TESLA Group, a. s., je zastrešujúcou spoločnosť holdingu viacerých spoločností, medzi ktoré patrí TESLA Liptovský Hrádok, a. s., zameriavajúca sa na výrobu kovových produktov, dosiek plošných spojov a energetických produktov, TESLA Blue Planet, s. r. o., ktorá sa venuje obchodným činnostiam súvisiacim s riešeniami pre energetiku a je spojovacím článkom so zákazníkmi, a TESLA Labs, s. r. o., ktorá sa venuje vývoju softvérových riešení pre oblasť energetického manažmentu a riadenia výroby.

Bájny Fénix povstal z popola vďaka novým produktom

Nové vedenie podniku začalo približne pred piatimi rokmi hľadať spôsob, ako TESLE LH prinavrátiť punc uznávaného výrobcu originálnych zariadení, ktorými bola známa už v minulosti (telefónne prístroje či rádioprijímače). „Tak ako bájny Fénix, aj TESLA začala z toho pomyselného popola subdodávateľských činností vstávať a vracia sa na trh opäť so svojimi vlastnými produktmi – batériovými úložiskami a systémom energetického manažmentu. Na to boli vytvorené nové samostatné vývojové oddelenia,“ hovorí na úvod stretnutia Lukáš Buša, marketingový manažér v spoločnosti TESLA Group, a. s.

O tom, že to bolo správne rozhodnutie, svedčí aj záujem zákazníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Holandska, Nemecka či zo Švédska. „Naším cieľom je stať sa v blízkom čase významným dodávateľom týchto riešení v európskom regióne. Na realizáciu tejto stratégie sme nielen posilnili naše interné kapacity a know-how, ale sme sa aj spojili s významnými spoločnosťami z Číny, Južnej Kórey, Nemecka či Holandska, ktoré sa stali našimi dodávateľmi,“ dopĺňa Ján Zátorský, technický riaditeľ TESLA LH.

Vďaka vlastnému vývoju a nákupu špičkových komponentov od renomovaných dodávateľov sa v TESLA LH začalo s výrobou batériových úložísk od nízkokapacitných až po veľkokapacitné inštalácie v rozmedzí od 60 kWh do viac ako 1,5 MWh pod obchodnými označeniami STILLA, TERRA, SOLIS a VENTUS.

Doplnenie pôvodného výrobného programu

V rámci výrobného programu boli v TESLA LH zachované aj spomínané dve pôvodné činnosti. Prvou je kovovýroba, kde spoločnosť figuruje ako významný regionálny spracovateľ plechov, z ktorých sa vyrábajú skrine pre batériové úložiská či elektrorozvodné skrine. Spoločnosť zároveň vyrába rozvodne pre telekomunikačný sektor a nadviazala spoluprácu s dodávateľom telekomunikačných riešení pre britský, nemecký a ázijský trh. Druhá z pôvodných divízií sa naďalej venuje výrobe a osadzovaniu dosiek plošných spojov, pričom práve sem smerovali významné investície do modernizácie.

Softvér ako základ rozvoja

TESLA LH zaviedla na podporu automatizácie procesov, či už v divízii kovovýroby, alebo elektrovýroby, niekoľko podporných softvérových riešení. Ako systém na riadenie podnikových zdrojov (z angl. Enterprise Resource Planning – ERP) bol nasadený softvérový produkt Helios. Ďalšie softvérové riešenie Logis riadi kapacity všetkých zdrojov vo výrobe, pričom pod zdrojmi sa rozumejú jednotlivé automatizované bunky alebo výrobné a montážne pracoviská. Logis na základe štruktúry objednávok vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých zdrojov tak, aby dokázal naplánovať realizáciu jednotlivých zákaziek online v reálnom čase. Vďaka tomu dochádza k vybaveniu objednávok zákazníkov v požadovanej kvalite a čase.

