V prvých mesiacoch svojej pôsobnosti sa firma venovala údržbe zariadení v bývalom podniku Chemlon Humenné, a to najmä elektroinštalačných rozvodov, k čomu časom pribudla starostlivosť aj o niekoľko stoviek frekvenčných meničov. V roku 1998, keď sa už firme dlhodobejšie darilo, nastala chvíľa na rast aj z hľadiska vlastných priestorov. Ponuku mesta odkúpiť vtedajší areál práčovne a chemickej čistiarne s podmienkou zachovania týchto služieb pre obyvateľstvo v nasledujúcich desiatich rokoch A. Ulehla akceptoval. Získaním vlastných priestorov sa otvorila možnosť na rast a vedenie spoločnosti začalo hľadať ďalšie smery, v ktorých by sa dovtedy získané know-how a skúsenosti pracovníkov dali komerčne zúročiť.

Snaha modernizovať a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Postupom času sa firma začala od roku 2010 venovať výrobe a dodávkam malých rozvádzačov a skriniek. Investície pritom smerovali do vybavenia dielní, nákupu nových strojov a zariadení s poloautomatickou činnosťou. Radovan Ulehla, ktorý bol už v tom čase spoločníkom otca Antona vo vedení spoločnosti, chcel posunúť firmu z pozície „bežného“ výrobcu rozvádzačov, akých boli v tom čase na Slovensku stovky, k prácam s vyššou pridanou hodnotou tvorenou modernými výrobnými zariadeniami a podporovanou softvérovými nástrojmi. Nemenej závažným dôvodom optimalizácie činností a procesov vo firme bol v tom čase aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu. Všetky uvedené skutočnosti viedli firmu k zavádzaniu automatizácie a modernizácie vykonávaných činností.

Pomocou pri realizácii tejto vízie bola aj zdanlivo nesúvisiaca tretia činnosť firmy, a to drevovýroba. Tej sa UEZ, s. r. o., venuje od roku 2003, pričom z prvotných jednoduchých produktov sa prepracovali k výrobe vlastného nábytku. Aj vďaka schváleným prostriedkom z Európskej únie spoločnosť nakúpila moderné CNC stroje riadené počítačmi. „Stále som hľadal možnosti, ako preniesť postupy prípravy, vyhotovenia dokumentácie či samotnej výroby z časti drevovýroby aj do oblasti výroby rozvádzačov,“ spomína R. Ulehla. Po prieskume trhu a pohrávaní sa s myšlienkou modernizácie už od roku 2015 sa spoločnosť nedávno rozhodla zainvestovať a nakúpiť moderné technológie a softvérové vybavenie na prípravu a výrobu rozvádzačov. „Aj keď si fáza prípravy vyžaduje doslova mravčiu prácu, o to plynulejšie sa postupuje v následných fázach výroby rozvádzačov,“ hovorí R. Ulehla.

Prvou významnou investíciou pre oblasť prípravy a výroby rozvádzačov bolo zakúpenie licencie softvéru EPLAN Pro Panel a licencií softvéru EPLAN Smart Wiring v roku 2022. To súviselo s nákupom nového stroja na výrobu a prípravu káblových zväzkov pre rozvádzače KOMAX Zeta. Vstupom do stroja sú digitálne údaje o type, dĺžke či zakončení káblov, ktoré má vyrobiť. „Tieto informácie nemá zmysel zadávať ručne, nakoľko efektivita a vyťaženosť práce takéhoto nákladného stroja by bola veľmi nízka, čo by neúmerne predlžovalo návratnosť investície. Riešením sa ukázal softvérový nástroj EPLAN Pro Panel, v ktorom sa projekt prípravy káblov podrobne pripraví. Takéto údaje sa odošlú do spomínaného stroja, ktorý bez problémov prečíta formát došlých údajov a podľa nich vo veľmi krátkom čase pripraví požadované zväzky káblov,“ vysvetľuje R. Ulehla.

