Keďže prevádzky a v nich nasadené systémy starnú, začína kolísať ich spoľahlivosť alebo dodávatelia týchto systémov prestanú podporovať niektoré z predtým dodávaných komponentov a je namieste otázka ich náhrady. Ak sa to stane, najvyššou prioritou takejto výmeny je dostať sa späť na výrobný výkon spred výmeny tak rýchlo, ako je to len možné, a zabezpečiť spoľahlivosť na ďalšie roky. Ideálne je, ak sa výmena spája aj so zlepšeniami, ktoré pôvodný systém neumožňoval realizovať. Podceniť sa nemôžu ani náklady a čas spojené s prechodom na modernejšie technológie – inak vzniká riziko neočakávaných odstávok výroby. Obzvlášť dôležité je to pri výrobe, kde je následná výroba závislá od materiálov, na ktorých výrobu má vplyv zmodernizovaný systém. Riziko s tým spojené možno minimalizovať vytvorením stratégie modernizácie ušitej špeciálne pre konkrétneho zákazníka.

Riadenia rizika prechodu

„Neexistuje nič také, ako jednotná stratégia riadenia rizika prechodu, ktorá by bola univerzálna pre každú prevádzku či odvetvie priemyslu. Takáto stratégia je ovplyvňovaná tým, ako zodpovední jednotlivci vnímajú konkrétne situácie a ako odhadnú dané riziká,“ vysvetľuje Christian Sturm, projektový inžinier v spoločnosti Sanofi-Aventis. „Tak ako väčšina farmaceutických spoločností, aj my uprednostňujeme pri modernizácii prístup postupných krokov. Takto dokážeme minimalizovať riziká spojené s prechodom bez toho, aby sa nám procesy kvalifikácie a validácie, ktoré sa vyžadujú pri vykonávaní akýchkoľvek zmien, vymkli z rúk.“

Pri metóde postupného prechodu sa prevádzkový riadiaci systém nahradí novou technológiou, zatiaľ čo zariadenia na úrovni lokálneho riadenia a merania zostávajú relatívne nedotknuté. Ak treba vymeniť aj tieto systémy, môže spoločnosť získať nejaký čas vytvorením zásob náhradných dielov. „Avšak bezpečné zvládnutie modernizácie metódou postupného prechodu aj niečo stojí,“ zdôrazňuje Ch. Sturm. „Na jednej strane musí byť pôvodný systém stále v prevádzke spolu s novým prevádzkovým riadiacim systémom až do chvíle, kým sa prechod definitívne neuzavrie.“ To vyžaduje dodatočný priestor, mimoriadne náklady spojené s organizačnými záležitosťami a aj dokumentáciu navyše. „V takej chváli je hlavnou otázkou, ako a kedy bude nový systém validovaný a uvedený do prevádzky,“ vysvetľuje Ch. Sturm. „Ak ste schopný nasadiť nový systém paralelne popri pôvodnom, potom môže byť nová technológia uvedená do prevádzky pred ukončením celého prechodu. A čo je možno ešte dôležitejšie, takto možno kvalifikovať riadiaci systém a validovať nové počítačové systémy v predstihu.“

Tieto výhody sú oveľa prínosnejšie ako nevýhody, ktoré sú s postupným prechodom spojené. Dôležitým kritériom výberu riadiaceho systému sa potom stáva to, do akej miery umožňuje a podporuje stratégiu postupného prechodu.

Christian Strum

Christian Strum

projektový inžinier Sanofi-Aventis Deustchland GmbH

"Výsledky potvrdili, že nasadenie systému APROL od B&R bola správna voľba"

Štruktúra softvéru má vplyv na celý životný cyklus

Pre Ch. Sturma je komplexnosť a jednoduchá použiteľnosť softvéru dôležitým kritériom pri výbere a hodnotení prevádzkového riadiaceho systému. „Len čo sa prevádzka rozrastie nad určitú veľkosť, je lepšie predísť úplnej závislosti od externých službách a udržať si nevyhnutné know-how pod vlastnou strechou.“ To je však možné iba vtedy, ak možno využívať softvér na rôzne činnosti bez potreby školených IT odborníkov. „Štruktúra softvéru však už musí byť na dostatočnej úrovni. Softvér by mal mať formu zapuzdrenej jednotky, ktorá beží nezávisle od používaného operačného systému a jeho programovacích rozhraní. V konečnom dôsledku to predĺži životnosť riadiaceho systému,“ dodáva Ch. Sturm.