Informácie z uvedených dvoch softvérových riešení sú komunikované do nadradeného manažérskeho informačného systému (MIS), ktorý vyvinula spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a. s. Ten sleduje všetky ekonomické, obchodné, výrobné a nákupné aktivity spoločnosti a zároveň priebežne vyhodnocuje všetky relevantné kľúčové ukazovatele výkonu. Informácie z MIS sú online prístupné všetkým zainteresovaným pracovníkom tak, aby mali v reálnom čase prehľad o tých výkonových ukazovateľoch, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Ak sa vo výkonových ukazovateľoch prejaví nežiaduca odchýlka, vedenie spoločnosti dokáže identifikovať príčinu, prijať informované rozhodnutie a daný parameter zlepšiť.

„Aj keď na trhu existovali štandardné manažérske informačné systémy s preddefinovanými modulmi, ani v jednom prípade sme nenašli taký flexibilný systém, ktorý by vyhovoval špecifickým požiadavkám, ktoré sme v našej spoločnosti chceli riešiť. Napríklad len v samotnej divízii kovovýroby mesačne pracujeme so 14 000 jednotlivými časťami, ktoré sa používajú na výrobu väčších zostáv. S nimi prichádza množstvo údajov, ktoré potrebujeme presným spôsobom spracovávať. Preto sme sa rozhodli pre vlastný vývoj a môžeme sa pochváliť, že už teraz evidujeme ďalších záujemcov o naše softvérové riešenie, ktorí majú podobnú štruktúru procesov a charakter výroby ako TESLA LH,“ hovorí s hrdosťou J. Zátorský.

Automatizácia vyriešila úzke miesta

Aby TESLA LH dokázala plniť rastúce požiadavky zákazníkov na včasnú dodávku produktov a riešení vo vysokej kvalite, musela pristúpiť k nasadzovaniu automatizácie, robotiky a sofistikovaných IT technológií. Viaceré procesy sa riešili manuálne a vytvárali úzke miesta vo výrobe, neumožňovali zvýšiť prietok a boli aj zdrojom nekvality. Práve tu bol badateľný najvyšší prínos nasadenia ostrovných automatizačných riešení, ktoré uvedené nedostatky dokázali úplne alebo z veľkej časti vyriešiť. „Automatizácia nie je všemocná a len správne vybalancovanie s ľudskou pracovnou silou prináša očakávaný výsledok,“ konštatuje J. Zátorský.

Do inovácií zapojili aj pracovníkov z výroby

Nasadzovanie nových technológií vždy predstavuje výzvu pre všetky podnikové úrovne. Manažment podniku vníma prínosy moderných technológií ako pozitívnu zmenu, pracovníci priamo v prevádzke už majú mierne iný pohľad práve preto, lebo s novými technológiami sa musia naučiť robiť a každodenne ich aj využívať.

Príkladom v rámci TESLA LH môže byť pracovisko výroby telekomunikačných stojanov. Ručné osadzovanie približne 150 nitov rôznej veľkosti bolo nahradené robotom. Už na samotnom programovaní a odlaďovaní činnosti robota sa podieľali aj pracovníci, ktorí túto činnosť dovtedy realizovali ručne. Ide o kolaboratívne pracovisko, kde je ručné osádzanie podporené robotickým pracoviskom s cieľom zvýšiť výkon a prietok na danom procese. „Dôvodom bolo prekonať obavy z nasadenia robota a ukázať, že moderné technológie môžu pracovníkov odbremeniť od fyzicky náročných, opakujúcich sa úloh a tí sa môžu venovať iným, fyzicky menej náročným alebo kreatívnejším procesom,“ vysvetľuje J. Zátorský. Pomohlo aj pochopenie, že robot je nástrojom na dosahovanie nastavených KPI a pri ich plnení majú pracovníci práve vďaka novému „kolegovi“ aj zaujímavejšie ohodnotenie.