Výsledkom je, že čas prípravy a montáže káblov do rozvádzača sa v porovnaní s predchádzajúcimi, väčšinou manuálnym postupmi skrátil na polovicu. Ďalším nezanedbateľným prínosom je fakt, že tieto činnosti teraz dokážu realizovať aj nekvalifikovaní pracovníci, ktorí káble zapájajú už nie podľa elektrotechnických schém, ale intuitívne podľa tabuľky a 3D modelu zobrazeného na veľkom monitore a s presným navádzaním krok za krokom. „Na začiatku sme museli absolvovať intenzívne školenia, ale to všetko smerovalo k jednému – posunúť sa od bežného k špičkovému výrobcovi rozvádzačov. Myslím, že teraz patríme z hľadiska vybavenia a zvládnutých postupov k slovenskej špičke a momentálne sme na Slovensku aj jediný výrobca, ktorý v praxi využíva kombináciu EPLAN Pro Panel, EPLAN Smart Wiring a moderné zariadenie na prípravu káblových zväzkov KOMAX Zeta 630,“ hovorí s hrdosťou R. Ulehla.

Na to, aby spoločnosť UEZ, s. r. o., v minulosti dokázala vyrobiť nejaký rozvádzač, musela mať k dispozícii už spomínanú kvalifikovanú pracovnú silu. Projekčné práce nevykonávala, takže všetky podklady pre výrobu rozvádzačov museli prísť od zákazníka v nejakej tlačovej forme alebo v súbore pre niektorý z CAD nástrojov. Následne kvalifikovaný pracovník zapájal káble v rozvádzači podľa schémy stranu po strane, ktorej musel po odbornej stránke rozumieť. Oveľa náročnejší bol aj návrh rozmiestnenia jednotlivých komponentov a elektrických prvkov v samotnom rozvádzači, čo sa nezaobišlo bez dávky kreativity a improvizácie. Každá realizácia sa navyše nezaobišla bez niekoľkokrokového schvaľovania so zákazníkom, čo opäť predlžovalo čas dodávky rozvádzača.

V súčasnosti sú už údaje na prípravu a výrobu rozvádzačov dostupné v digitálnej forme v softvéri EPLAN Pro Panel a vďaka nim je k dispozícii aj digitálne dvojča rozvádzača. Údaje slúžia nielen ako podklad pre strojné zariadenie na výrobu káblov, ale podstatne aj skracujú čas pri výrobe šablón otvorov.

Hneď siahli po overenom a profesionálnom riešení

Návštevy domácich aj zahraničných veľtrhov a desiatky hodín strávených na internete štúdiom dostupných riešení – takto vyzerala príprava R. Ulehlu pred rozhodnutím investovať do zakúpenia licencie softvérových nástrojov EPLAN. Po skúsenostiach z časti drevovýroby, kde sa od pôvodne zakúpeného riešenia strednej kategórie z hľadiska výkonu, funkcionality a ceny rozhodli prejsť na top riešenie v danej oblasti, sa tejto chyby v časti prípravy a výroby rozvádzačov snažili vyhnúť a hneď od začiatku staviť na overené a profesionálne riešenia spoločnosti EPLAN. V minulosti pritom nemala spoločnosť s nástrojmi EPLAN ani s inými podobnými riešeniami žiadne skúsenosti.

Už od začiatku sa však prejavila vysoká miera spolupráce nástrojov EPLAN so zariadením na výrobu káblov. Aktuálne sa toto spojenie javí ako nenahraditeľné. Súčasťou dodávky stroja KOMAX Zeta bol síce aj softvérový nástroj DLW (Digital Lean Wiring), avšak pracovné prostredie a funkcionalita softvéru EPLAN Pro Panel je priamou a najjednoduchšou cestou prepojenia s týmto strojom. Vďaka možnosti realizovať celý rozvádzač v 3D modeli možno ešte pred samotnou výrobou odhaliť možné kolízie či už z hľadiska rozmiestnenia jednotlivých komponentov, alebo vyhodnotenia správnej dĺžky a vyhotovenia káblov. V súčasnosti už z UEZ, s. r. o., nevyjde ani jeden rozvádzač, ktorý by nebol pripravený v EPLAN Pro Panel. Ak sa stane, že zákazník nedodá so svojím návrhom aj dokumentáciu, alebo ju má v nejakej papierovej alebo PDF forme, tak si ju projektanti v UEZ, s. r. o., sami pripravia. Dôvod je jednoznačný – táto dodatočná námaha sa im vráti v následných fázach prípravy a výroby rozvádzača. „Prínosom takéhoto postupu sú aj ušetrené prostriedky na strane zákazníka, keď sa ešte pred výrobou odhalí nerealizovateľnosť projektu napr. pre už spomínané kolízie,“ konštatuje Matúš Fedorko zo spoločnosti EPLAN.

