údržby bol v začiatkoch činnosti závodu v Bánovciach kompletne prevzatý podľa vzoru materskej spoločnosti HELLA z Nemecka. „Systém bol postavený na moduloch ERP systému SAP, určených pre údržbu. Slabšou stránkou takto nastaveného systému bol fakt, že stále sa používalo pomerne veľa papierových záznamov. Keď som prevzal vedenie útvaru technického manažmentu, nebol som s tým až tak stotožnený, nakoľko nie som zástancom iba papierových záznamov.“ konštatuje M. Juríček. Takýto systém má podľa neho vplyv na akcieschopnosť a reakčný čas pracovníkov údržby.

V rámci preventívnej prehliadky je presne definované, čo a ako sa má na danom stroji skontrolovať, kto to má vykonať, aké náhradné a kritické diely treba k stroju zabezpečiť a pod. „Preventívna údržba sa formálne diala, opäť slabším miestom bolo, že nie vždy dôsledne,“ konštatuje M. Juríček. Navyše dokumentácia, podľa ktorej sa mala preventívna údržba vykonávať, obsahovala viaceré nezrovnalosti. Dôsledkom bolo, že strojné zariadenia boli často odstavované. To bol moment, keď sa pristúpilo k prehodnoteniu dokumentácie, prísnejšiemu sledovaniu výkonu preventívnej údržby a keď sa do nej zaintegrovala aj spätná väzba z činnosti mechanikov a elektrotechnikov. „To nám pomohlo posunúť sa o rázny krok dopredu, výkony údržbárov sú lepšie koordinované, údržba je lepšie dokumentovaná a kontrolovaná, čo v minulosti chýbalo,“ hovorí M. Juríček.

„Keď som na svoju terajšiu pozíciu nastúpil, pomer medzi reaktívnou a preventívnou údržbou bol asi sedemdesiat a dvadsať percent, zvyšných desať percent tvorila prediktívna údržba, čo nebol dlhodobo udržateľný stav,“ vysvetľuje M. Juríček. V priebehu dvoch rokov sa vedeniu oddelenia údržby podarilo dať pomer reaktívnej a preventívnej údržby do rovnováhy. Na najbližšie obdobie je vytvorená koncepcia aplikácie prediktívnej údržbe, ktorá bude tvoriť najväčší podiel údržby v starostlivosti o technologické zariadenia. Už v súčasnosti sa v tomto smere vykonáva tribodiagnostika, vibrodiagnostika, termografia, sleduje sa zaťaženie strojov a pod., ktoré pomáhajú odhaľovať možné problémy skôr, ako nastanú.

Výkonnostný audit údržby (VAU)

Snaha oddelenia údržby napredovať vo svojich smelých víziách sa pretavila do konkrétnych činov. Jedným z nich bolo aj prizvanie nezávislého odborníka, Ing. Gabriela Draveckého, PhD., dlhoročného odborníka v oblasti riadenia údržby a člena Slovenskej spoločnosti údržby. Ten po svojom nástupe do spoločnosti HELLA Signal Lighting, spol. s r. o., vykonal ešte v roku 2013 predbežný audit údržby. Z neho vyplynuli niektoré námety na zlepšenia, ktoré si osvojil aj M. Juríček ako vtedajší novozvolený vedúci útvaru technického manažmentu. Išlo o zmenu organizačnej štruktúry, nové postupy v rámci preventívnej údržby, zavedenie postupov 5S, nasadenie informačného systému údržby a pod. Výkon údržby sa aj vďaka tomu posunul do fázy, keď sa vedenie rozhodlo pre komplexnejší oficiálny audit, ktorý zverilo do rúk ďalším odborníkom zo Slovenskej spoločnosti údržby. Hlavnou audítorkou bola prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., a druhým audítorom súčasný predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

V auguste roku 2016 sa začal v bánoveckom závode výkonnostný audit údržby, ktorý trval tri dni. Jeho cieľom bolo v súlade s požiadavkami štandardov EÚ spraviť kontrolu všetkých interných činností údržby aj „zákazníckych“ požiadaviek, ktoré prichádzali z výroby. Ťažiskovo sa zameral na nasledujúce oblasti:
preveriť procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov, preveriť účinnosť efektívneho plánovania, riadenia, realizácie a vyhodnocovania údržbárskych úloh s cieľom zefektívniť a skvalitniť výrobný proces,
na základe výsledku auditu, využívajúc politiku kvality, environmentu a BOZP v spoločnosti HELLA Slovakia Signal Lighting, odporučiť systémové kroky k zlepšeniu procesu údržby vo vzťahu k výrobe ako k internému zákazníkovi.

