Tradícia a kvalita projektovania

Spoločnosť ZPA Industry, a. s., pôsobí na trhu automatizácie už od začiatku deväťdesiatych rokov. Firma s pôvodným názvom ZPA-DP, a. s., bola založená v roku 1990 ako súkromná akciová spoločnosť. ZPA v názve odkazuje na tradíciu niekdajšieho koncernového podniku Závodov priemyselnej automatizácie, ktorého bývalí zamestnanci stáli za vznikom novej spoločnosti. V roku 2002 sa spoločnosť ZPA-DP, a. s., transformovala na ZPA Industry, a. s., a pod týmto názvom pôsobí dodnes. Od roku 2011 je ZPA Industry, a. s., členom skupiny UniControls, a. s.
Tradícia a kvalita projektovania

Petr Formáček vedie projekčné oddelenie v spoločnosti ZPA Industry, a. s.

ZPA Industry pôsobí v oblasti energetiky, chemického priemyslu a v posledných rokoch v spolupráci s materskou spoločnosťou tiež v oblasti plynárenstva. V rámci týchto oblastí je spoločnosť schopná ponúknuť komplexné inžinierske služby, čo zahŕňa úvodné konzultácie, spracovanie projektovej dokumentácie, vývoj aplikačného softvéru či montáž a uvedenie do prevádzky. Medzi významné projekty z posledného obdobia patrí realizácia odsírenia pre Elektráreň Opatovice, tepláreň České Budějovice, tepláreň Karviná a Plzeňskú energetiku. Významným projektom bola realizácia časti prevádzkových meracích prístrojov na membránovú elektrolýzu v spoločnosti Spolchemie. Pre skupinu ČEZ zrealizovali napr. výmenu riadiacich systémov v blokoch elektrárne Počerady.

Rozhodujúce sú kvalitné vstupné informácie

Základom začiatočnej fázy každého projektu je získať vstupné informácie od objednávateľa. V praxi sa na realizácii projektu podieľa niekoľko subjektov, ktoré vzájomne spolupracujú a koordinujú svoje činnosti. Inžinierska firma, ktorá zodpovedá za návrh a realizáciu elektro časti, je často naviazaná na informácie od dodávateľa strojno-technologickej časti, napr. o jednotlivých spotrebičoch, technologických zariadeniach, spôsoboch merania či diagramoch PID riadenia. „Ak je inžinierska firma priamym dodávateľom pre koncového zákazníka, celý proces sa môže spomaliť nejasnými predstavami zákazníka, ktorý nevie niektoré položky presne definovať,“ vysvetľuje na úvod stretnutia Petr Formáček, vedúci projekčného oddelenia v spoločnosti ZPA Industry, a. s.

Okrem získania samotných vstupných informácií je z hľadiska projekčnej inžinierskej spoločnosti vhodné vykonať aj osobnú návštevu stavby. Ďalšie predstavy o riešení sa dolaďujú priebežne počas pripomienkovania návrhu jednotlivých fáz riešenia. „Na strane zákazníka sa často stretávame s veľmi kompetentnými ľuďmi s dobrým prehľadom v technickej oblasti. Niekedy je však problém to, aby sa viac takýchto profesií zhodlo na spoločnom riešení, nakoľko pre každého z nich je v rámci projektu dôležité niečo iné,“ pomenúva úskalia tvorby projektov P. Formáček. Na jednej strane snaha zrealizovať projekt prostredníctvom špičkových moderných technológií, na druhej strane snaha zmestiť sa do plánovaného rozpočtu zákazníka z hľadiska nákladov – aj to sú výzvy, s ktorými sa musí popasovať väčšina projekčných spoločností dneška.

Po vyjasnení zadania so zákazníkom sa projektu chopia špecialisti, ktorí sa v rámci ZPA Industry, a. s., orientujú na oblasť merania, riadiacich systémov či elektro príslušenstva. „Tieto pracovné pozície medzi sebou od začiatku koordinujú svoje činnosti, pričom každý útvar spracúva v rámci projektu svoje zadanie,“ vysvetľuje P. Formáček.