Nové technológie

V rámci kovovýroby pribudlo nové moderné technologické zariadenie Panel Bender, ktoré zabezpečuje až 60 % výkonov v oblasti ohýbania plechov či dierovacích lisov od spoločnosti Trumpf. Technik z kancelárie si na základe plánu vyberie určenú zákazku a pár klikmi vytvorí výrobný program, ktorý zahŕňa všetky potrebné procesy – zjednodušene povedané od vyskladnenia a dodania plechu do stroja, výrobu potrebného produktu až po jeho uloženie medzi hotové výrobky. Každá výrobná hala v TESLA LH je snímaná kamerovým systémom a na základe vyhodnocovania obrazových údajov je možné priebežne zlepšovať prietok na jednotlivých pracoviskách, čo je zodpovednosťou procesných inžinierov.

V rámci už spomínanej výroby stojanov pre telekomunikačné technológie bol nasadený silovo poddajný (kolaboratívny) robot UR 5 od spoločnosti Universal Robots na montážnu činnosť spájania plechových častí pomocou nitovania. A prečo práve kolaboratívny robot? Podľa J. Zátorského sa tieto roboty v porovnaní so štandardnými priemyselnými robotmi dajú jednoduchšie programovať a z hľadiska dosiahnutia cieľovej polohy ponúkajú lepšie možnosti. Traja pracovníci dokázali v minulosti za jednu zmenu ručne zmontovať približne 60 stojanov. Po nasadení robota sa podarilo zvýšiť výkon tohto pracoviska na 80 stojanov za zmenu.

Modernizácia prebehla aj v časti osadzovania komponentov na dosky plošných spojov. Ostrovný systém pozostáva z troch časti – na vstupe sa nachádza tzv. pastovač, za ním nasleduje pracovisko robotického osadzovania väčších komponentov, ako sú konektory, rezistory, tyristory a pod. Tretím pracoviskom je selektívna cínová vlna. V minulosti realizovali osadzovanie väčších súčiastok na dosku plošných spojov štyria pracovníci, ktorých výkon zvládol nahradiť jeden priemyselný robot. Na správne polohovanie robota, či už pri preberaní súčiastok z definovaných pozícií v zásobníkoch, alebo ich osadzovaní do dosky s presnosťou stotín mikrometra, využíva riadiaci systém robota informácie z kamerového systému. Kamera s vysokorýchlostným snímkovaním je osadená priamo na ramene robota a v reálnom čase odovzdáva informácie o scéne.

Toto riešenie dokáže robotu správne uchopiť súčiastky, ktoré sú z hľadiska polohy náhodne uložené v zásobníku. Ak sa mení typ dosky plošných spojov a je potrebné osadiť iné komponenty, preprogramovanie robota možno zvládnuť do pár minút.

V časti výroby dosiek plošných spojov pribudla ako novinka poloautomatická linka na nanášanie ochranného laku. Systém lakovania má tri hlavy na nanášanie hrubej kontúry, hrubého gélu a jemnej kontúry. Sprej nanesie lak na dosku medzi elektronické súčiastky, ktorý ochráni dosku pred koróziou. „Aj vďaka tejto technológii sme sa stali dodávateľom dosiek plošných spojov pre také odvetvia ako automobilový či chemický priemysel, kde sa vyskytujú pre elektroniku veľmi náročné prostredia,“ hovorí J. Zátorský.

„Cieľom spoločnosti je stať sa špičkovým výrobcom a dodávateľom produktov a riešení v oblasti uskladňovania elektrickej energie, t. j. batériových systémov, a v oblasti energetického manažmentu v európskom meradle.“

Ján Zátorský, technický riaditeľ TESLA Litovský Hrádok, a. s.


Na sledovanie batériových úložísk vyrábaných v TESLA LH bolo v rámci priestorov spoločnosti vytvorené samostatné dispečerské pracovisko, ktoré dokáže online monitorovať inštalácie úložísk u zákazníkov v celej Európe.

Uvedené nasadenie sofistikovaných automatizačných a informačných technológií prinieslo zaujímavé zlepšenie kvality a výkonu produkcie, úsporu z hľadiska vstupných materiálov a zníženie množstva nepodarkov a odpadu.

