Softvérové riešenie InduSoft Web Studio je schopné pomôcť spoločnostiam ako je PML publikovať informácie do „cloudu“. Operátori
a vedúci prevádzok tak majú okamžitý prístup k dátam aj z najvzdialenejších miest – ako sú vrtné súpravy na ťažbu ropy a zemného plynu. PML má v súčasnej dobe viac ako šesťdesiat aktívnych systémov rozmiestnených po celej krajine, ktoré vedúcim prevádzok dodávajú výsledky priamo na ich mobilné zariadenia, tablety aj  v podobe textových správ.

PML môže posunúť informácie reálneho času priamo na stôl klientovi a to aj v prípade, že monitorujú viacero prevádzok naraz. Úspory nákladov a ich zmeny, ako je rýchlosť, smer a zaťaženie vrtu, sa dostávajú do platnosti v okamihu dostupnosti relevantných informácií. Celý proces je oveľa dostupnejší, bezpečnejší a efektívnejší.

Hlavné body

  • údaje v reálnom čase zabezpečia cenovo dostupnejšie, efektívne a bezpečné vŕtanie
  • aj najvzdialenejšie miesta dokážu zasielať informácie o prípadných kritických stavoch vrtu cez satelit do cloudu
  • využívanie SaaS a jeho funkcií ako sledovanie trendov, alarmov, ovládačov a tvorbu správ predstavuje kompletný systém pre PML a ich zákazníkov

Výzva

Keď zo začiatku začala spoločnosť analyzovať a poskytovať informácie o zemnom plyne a geologických informáciách, neexistovali žiadne systémy, ktoré by poskytovali manažérom prevádzok a technikom dohliadajúcim na vrty aktuálne informácie. Informácie o zemnom plyne a geologických podmienkach na jednotlivých plošinách aktualizovali dvakrát denne a zasielali zodpovedným zamestnancom. Lenže medzi skutočnou analýzou a poskytnutím relevantných informácií klientom vznikalo oneskorenie, dosahujúce až dvanásť hodín.
Tieto správy pre klientov obsahovali dôležité informácie týkajúce sa ložísk zemného plynu a ropy ako aj horninové štruktúry, ktoré musia byť z bezpečnostných a výrobných dôvodov izolované. Nepretržité monitorovanie plynných zložiek a objemov (vrátane korelácií s informáciami  z vrtu) je dôležité nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj na zaistenie maximálnej návratnosti investícií pre daný vrt.

Vzniknuté časové posuny medzi predloženými správami klientom  a nastaveniami vŕtacích systémov podľa požadovaných špecifikácií môžu spôsobovať problémy. Táto skutočnosť predstavovala potenciálne nebezpečenstvo pre integrálnu štruktúru vrtu. Klienti vyžadovali systém, ktorý by im poskytol informácie s častejšou aktualizáciou.

Spoločnosť PML začala hľadať riešenie, ktoré by poskytlo operátorom na vrtoch informácie v reálnom čase. Potom by vŕtanie prebiehalo efektívnejšie a bezpečnejšie a zároveň by umožnilo operátorom používať „cloud“ technológie a internetové aplikácie. Jasným kandidátom pre tento druh SCADA aplikácie bola spoločnosť InduSoft, vďaka ich schopnosti ľahko pripraviť konfigurovateľné internetové riešenia, ako sú Web Thin Client  a Studio Mobile Access (vrátane „tenkých“ klientov).

Ďalším dôležitým faktorom pri výbere SCADA systému bola medzinárodná dostupnosť. PML je spoločnosť sídliaca v USA s plánmi na expanziu na medzinárodné trhy, a preto potrebovala SCADA softvér, ktorý by dokázal efektívne previesť používateľské rozhrania aplikácií
a správ do iných jazykov. InduSoft dokáže spracovať prispôsobiteľné preklady a prevádzkové jednotky. Indusoft Web Studio podporuje klasické Unicode fonty s mnohými rôznymi jazykovými modifikáciami od latinskej abecedy, cez cyriliku a grécke fonty až po čínske znaky a Kanji. Celú aplikáciu je možné preložiť do iného jazyka jedným kliknutím.

Riešenie

PML si ako SCADA softvér vybrala Indusoft Web Studio aj preto, že by najlepšie vyhovoval ich klientom. Približne šesťdesiat aktívnych vrtov používa Indusoft Web Studio na zber dát, monitorovanie a zobrazovanie informácií o jednotlivých prevádzkach. Informácie z vrtov síce neustále monitorujú zamestnanci PML priamo na prevádzke, ale sú aj automaticky zasielané klientom PML priamo na stôl cez zabezpečené satelitné spojenie. Operátor vrtu môže sledovať zmeny prostredníctvom „tenkého“ internetového klienta a zároveň môže sťahovať správy rovno z „cloudového“ úložiska.

