Úspech založený na znalostiach

Vedúci pracovníci tejto spoločnosti vedeli, že úspech dosiahnutý v minulosti nie je nevyhnutne zárukou úspechu v budúcnosti. Posledné roky stáli tvárou v tvár takmer neustálym prerušeniam dopytu a možnosti exportovať svoju produkciu. A tak sa vedenie spoločnosti rozhodlo uprednostniť inovácie, schopnosť pružne reagovať a odolávať nečakaným výkyvom na trhu. Na prechod z pozoruhodne úspešného výrobného podniku 20. storočia na konkurencieschopný podnik 21. storočia založený na znalostiach bola potrebná digitálna transformácia. Okrem iného bola jej súčasťou aj možnosť vzdialeného prístupu do prevádzok nachádzajúcich sa na rôznych miestach krajiny s cieľom zlepšiť efektívnosť, bezpečnosť a produktivitu, ako aj hodnotenie rizík a kybernetickú bezpečnosť prevádzok.

Našli sa aj skeptici

Digitálna transformácia spoločnosti, umožnenie prevádzky závodu na diaľku a zaistenie bezpečnosti technických prostriedkov na úrovni prevádzky (OT) sa však nezaobišlo bez problémov. Niektorí zamestnanci spochybňovali životaschopnosť digitálnej transformácie a možnosti riadenia prevádzok na diaľku. Iní vyjadrili obavy zo zvýšených kybernetických rizík, ktoré by transformácia pravdepodobne priniesla. No a potom prišla pandémia COVID-19.

S cieľom zaistiť chod základných činností musí spoločnosť chrániť bezpečnosť svojich zamestnancov, zaistiť spoľahlivú prevádzku a rýchlo zvýšiť svoju produkciu, aby uspokojila prudký nárast dopytu po papierových výrobkoch počas globálnej pandémie. Pokračovanie v iniciatíve podnikovej digitálnej transformácie zároveň zostalo prioritou na zabezpečenie dlhodobej konkurenčnej výhody. Na základe dosiahnutého pokroku pri napĺňaní cieľov v oblasti digitalizácie a možnosti riadenia prevádzok na diaľku bola spoločnosť schopná aj počas pandémie koronavírusu rýchlo reagovať a využiť existujúce riešenia PAS od spoločnosti Hexagon na bezpečné a spoľahlivé zvýšenie produkcie.

Vzdialený prístup do prevádzky

Riešenie PAS PlantState Integrity™ umožnilo technikom, z ktorých mnohí zrazu pracovali z domu, prístup k požadovaným údajom, čím sa podarilo zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Technici mali možnosť skontrolovať, či a aké zmeny urobili operátori v kritických nastaveniach, ako je rekonfigurácia riadiacich slučiek či odkladanie alebo deaktivácia alarmov, ako aj rýchla identifikácia anomálií procesu a adresovanie rušivých alarmov bez priameho fyzického prístupu.

PAS Automation Integrity™ poskytuje centralizovanú viditeľnosť konfigurácie riadiaceho systému od viacerých dodávateľov. Technici si mohli prezerať existujúce konfigurácie riadiaceho systému, analyzovať plánované a neplánované zmeny konfigurácie a zisťovať a odstraňovať problémy s konfiguráciou na diaľku a efektívne bez prihlasovania do viacerých systémov.

Špecialisti na prevádzkovú (OT) kybernetickú bezpečnosť plánujú nasadiť PAS Cyber Integrity™, čo im umožní získať automatizovaný a presný prehľad o všetkých aktívach OT a IT a súvisiacich rizikách kybernetickej bezpečnosti, čo je kľúčová požiadavka na zabránenie zlomyseľných kybernetických aktivít.

Budúcnosť bude digitálna a automatizovanejšia

Možnosti vzdialeného prístupu do prevádzky, ktoré tieto riešenia poskytujú, umožnili prevádzkovému personálu spoločnosti preukázať odolnosť proti pandémii COVID-19 a pripravenosť na budúce prevádzkové výzvy. Predchádzajúce investície do digitalizácie boli overené a skeptici v oblasti digitalizácie, riadenia a správy prevádzok na diaľku v rámci spoločnosti mohli vidieť, aká bude výroba produktov z papiera a celulózy v budúcnosti digitálna, automatizovanejšia a efektívnejšia.

Zdroj: Leading Pulp & Paper Company Overcomes Remote Work Challenges, Hexagon AB. Prípadová štúdia. [online]. Citované 15. 5. 2022. 

-tog-