Rôzni zákazníci, rôzne podklady, ale stále rovnaký výsledok – špičkový rozvádzač

V doterajšej praxi spoločnosti UEZ, s. r. o., prevažujú zákazníci, ktorí dodajú projektovú dokumentáciu v EPLAN-e, čo je samozrejme veľkou výhodou, alebo v inom programe, keď ju treba preklopiť do prostredia EPLAN. Spoločnosť využíva pri príprave dokumentácie nástroj EPLAN Data Portal, ktorý obsahuje aktuálne údaje niekoľko tisíc elektrických komponentov od desiatok najvýznamnejších výrobcov. „Zatiaľ sme tu vždy našli minimálne 95 % komponentov, ktoré pri návrhu rozvádzača pre svojich zákazníkov potrebujeme,“ konštatuje R. Ulehla. Zvyšných 5 % možno doplniť svojpomocne alebo ich na požiadanie z dodanej dokumentácie od výrobcu daného komponentu doplní priamo spoločnosť EPLAN. Po takejto svedomitej príprave sa stlačením jedného tlačidla (ak je táto funkcionalita súčasťou zakúpenej licencie) vytvorí automaticky celé zapojenie jednotlivých komponentov v rozvádzači. Ešte aj v tejto fáze možno dodatočne spraviť niektoré úpravy, napr. z hľadiska trasovania káblov, alebo optimalizovať zaplnenie káblových žľabov.

Jednou z dôležitých tém pri návrhu rozvádzača je aj udržiavanie optimálnej teploty v jeho vnútri tak, aby nedochádzalo k teplotnému preťaženiu inštalovaných komponentov. EPLAN Pro Panel v spolupráci so softvérovým nástrojom spoločnosti Rittal dokáže navrhnúť systém chladenia vnútornej teploty na základe teplotného výkonu inštalovaných komponentov.

Navádzanie krok za krokom

Po kompletnom digitálnom návrhu rozvádzača možno prejsť do fázy jeho výroby. Tá sa začína vytlačením šablón na vŕtanie otvorov, ktoré sa priložia na pripravený vnútorný plechový panel rozvádzača, na plechy na dvere a bočnice. UEZ, s. r. o., sa rozhodla zvoliť si za dodávateľa rozvádzačových skríň a doplnkového konštrukčného vybavenia rozvádzača spoločnosť Rittal. Dôvodom bola aj skutočnosť, že rozvádzače tejto spoločnosti uprednostňuje väčšina ich zákazníkov. Medzitým zariadenie KOMAX Zeta pripravuje všetky požadované vodiče – nastrihanie správnych priemerov na požadovanú dĺžku, odblankovanie, nalisovanie dutiniek aj ich označenie.

Spoločnosť skúšobne otestovala ďalší z nástrojov EPLAN, konkrétne Smart Mounting, ktorý operátora opäť intuitívnym spôsobom navádza pri montáži elektrických komponentov v rozvádzači. Vďaka tomu dokáže zapájanie komponentov realizovať aj menej kvalifikovaný pracovník, pričom jeho zaškolenie trvá podstatne kratší čas. „EPLAN Smart Mounting dopĺňa funkcionalitu, ktorá nie je obsiahnutá v EPLAN Smart Wiring, a tou je dispozičné rozloženie komponentov. Tým je s veľkou pravdepodobnosťou garantované, že aj pri opakovanej výrobe sa dodrží vysoká kvalita a presnosť zapojenia a eliminuje sa nežiaduca kreativita operátora. Každý krok je pritom evidovaný z hľadiska toho, kto a kedy ho vykonal,“ vysvetľuje M. Fedorko.