Celý proces modernizácie začal pri systémoch vrtov. Tieto mobilné jednotky sa skladajú z prenosných prívesov, pomocou ktorých môžu priradení zamestnanci kontinuálne analyzovať zemný plyn, získavať informácie o vrtoch a vykonávať podrobnú analýzu geologických vzoriek. SCADA softvér Indusoft Web Studio nainštalovaný na 17“ notebooku s pripojeným 24“ monitorom predstavoval lokálny server. Do PLC bol integrovaný prenosný analyzátor plynov, zber dát a riadenie. PLC na vrte komunikuje s IWS cez Modbus protokol. Zamestnanci PML sledujú na vrte zmeny v celom plyne, zložkách plynu, informáciách o vrtoch a geologických podmienkach pomocou grafov a trendových funkcií.

Informácie zo SCADA systému sú potom zasielané cez zabezpečené satelitné spojenie do „cloudu“, odkiaľ ho môžu operátori sťahovať prostredníctvom „tenkých“ internetových klientov a mobilných zariadení. Spomínané funkcie sa dajú ľahko nakonfigurovať priamo
v prostredí InduSoft Web Studio. John Parsons, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti PML dodáva, „jednou z hlavných výhod InduSoft Web Studia bolo, že sme nemuseli vytvárať kód pre cloud technológie od nuly. Všetko už bolo pripravené a integrované v softvéry. Relevantné informácie sa takto dostanú priamo do rúk zákazníka cez efektívne a bezpečné internetové riešenie.“

Riešenie SMA (Studio Mobile Access) spriahnuté s notifikáciami vzdialených alarmov InduSoft Web Studio (cez email alebo SMA) umožňujePML informovať svojich zákazníkov o kritických podmienkach. Po notifikácii sa môžu používatelia prihlásiť do systémov pomocou akéhokoľvek „smart“ zariadenia, ako je iPhone, Android, Blackberry alebo Windows Phone, a sledovať kľúčové premenné svojich vrtov.

Informácie získané z analýzy sa kvôli sledovateľnosti a historickým trendom automaticky nahrávajú aj do SQL databáz. InduSoft má patentovanú metódu komunikácie s SQL databázou, ktorá má unikátnu schopnosť prijímať a odosielať dáta z relačných databáz jednoducho, po krátkej konfigurácii. Táto metóda sa dá zaradiť medzi ďalšie spôsoby, ako sa dá výrazne znížiť doba vývoja výkonných aplikácií pre veľkých zákazníkov, akým MPL je.

Natívny a flexibilný bezpečnostný systém integrovaný do InduSoft Web Studio slúži na prepojenie informácií z viacerých vrtov do jedného cloudu. Vzdialený prístup k informáciám je povolený iba definovaným používateľom. Na základe daného mena a hesla sa používatelia prihlasujú cez tenkého internetového klienta (internetový prehliadač). PML prijal model SaaS (softvér ako služba) od InduSoft, keďže ponúka svojim zákazníkom (koncovým používateľom) vzdialený prístup k zmysluplným informáciám v reálnom čase, čo bolo určite lepšie ako uzavretý, proprietárny a čiastočne znehodnotený systém.

Výsledok

Výsledkom spolupráce spoločností PML a InduSoft je SCADA systém určený na analýzu zemného plynu, vrtov a geologických informácií, ktorý je schopný uspokojiť rastúci dopyt po informáciách  a využívať najmodernejšie cloud technológie. Relevantné a aktuálne informácie pomáhajú manažérom prevádzok pochopiť a prijať zmeny v reálnom čase, ktoré zároveň spĺňajú bezpečnostné smernice, šetria čas a náklady na vŕtanie a chránia integritu vrtu. Spoločnosť PML sa vďaka internetovému riešeniu InduSoft Web Studio stala vysoko konkurencieschopnou v oblasti povrchovej ťažby a stále ostáva na špici vo svojom obore.

Aplikácia InduSoft Web Studio ostane kompatibilná aj s novými verziami softvéru, a preto bude PML držať krok s najnovšími technológiami aj pri výmene PLC a iných komponentov. IWS ponúka viac ako 240 ovládačov komunikujúcich s rôznymi značkami PLC (vrátane podpory OPC). Je jednoduché nakonfigurovať aplikáciu tak, aby komunikovala s novou kombináciou zariadení alebo dokonca umožňovala pripojiť úplne odlišné zariadenia, ktoré zvyčajne nie sú schopné zdieľať informácie a používajú IWS ako most pre odosielanie a prijímanie informácií.

Podpora Unicode fontov a ľahký preklad používateľských rozhraní InduSoft Web Studio predstavuje flexibilitu potrebnú pri vytváraní medzinárodného podniku. Ďalší rozvoj projektu bude smerovať na poskytovanie reálnych a presných informácií o geologickom umiestnení vrtov pre optimálnu návratnosť investícií.

Schopnosť spoločnosti PML zdieľať v reálnom čase informácie obsahujúce vlastnosti vrtu (napríklad gama žiarenie, vzniknuté plynné zložky, litologiu, mieru penetrácie alebo smerové informácie)  s kľúčovými klientmi, významným spôsobom prispieva k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti.