Transformácia podniku v 90. rokoch minulého storočia na akciovú spoločnosť a podpísanie zmluvy so zahraničným partnerom o zavedení montáže flexibilných dosiek plošných spojov (DPS) vrátane príslušnej technológie priniesli podniku významné odborné skúsenosti a takých zákazníkov, ako IBM, Apple, Nokia, AEG, Mercedes, Motorola a ďalších. V súčasnosti sa firma venuje dvom ťažiskovým činnostiam – subdodávateľskej činnosti v oblasti konštrukcie a výroby dielov, súčiastok a mechanických montážnych celkov (stojanov, skríň a príslušenstva pre priemyselné aplikácie) a subdodávateľskej činnosti v oblasti elektronickej výroby. Tu sa podnik zameriava hlavne na čiastkové služby pre finálneho výrobcu, návrh a výrobu prototypov, výrobu neosadených dosiek plošných spojov a montáž dosiek plošných spojov. Nato sa využívajú pracoviská na návrh a výrobu prototypov, moderné osadzovanie čipov, povrchovú (SMT) a vývodovú montáž a optickú kontrolu.

Flexibilná spolupráca so zákazníkmi

V TESLE Liptovský Hrádok si osvojili tri formy spolupráce so svojimi zákazníkmi. Pri prvej si sami dodajú všetky potrebné komponenty finálneho výrobku – súčiastky pre DPS, samotné DPS, kryty a ďalšie súčasti, pričom úlohou je tieto súčasti osadiť, zmontovať a vykonať príslušné testy. V druhom prípade si zákazníci dodávajú len niektoré komponenty a zvyšok, ako sú napr. rezistory, kondenzátory a podobnú „konfekciu“, dodáva TESLA. Ak má zákazník jasnú predstavu o svojom výrobku, ale nemá možnosť si ho aj sám vyrobiť, tak práve v takomto prípade ponúka TESLA aj tretí typ spolupráce, ktorým je kompletné zabezpečenie súvisiacich služieb: výroba DPS, kompletné dodanie a osadenie súčiastok a vykonanie všetkých potrebných testov. „Pomocnú ruku podávame našim zákazníkom pri návrhu DPS, prípadne ďalších technických detailov, ako sú vzdialenosti súčiastok či vývodov od seba. Cieľom je pripraviť návrh tak, aby bol bezproblémovo realizovateľný na našom technologickom vybavení,“ upresňuje Milan Réti, vedúci prevádzky elektrotechnickej výroby. Z hľadiska objemu ide o malé alebo stredné série. „Máme zákazníkov, ktorí si objednajú raz ročne päťdesiat kusov, ale aj takých, čo objednávajú desaťtisíc modulov mesačne,“ konštatuje M. Réti. Nie je nič výnimočné, ak sa vzhľadom na rozmanitosť produktových typov od jedného zákazníka pracuje v jednom týždni aj na 50 rôznych výrobkoch súčasne. Medzi renomovaných zákazníkov TESLA Liptovský Hrádok, a. s., patria AEG, KNORR BREMSE, dánsky výrobca klimatizačnej techniky a iní, pričom 99 % výrobkov sú dodávky pre zahraničných odberateľov.

Sledovanie rozpracovanosti v reálnom čase

Pre každý výrobok je stanovený presný technologický postup, ktorý je zachytený v podnikovom informačnom systéme MFG/PRO americkej spoločnosti QAD. Do systému sa po prijatí objednávky zaplánuje kód výrobku a následne sa uvoľňujú pracovné príkazy. Pracovný príkaz obsahuje sled jednotlivých technologických operácií, ktoré majú pridelený svoj jedinečný čiarový kód. „Každý pracovník aktuálne pracujúci vo výrobe zadáva do systému svoje prihlasovacie číslo, po vykonaní operácie zoskenuje čiarový kód a uvedie počet kusov, na ktorých bola daná operácia vykonaná. Všetky tieto údaje sa zhromažďujú v informačnom systéme, čo nám umožňuje sledovať rozpracovanosť jednotlivých zákaziek v reálnom čase,“ dopĺňa M. Réti.

