Spoločnosť Repsol Sinopec Resources UK Ltd. (Repsol Sinopec) chcela identifikovať a kvantifikovať emisie metánu na termináli Flotta. Táto spoločnosť sa zaviazala znížiť prchavé emisie a iniciovala test s použitím technológie kamery LiDAR na detekciu úniku metánu, ktorá využíva laditeľné diódové laserové zobrazovanie, detekciu a možnosti vizualizácie a kvantifikácie emisií metánu. Skúšku spoločne viedli spoločnosti SLB a QLM Technology Ltd.

Zámerom bolo zistiť akékoľvek emisie metánu na ropnom termináli, zlepšiť kvantifikáciu emisií metánu v súlade s novými normami vykazovania emisií, pochopiť, ako môže jednoduché nasadenie kvantového plynového snímača LiDAR nepretržite a efektívne monitorovať ropný terminál, vyhodnotiť, ako možno rýchlo odhaliť, presne určiť a kvantifikovať emisie metánu, dokonca aj v rozsiahlych lokalitách a posúdiť používanie technológie na detekciu metánu, ktorá by mohla byť nasadená a umiestnená v prevádzke na dlhšie časové obdobie, pričom by sa zabezpečilo nepretržité meranie koncentrácie metánu.

Výsledky

Počas týždňového pokusu boli na plošinách vo výške až 20 m nasadené dva systémy LiDAR na snímanie metánu, aby sa uľahčili merania na mnohých miestach v ropnom termináli. Presný sken LiDAR terminálu Flotta odhalil niekoľko únikov emisií metánu. Miery emisií kvantifikované zariadením LiDAR však boli príliš malé na to, aby ich mohli detegovať niektoré bežné systémy na meranie fugitívnych emisií.

Systém na detekciu úniku metánu úspešne identifikoval a kvantifikoval predtým neznáme menšie emisie (všetky pod limitmi vykazovanými regulačnými orgánmi), identifikoval prerušované emisie, ktoré by boli ťažko odhaliteľné a kvantifikované počas pravidelných prehliadok, a lokalizoval a kvantifikoval emisie z bodových zdrojov a plošných rozptýlených emisií. Zároveň potvrdil, že väčšina miest na ropnom termináli nevykazovala úniky metánu.

Test úspešný

Technológia sa v živom teste preukázala ako úspešná. Emisie na termináli Flotta boli pomocou technológie ľahko detegované a kvantifikované, dokonca aj v prípade emisií príliš nízke pre niektoré konvenčné metódy detekcie. Podrobné informácie poskytované zariadením LiDAR by mohli byť použité na to, aby umožnili Repsol Sinopec ďalej znižovať emisie. Skúška preukázala, že veľké a zložité zariadenia, ako je terminál Flotta, možno nepretržite monitorovať z hľadiska výskytu emisií metánu pomocou strategicky umiestneného zariadenia LiDAR.

„Repsol Sinopec sa zaviazal presne merať a kvantifikovať emisie metánu a pomáhať pri vývoji a testovaní nových technológií v tejto oblasti. Preto sme vykonali skúšku metánového lidarového snímacieho systému na termináli Flotta. Veríme, že táto skúška poskytla spoločnostiam QLM Technology Ltd. a SLB cenné informácie o emisiách metánu. Zároveň nás uistila, že prevádzkujeme terminál Flotta spôsobom, ktorý uprednostňuje bezpečnosť našich ľudí a životného prostredia,“ povedala Catherine Sherwin, technologická vedúca, Repsol Sinopec Resources.

Zdroj: Repsol Sinopec lidar camera trial advances methane emissions detection. SLB. [online]. Publikované 24. 10. 2023. Citované 29. 1. 2024. 

-pev-