Tradícia počítačom podporovaného projektovania

Počítačová podpora projektovania a využívanie sofistikovaných softvérových nástrojov má v ZPA Industry, a. s., dlhoročnú tradíciu. „Už začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sme v našej firme využívali prvé verzie systémov CAE od spoločnosti EPLAN. Tie nám pomáhali realizovať náročné projekty pre automobilový priemysel v Nemecku alebo Číne,“ spomína na začiatky využívania softvérových nástrojov na projektovanie P. Formáček.

Faktom však bolo, že samotní zákazníci vyžadovali spracovanie projektovej dokumentácie práve vo výstupoch zo systémov EPLAN, čomu sa ZPA Industry pružne prispôsobila. „V minulosti sme okrem EPLAN-u používali na požiadanie zákazníka aj iné nástroje na projektovanie. V súčasnosti sa už vo väčšine prípadov snažíme našim zákazníkom dodávať projektovú dokumentáciu v jednotnom, štandardizovanom formáte z EPLAN.“ Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v ZPA Industry doteraz aktívne pracuje pán Antoš, ktorý vo svojich 75 rokoch patrí medzi prvých a najskúsenejších používateľov nástrojov EPLAN na počítačom podporované projektovanie v rámci celej Českej republiky.

Spoločnosť ZPA Industry využíva v rámci svojej činnosti niekoľko rôznych systémov CAD/CAE. „Vzhľadom na to, že nie sme strojárska firma, podiel využitia napr. AutoCAD v porovnaní so softvérovými nástrojmi EPLAN je minimálny,“ konštatuje P. Formáček. Ťažiskovo teda firma používa najmä nástroje EPLAN, ktoré umožňujú pracovať s vopred definovanými databázami prvkov, čo odbremeňuje projektantov od nahadzovania parametrov ručne. Následne je výhodou automatizované generovanie káblových zoznamov, svorkovnicových schém a pod. Všetky tieto aktivity a tvorba projektovej dokumentácie sa navyše odohrávajú v rámci jedného štandardizovaného prostredia a softvéru. Rovnako aj výstupy pre zákazníka sú maximálne prehľadné.

Najnovšie nástroje zefektívňujú prácu projektantov

Projektanti v ZPA Industry majú k dispozícii najnovšie verzie EPLAN Electric P8 v2.6, ktorý poskytuje neobmedzené možnosti projektovania, tvorby dokumentácie a riadenia projektov elektrotechnickej automatizácie. ZPA Industry, spoločne s materskou firmou Uni Controls, a. s., pre svoj projekčný tým používa produkty platformy EPLAN. „Intenzívne využívame modul FieldSys, ktorý nám umožňuje veľmi efektívne určovať dĺžku káblových prepojení,“ vyzdvihuje výhody P. Formáček. Minulý rok prebehlo v rámci spoločnosti školenie týkajúce sa práve modulu EPLAN Pro Panel, čo je riešenie CAE na 3D projektovanie riadiacich skríň a rozvádzačových systémov. Softvér zahŕňa 3D projektovanie elektrickej a hydraulickej konfigurácie riadiacich skríň, virtuálne 3D zapájanie vodičov, generovanie NC dát na montáž káblových zväzkov a obsluhu výrobných strojov či 3D konfiguráciu pre elektrické napájacie a medené lišty vrátane integrácie na účely výroby.

„Vďaka tomu sa opäť odstránili nezrovnalosti medzi naprojektovaným návrhom riešenia a fyzicky zrealizovaným riešením pri výrobe a osadzovaní rozvádzačov,“ vyzdvihuje prínosy modulu P. Formáček. Dochádzalo totiž k tomu, že zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami pracujúci vo výrobe mali často lepší odhad pri zostavovaní finálneho riešenia ako projektanti, ktorí zapojenie navrhli, ale nemali žiadnu možnosť kontroly, či ide o optimálne riešenie. Práve možnosti 3D zobrazenia návrhu rozvádzača posunuli kvalitu tejto časti projektovania o ďalšiu úroveň vyššie. Spoločnosť plánuje po oboznámení sa s týmto modulom jeho zakúpenie v priebehu tohto roku.