Mnohé nástroje na podporu prechodu deklarujú pomoc pri zvládaní zložitosti a zjednodušení inžinierskych postupov. „Nanešťastie z našich vlastných skúseností môžeme povedať, že nie všetky takéto nástroje tieto prísľuby aj dokážu splniť,“ uviedol Patrick Heiber, vedúci oddelenia údržby EMR v Sanofi-Aventis. „Jeden problém, s ktorým sa stretávame pomerne často, je, že systémy majú sklon zhromažďovať „mŕtve“ programy počas mnohých rokov a nástroje na prechod tieto staré programy automaticky prevezmú do nového riadiaceho systému bez toho, aby ich skontrolovali. Namiesto zjednodušenia softvéru sa stane pravý opak – zvýši sa jeho zložitosť. Nástroje prechodu môžu byť veľmi užitočné pri zmenšovaní množstva programovania, ktoré by inak bolo potrebné vykonať,“ upresňuje P. Heiber. „Aktuálne som mal možnosť pracovať s jedným nástrojom, ktorý umožnil 100 % prechod, a to bez potreby manuálneho zásahu alebo revízie, obzvlášť ak sa to týkalo dynamických objektov.“ Kontrola programu a objektov je nevyhnutným krokom v procese prechodu na modernejší systém.

Špeciálne vyvinuté nástroje často poskytujú v procese prechodu tú najlepšiu podporu. Patrí medzi ne aj TAG Importer ako súčasť prevádzkového riadiaceho systému APROL od spoločnosti B&R. TAG Imorter vyžaduje len jednu validáciu. Následne dokáže prečítať programy z rôznych riadiacich systémov a vytvoriť stlačením jedného tlačidla kompletný projekt APROL, a to bez ďalších potrebných zásahov používateľa. „Len čo je proces validovaný v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v CFR, kapitola 21, časť 11 alebo dodatok 11, je úplne bezpečné predpokladať, že proces funguje spoľahlivo a nevyžaduje žiadnu ďalšiu kvalifikáciu,“ dodáva Ch. Sturm. „Nástroj TAG Importer je nielen nápomocný počas prechodu, ale aj neskôr pri vykonávaní ďalších zmien v rámci životného cyklu celého systému.“

Systém APROL od B&R sa umiestnil najlepšie

Keď spoločnosť Sanofi-Avnetis začala s projektom prechodu 15 systémov dodávajúcich injekčnú vodu na výrobu farmaceutík (tieto systémy narástli za posledné roky aj z hľadiska rozmerov, aj z hľadiska svojej komplexnosti), pomohla úzka prepojiteľnosť nástroja TAG Importer – ako súčasť riadiaceho systému APROL od B&R – s existujúcimi regulátormi zvíťaziť nad štyrmi ďalšími konkurenčnými prevádzkovými riadiacimi systémami, ktoré postúpili do záverečného podrobného výberového konania.

APROL takisto poskytuje paralelný prístup k existujúcemu riadiacemu systému a umožňuje pôvodnému systému zostať v prevádzke bez prerušenia. Sanofi-Aventis tak mohla vykonať postupný prechod vrátane procesu validácie v „živej prevádzke“ s výnimočnými výsledkami. „Obzvlášť sme sa tešili zo štruktúry softvéru, ktorý sme otestovali úplne dôkladne,“ konštatuje Ch. Sturm. „Vzhľadom na to, že APROL je systém postavený na Linuxe, približuje sa veľmi k ideálu zapuzdreného automatizačného riešenia nezávislého od rýchlo sa meniaceho sveta kancelárskeho softvéru.“ Ch. Sturm takisto ocenil inteligentný mechanizmus riadiaceho systému APROL pri opätovnom nábehu po odstávke, ktorý takisto zavážil v prospech výberu riešenia od B&R. „B&R nastavilo aj riadiaci počítač, ktorý pri svojej prevádzke ani obsluhe nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie v oblasti IT,“ dodal Ch. Sturm. „Dokonca aj systém údržby, ktorý na ňom beží, bez problémov zvládli aj naši vlastní zamestnanci.“

Pilotná inštalácia s riadiacim systémom APROL a regulátormi Freelance od ABB

Sanofi-Aventis aktuálne využíva veľký počet komponentov spoločnosti B&R, hoci nikdy nerealizovali celopodnikový projekt postavený len na APROL-e. „Ako farmaceutická spoločnosť sme veľmi konzervatívni, takže prechod na modernejší systém sme zrealizovali najprv vo forme pilotného projektu, aby sme znížili riziko spojené s prechodom na nových dodávateľov,“ vysvetľuje Ch. Sturm. Pilotná inštalácia bola vystavaná úplne od spodnej prevádzkovej úrovne, avšak poskytuje tú istú funkcionalitu ako veľký existujúci systém. „Nasadili sme prevádzkový riadiaci systém B&R APROL a prvky spoločnosti ABB na úrovni regulátorov a prevádzkových prístrojov. Naše očakávania sa kompletne splnili. Výsledky potvrdili, že APROL od B&R bola správna voľba,“ zhrnul výsledky projektu Ch. Sturm. „Dokonca sme začali s procesom prechodu zvyšných WFI systémov na nový prevádzkový riadiaci systém, ktorý by sme chceli dokončiť v priebehu najbližších dvoch rokov.“

Zdroj: Managing migration risk with B&R process control. In: Automotion 5/2015, s. 8 – 11. Foto: © Sanofi-Aventis