Moderné technológie

Spoločnosť využíva plnoautomatickú SMT linku, ktorú tvoria dopravníky a automatické podávače NUTEK, printer DEK ELA, osemhlavové osadzovacie zariadenia TOPAZ X-II ASSEMBLON a MG-1R ASSEMBLON a pretavovacia pec ELECTROVERT BRAVO 8105. Kapacita tejto linky je v rozpätí 24 000 až 40 000 súčiastok za hodinu. Osadzovacie zariadenia sú oddelené dopravníkmi, čo je práve pre malé a stredné výrobné série výhodou, pretože ich využitie možno flexibilne prispôsobiť aktuálnemu stavu objednávok od zákazníkov. „Takéto usporiadanie nám umožňuje, aby sme na jednom stroji osadzovali jeden typ výrobku pre zákazníka A a na druhom stroji iný výrobok pre zákazníka B. Ak ide o väčšie série jedného výrobku, časť dosky sa osádza v jednom automate a zvyšok v druhom automate,“ vysvetľuje M. Réti. Na základe pracovného príkazu pre konkrétny výrobok je pre automat vytvorený osadzovací program. Zákazník si môže vybrať aj medzi dvomi metódami spájkovania súčiastok – bezolovnaté (lead free) alebo olovnaté spájkovanie.

Systém kontroly kvality

Pri každej zákazke je zavedený tzv. systém uvoľnenia prvého kusu. Len čo je výrobok osadený a zmontovaný podľa požiadavky zákazníka, overia nezávislí pracovníci odboru technickej kontroly správnosť vyhotovenia a funkčnú spôsobilosť. Až následne môže byť spustená výroba celej série. Pri malých výrobných sériách s častejšou opakovateľnosťou alebo pri veľkých sériách sa na kontrolu prítomnosti osadenia všetkých súčiastok na DPS používa aj moderný systém na automatickú optickú kontrolu AOI-MIRTEC MV-3L. Systém je schopný skontrolovať polaritu a hodnotu osadených komponentov a pomocou bočných kamier aj správnosť zaspájkovania SMD komponentov. Po vykonaní všetkých dielenských kontrol nasleduje ešte tzv. štatistická kontrola, ktorú opäť vykonávajú nezávislí pracovníci technickej kontroly pri jednotlivých výrobných fázach.

Presadiť sa v automobilovom priemysle

Nové vedenie podniku má do budúcnosti jasnú predstavu o rozvoji firmy. „Jednou z prvých priorít bude získanie certifikátu ISO/TS 16949 pre systém manažérstva kvality, čo umožní rozšíriť ponuku služieb aj pre automobilový priemysel,“ upresňuje predstavu spoločnosti M. Réti. Tento rok čaká prevádzku elektrotechnickej výroby prestavba jednotlivých pracovísk tak, aby vznikol jeden súvislý, plynulý tok výroby, optimalizovaný z logistického hľadiska. V investičnom pláne je zaradený aj nákup nového zariadenia na spájkovanie cínovou vlnou, ktoré by malo opäť zvýšiť efektívnosť výroby a kvalitu služieb pre zákazníkov. Viaceré pilotné projekty týkajúce sa napr. vyhodnocovania celkovej efektívnosti zariadení (OEE) či riadenia spotreby energií sa v prvom kroku realizujú v strojárskej časti firmy a následne po ich úspešnom vyhodnotení sa aplikujú aj v prevádzke elektrotechnickej výroby.

Vzhľadom na to, že 40 multifunkčných operátorov prevádzky elektrotechnickej výroby pracuje na jednu, resp. jeden a pol zmeny, vidí M. Réti priestor aj pre nových zákazníkov a rozšírenie na viaczmennú prevádzku. Ambíciou TESLA Liptovský Hrádok, a. s., je v blízkom období vybudovať aj vlastné vývojové centrum, nezávislé od výroby. Ak nebude možné výstupy z vývoja realizovať vlastnými kapacitami, budú sa potrebné výkony nakupovať aj externe.

Ďakujeme spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a. s., za možnosť realizácie reportáže a Milanovi Rétimu za poskytnutie odborných informácií.