V ďalšej fáze využíva operátor výroby nástroj EPLAN Smart Wiring, ktorý ho intuitívnym spôsobom krok za krokom navádza, ako, kde a kadiaľ zapojiť pripravené káble. V EPLAN Smart Mounting aj Smart Wiring pracovník potvrdzuje každý vykonaný krok, čím možno sledovať rozpracovanosť výroby rozvádzačov v reálnom čase. Navyše, operátor výroby môže v prípade potreby k nevykonanému úkonu pridať komentár – dôvod nevykonania a pokračovať ďalším krokom, čo zvyšuje efektivitu celej výroby. Po doplnení všetkých potrebných komponentov sa v záverečnej fáze celý rozvádzač otestuje z hľadiska správnej funkčnosti všetkých spojov. Priložením potrebnej dokumentácie k rozvádzaču sa cyklus výroby uzavrie a rozvádzač je pripravený na expedíciu.

Školenia ako základ efektívneho využitia softvérových nástrojov

Podľa R. Ulehlu by nasadenie a hlavne produktívne využívanie nástrojov EPLAN bez predchádzajúcich školení nebolo možné. Postupom času sa pridali aj špecializované školenia zamerané na prepojenie technologických výrobných zariadení so softvérom EPLAN. Projektanti či operátori výroby si v UEZ, s. r. o., časom našli efektívny spôsob používania týchto nástrojov a v súčasnosti už naplno využívajú ich výhody. „Na základe našich skúseností môžem vrelo odporučiť všetkým firmám, ktoré rozmýšľajú nad tým, ako zlepšiť proces projektovania, prípravy aj výroby rozvádzačov, aby vyskúšali nástroje spoločnosti EPLAN. Táto investícia prinesie nielen zvýšenie efektivity, kvality a rýchlosti do mnohých procesov firmy, ale umožní využiť aj pracovnú silu s nižšou kvalifikáciou na realizáciu činností, ktoré boli donedávna doménou odborníkov,“ konštatuje R. Ulehla. Aj vďaka nástrojom EPLAN sa produkcia v spoločnosti UEZ, s. r. o., zvýšila niekoľkonásobne, pričom nie je žiadnou výnimkou, ak sa v súčasnosti mesačne vyrobia aj desiatky rozvádzačov, čo v začiatkoch podnikania predstavovalo produkciu za oveľa dlhšie obdobie.

Aj podľa M. Fedorka sa v UEZ, s. r. o., podpísali pod aktuálne úspešné napredovanie firmy tri skutočnosti. „Prvou bola cieľavedomosť zo strany vedenia, ktoré od začiatku podnikania presne vedelo, kam sa chce dostať. Druhou bolo systematické zmýšľanie, keď spoločnosť vedela definovať, kde jej nové technológie môžu pomôcť zlepšiť efektivitu procesov, a treťou bol správny odhad stavu na trhu s pracovnou silou a nedostatkom odborníkov.“

S investíciami budú pokračovať aj naďalej

Z významnejších investícií by v rozpätí približne dvoch rokov malo do portfólia technologického vybavenia spoločnosti UEZ, s. r. o., pribudnúť strojné zariadenie na vŕtanie a úpravu otvorov do montážnych dosiek, bočníc či predných dverí rozvádzačov, ktoré by opäť zvýšilo úroveň automatizácie a efektivity vykonávaných procesov. Z hľadiska softvérového vybavenia by R. Ulehla očakával doplnenie možnosti triedenia a označovania vodičov, ktoré by bolo možné nastaviť v nástrojoch EPLAN a následne realizovať na stroji KOMAX Zeta. To by pre spoločnosť mohlo otvoriť aj nové obchodné príležitosti z hľadiska prípravy káblových zväzkov aj pre externých odberateľov. A po skúšobnom období by portfólio softvérových aplikácií mal v dohľadnom čase doplniť už spomínaný EPLAN Smart Mounting vo forme zakúpenej licencie.

V redakčnej videoreportáži sme nahliadli do priestorov spoločnosti UEZ s.r.o., kde nám jej konateľ, Radovan Ulehla ukázal, ako využívajú moderné softvérové nástroje EPLAN a ďalšie technológie pri výrobe rozvádzačov a čo im to za posledné obdobie prinieslo.

Ďakujeme spoločnosti UEZ, s. r. o., za možnosť realizácie reportáže a Radovanovi Ulehlovi a Matúšovi Fedorkovi za poskytnuté informácie.