„Dôležitou súčasťou auditu boli aj rozhovory s pracovníkmi výroby, aby sme zistili, ako vnímajú oddelenie údržby, jeho pracovníkov a ich výkony,“ dopĺňa G. Dravecký. Audit sa vykonával v zmysle normy ISO 19011 na auditovanie systémov manažérstva kvality.
Výkonnostný audit sa zameral na hodnotenie nasledujúcich oblastí:

 • vodcovstvo a politika údržby,
 • ľudské zdroje a motivácia v údržbe,
 • rozpočet údržby,
 • plánovanie a rozvrhovanie zdrojov,
 • plánované opravy,
 • prediktívna údržba,
 • totálne produktívna údržba,
 • korektívne opravy,
 • zlepšovanie v údržbe,
 • bezpečnosť v údržbe,
 • environment v údržbe,
 • informačné systémy v údržbe,
 • pohotovosť strojov.

„Interní pracovníci či už údržby, alebo výroby boli vopred o pripravovanom audite informovaní. Pozitívom bolo, že oni samotní boli zvedaví na výsledok, čo bolo dobrým vstupom na začiatku auditu,“ vysvetľuje M. Juríček. Aj vďaka ich pozitívnemu postoju a dobrej spolupráci s audítormi sa podarilo získať skutočný obraz o stave údržby v podniku. Dôležitým momentom v procese auditu bol aktívny prístup viacerých vedúcich pracovníkov údržby. Spolu s vedúcim mechanickej údržby Ing. Branislavom Krajčom a manažérom údržby Ing. Jurajom Bátorom poskytli počas auditu najväčšiu podporu.

Zistenia a odporúčania VAU

Po realizáciu auditu priamo v závode spracovali audítori v priebehu dvoch týždňov záverečnú hodnotiacu správu. Po jej doručení nasledovali ešte obojstranné konzultácie, aby sa obidve strany uistili správnou interpretáciou uvedených záverov. V zisteniach výkonnostného auditu bolo niekoľko zásadných odporúčaní, ktoré pracovníci oddelenia údržby očakávali, ale aj prekvapivých zistení. „To, že sme sa v našej rutinnej práci často do hĺbky sústredili na vykonávanie určitých procesov, prehliadli sme niektoré základné veci, ktoré audit odhalil. Osobne na prístupe prof. H. Pačaiovej oceňujem aj to, že napriek tomu, že do spoločnosti HELLA chodia audítori aj na iné systémové procesy a spoločnosť opakovane tieto certifikáty obhajuje, dokázala načrtnúť zjednotenie interných postupov do jedného prehľadného dokumentu zrozumiteľného pre všetky úrovne pracovníkov v podniku, od vrcholového manažmentu až po radových zamestnancov v údržbe, vo výrobe a pod.,“ dopĺňa G. Dravecký.

Za najväčšie pozitívum a prínos VAU považuje M. Juríček to, že sa na štandardne fungujúce procesy pozrie nezávislý odborník, ktorý dokáže identifikovať rezervy a navrhnúť aj zlepšenia. „Ak sa chce niekto posunúť z hľadiska výkonu údržby, VAU je na to jedinečný nástroj, ktorý vrelo odporúčam vyskúšať,“ konštatuje M. Juríček.

Na ceste k novým cieľom

Po ujasnení si záverov auditu nasledovali stretnutia útvaru technického manažmentu, kde sa už definovali konkrétne kroky na najbližšie obdobie. „Okrem toho som stanovil aj termín, kedy by sme radi tento audit zopakovali a v akom časovom horizonte sa budeme v rámci stupnice VAU posúvať vpred,“ vysvetľuje M. Juríček.
Po necelom polroku od auditu má oddelenie vypracovanú strednodobú víziu do roku 2020 hovoriacu o tom, kde sa chce oddelenie dostať z hľadiska viacerých kľúčových ukazovateľov, čo k tomu bude potrebné, ako proces postupu kontrolovať, pričom má spracovanú už aj politiku riadenia kvality údržby. Pod lepšou kontrolou sú teraz zákazky prichádzajúce z výroby, reakčný čas ich vybavenia, koľko vybavenie trvalo či opakovateľnosť daného typu zákazky. „Prvé skúsenosti so zavedenia nového systému sú pozitívne. Aj keď na začiatku bolo podstatne viac zákaziek, ako pred jeho zavedením, teraz sme sa dostali do stavu, že údržbári majú oveľa viac času na výkon preventívnej a prediktívnej údržby ako reaktívnej,“ vyzdvihuje prínosy M. Juríček. Najlepšou pochvalou podľa G. Draveckého je aj to, že zavedené zmeny pozitívne hodnotí aj interný zákazník oddelenia údržby – výroba. Zaviedli sa aj pravidelné stretnutia pracovníkov údržby a výroby. Za podstatné považuje G. Dravecký nielen nasadenie nových postupov či techniky do údržby, ale aj zmýšľanie ľudí. „Ak príde požiadavka od interného zákazníka, t. j. z výroby, tak všetko je už zachytené v systéme, zobrazované na obrazovkách, ktoré vidí zadávateľ požiadavky, vrátane jej stavu, či už na požiadavku niekto reagoval, či sa už vybavuje a pod. Čiže to vedomie, že sa na nás „pozerajú“ kolegovia, ktorí niečo od nás očakávajú, posúva aj údržbu k riešeniu vecí promptne a kvalitne.“