Jednotné, praxou overené prostredie

Medzi najväčšie prínosy produktov a riešení EPLAN považuje P. Formáček prácu na jednom mieste, s jednotnou databázou, v štandardizovanom a praxou overenom prostredí. Okrem toho považuje za veľmi praktické možnosť generovania rôznych výstupov z jedného projektu a samotnú kontrolu činnosti projektantov, napr. vo forme kontroly neukončených vodičov. Množstvo významných výrobcov automatizácie aktívne spolupracuje so spoločnosťou EPLAN pri poskytovaní údajov o svojich produktoch, ktoré projektanti následne nájdu v rámci DataPortal-u. Takéto možnosti zvyšujú kvalitu samotných výstupov, ktoré spoločne využívajú viaceré oddelenia alebo ktoré projekčná spoločnosť dodáva koncovému zákazníkovi. ZPA Industry má okrem dlhoročnej dobrej spolupráce so spoločnosťou EPLAN podpísanú aj štandardnú servisnú zmluvu, čo jej zaručuje okamžitý prístup k aktualizáciám a hot-fixom. Veľkým prínosom sú aj školenia, ktoré spoločnosť EPLAN zabezpečuje na požiadanie zákazníka. „Práve predminulý rok sme absolvovali sériu takýchto školení, ktoré nás zásadným spôsobom posunuli vpred z hľadiska využívania vlastných makier, celkovej štandardizácie postupov či štruktúrovania projektov,“ oceňuje spoluprácu P. Formáček.

S EPLAN-om počítame aj v budúcnosti

„Zatiaľ nemáme zakúpené všetky moduly EPLAN, ktoré by sme si sami predstavovali a ktoré by nám ešte viac zefektívnili a uľahčili prácu. Modul Preplanning by sme radi využili v projektoch, kde riešime napr. nasadenie prevádzkových meracích prístrojov či špecifikáciu meracích okruhov a konkrétnych prístrojov. V pláne je doplnenie o modul EPLAN Smart Wiring do oddelenia výroby, ktorý by pomohol jej pracovníkom zvýšiť efektívnosť a znížiť chybovosť pri inštalácii káblových prepojení. Tento modul umožňuje v softvérovej aplikácii postupne „odklikávať“ zrealizované prepojenia a kontrolovať stav, koľko prepojení už bolo napr. zapojených. Mali sme možnosť tento modul odskúšať priamo vo výrobe a veľmi nás to oslovilo,“ konštatuje P. Formáček.

Ďalším prínosom tohto modulu je aj zjednotenie podkladov k projektu, nad ktorými pracujú projektanti aj pracovníci vo výrobe. „Je to niečo úplne iné, ako keď projektanti vygenerujú nejaký výstup z EPLAN-u v papierovej podobe, pošlú ho do výroby a v prípade nejakých zmien treba celý proces opakovať. Nabaľuje sa tam chybovosť, strata času, pričom niekedy sa do výroby nedostane ani posledná verzia riešenia. Pri práci v jednotnom digitálnom prostredí sa tieto úzke miesta eliminujú na minimum. Navyše používateľ má možnosť nastaviť si celý systém tak, aby čo najlepšie zohľadňoval potreby jeho firmy. EPLAN je ideálnym nástrojom na to, aby sa vízia Priemyslu 4.0 a digitalizácie procesov stala skutočnosťou,“ dodáva na záver P. Formáček.

Cieľom ZPA Industry a vyššie uvádzaných a plánovaných zmien je obmedziť v krátkom čase papierové toky na minimum a prepojiť prostredie EPLAN so softvérovou aplikáciou na riadenie toku dokumentácie. Výsledkom bude ochrana životného prostredia a zvýšenie efektívnosti a kvality činností súvisiacich s návrhom riešení pre zákazníkov.

Ďakujeme spoločnosti ZPA Industry, a. s., za možnosť realizácie reportáže a P. Formáčkovi za poskytnuté technické informácie.

Anton Gérer