Energetický manažment

V roku 2020 sa spoločnosť TESLA LH rozhodla investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom bolo nielen zlepšiť energetickú bilanciu spotreby energií v rámci vlastných priestorov, ale odskúšať dané technológie aj pre potenciálnych zákazníkov, ktorým spoločnosť plánovala riešenia energetického manažmentu ponúkať.

Na strechách a bočných fasádach budov bolo osadených celkovo 1 514 fotovoltických (FV) panelov SunTech. Tie sú rozdelené do dvoch riadiacich systémov – Huawei a SolarEdge.
Skúsenosti z prevádzky dvoch rozdielnych systémov využije TESLA LH pri ponuke podobných systémov aj pre svojich zákazníkov.

Okrem FV panelov spoločnosť v rámci časti výroby využíva aj batériové úložiská vlastnej výroby s celkovým výkonom 201 kWh.Batériové úložisko slúži na stráženie výkonovej kapacity a vybalancovanie dopytu pri podmienkach, keď FV panely nie sú pre nedostatočnú intenzitu svetla schopné priamo zabezpečiť požadovanú kapacitu elektrickej energie. Okrem toho sa batériový systém využíva aj na stabilizáciu napätia napájacej siete v podniku, nakoľko dodávka z FV panelov nie je harmonická a citlivé zariadenia by sa kvôli zlej kvalite elektriny v sieti mohli poškodiť.

Tretím prvkom zabezpečenia sebestačnosti z hľadiska spotreby energií sú dve kogeneračné jednotky tiež vlastnej výroby. Tie slúžia ako doplnok pri príprave teplej vody k dodávkam od externého dodávateľa, t. j. TESLA LH potom od dodávateľa nakúpi menšie množstvo teplej úžitkovej vody.

Celý energetický systém stráži a vyhodnocuje softvérové riešenie AMOS, ktorého vývoj zabezpečila sesterská spoločnosť TESLA Labs. Spoločnosť tak dokáže sledovať vývoj spotreby energií na každej zo svojich prevádzok. „Sme jedna z mála firiem na Slovensku, ktorá vlastní certifikáciu podľa normy STN EN 50 001 Systém energetického manažérstva. Vďaka systematickému prístupu sa nám hneď po prvom roku inštalácie uvedených systémov podarilo ušetriť na spotrebe všetkých druhov energií 150-tisíc eur. Nerozprávame do vetra, ale prezentujeme a ponúkame vlastné skúsenosti, vývoj a know-how o tom, ako efektívne riadiť spotrebu energií vo výrobných podnikoch,“ konštatuje J. Zátorský.

S inováciami nekončia

„Cieľom spoločnosti je stať sa špičkovým výrobcom a dodávateľom produktov a riešení v oblasti uskladňovania elektrickej energie, t. j. batériových systémov, a v oblasti energetického manažmentu v európskom meradle. Víziou je transformovať našu spoločnosť tak, aby sa automatizácia a digitalizácia premietla do procesov od nákupu vstupov až po naše finálne výstupy. Ostrovné celky budú prepojené do jednej siete, pričom manuálne by sa realizovali už len finálne montážne procesy. Unifikáciou procesov a systémov sa chceme priblížiť k realizácii konceptov Priemyslu 4.0 a dosahovať celkovú efektívnosť našich zariadení a technológií na úrovni 98 %,“ uvádza na záver stretnutia J. Zátorský.

V hľadáčiku sú aj ďalšie moderné technológie ako strojové učenie či umelá inteligencia, ktoré už spoločnosť čiastočne v rámci systému AMOS využíva a v ďalšom období budú nasadzované tam, kde to bude mať reálny prínos.

Zdroj obrázkov: TESLA Liptovský Hrádok, a. s.

Ďakujeme spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a. s., za možnosť realizácie reportáže a Lukášovi Bušovi a Jánovi Zátorskému za poskytnuté informácie.

Anton Gérer