Veľkým prínosom a posunom pre pracovníkov údržby bolo aj to, že v poslednom čase absolvovali viaceré odborné školenia – či už interné, týkajúce sa strojov, zariadení, komponentov, alebo externé, ktoré zase zabezpečujú dodávatelia technológií. Vzhľadom na to, že je HELLA Slovakia Signal-Lighting, s. r. o., člen Slovenskej spoločnosti údržby, má navyše šancu podeliť sa o svoje skúsenosti a inšpirovať sa aj od jej ďalších členov, medzi ktorých patrí aj ich najväčší obchodný partner, známa nemecká automobilka s pôsobnosťou na území Slovenska.

Pokiaľ nebude existovať prepojenie medzi informačným systémom riadenia údržby a podnikovým informačným systémom SAP, bude ešte stále dosť procesov závislých od papierových dokumentov. Oddelenie údržby využíva v súčasnosti niekoľko informačných systémov, napr. Andon, Performance Analyzer, Maintenance Control, ručné zariadenia PDA na kontrolu stavu zariadení, zadávanie požiadaviek pracovníkov výroby pre údržbu. Do budúcnosti sa plánuje využitie zariadení PDA aj pri výkone preventívnej údržby. Stroje sú označené kódom QR, čo pracovníkovi po zoskenovaní kódu zariadením PDA sprístupní všetky relevantné informácie o stave stroja, jeho dokumentáciu, o realizovaných výkonoch údržby a pod. „Ešte stále máme rezervy v efektívnom využívaní týchto softvérových nástrojov, pretože nie všetci sa dokázali s nimi stotožniť a využiť ich pri riešení každodenných úloh,“ priznáva M. Juríček.

Z hľadiska najbližších cieľov sa chce oddelenie údržby posunúť v rámci stupnice hodnotenia podľa VAU z terajšej pozície 5 na stupeň 7. „Väčšou výzvou však pre mňa a celú údržbu v našom závode je, aby sme dokázali prepnúť pomer vykonávaných postupov údržby tak, aby bol podiel reaktívnej údržby minimálny a aby dominovala preventívna a prediktívna údržba.“ objasňuje ciele M. Juríček. To so sebou prinesie nemalé investície do výkonu prediktívnej údržby a zlepšenia celkového know-how oddelenia údržby o prediktívnej údržbe. Cieľom je zvýšiť dostupnosť strojov a znížiť počet ich prestojov, poruchovosť aj náklady na údržbu.
Ambíciou oddelenia údržby je nastúpiť do rozbehnutého vlaku Priemyslu 4.0. Prvým krokom by malo byť získavanie údajov z výroby a údržby v oveľa väčšom meradle ako doteraz. „V súčasnosti získavame údaje iba z aktuálne inštalovaných softvérových nástrojov, pričom ide o také informácie, či je stroj v chode alebo nie, či je tam mechanická alebo elektrická porucha a pod. Cieľom bude pripojiť strojné zariadenia do siete a online získavať informácie o stave stroja.“ konštatuje M. Juríček. Druhým krokom pri zvyšovaní pohotovosti výrobných a montážnych zariadení bude podľa charakteru porúch postupné používanie špecifických nástrojov prediktívnej údržby.

Ďakujeme spoločnosti HELLA Slovakia Signal-Lighting, s. r. o., za možnosť realizácie reportáže a Ing. Markovi Juríčkovi a Ing. Gabrielovi Draveckému, PhD., za poskytnuté informácie.