Vodárenská spoločnosť zameriava svoju činnosť na riadenie celého vodného cyklu, pričom rozvíja rôzne doplnkové obchodné línie, ktoré vytvárajú správne synergie na optimalizáciu vodných zdrojov – zásobovanie a sanitácia, čistenie odpadových vôd, denitrifikácia alebo zavlažovanie. Zároveň spravuje potrubnú sieť v dĺžke 15 000 km, ktorá garantuje služby pre viac ako 3 milióny ľudí. Prevádzková činnosť spoločnosti je teda založená na správe stoviek distribuovaných technických prostriedkov, ktoré tvoria sieť zberu vody, jej prepravu do čistiarní a napokon jej distribúcii ku konečným spotrebiteľom.

Spoločnosť mala počas svojej histórie trvalý rast, pričom vytvorila svoju štruktúru tak, aby jej jednotlivé prevádzky boli situované v blízkosti aktív, ktoré spravovala. Týmto spôsobom bolo pred desiatkami rokov možné riadiť rôzne systémy a prakticky reagovať na úlohy monitorovania, riadenia a údržby celej infraštruktúry. Keď však spoločnosť dosiahla dostatočne veľký obchodný objem, koordinované riadenie všetkých týchto oblastí prevádzky sa sťažilo a vznikli administratívne nezrovnalosti, keďže vedenie prevádzky nie je schopné dohliadať na všetky súvisiace úlohy. Rozhodnutia sa prijímali nezávisle v každej prevádzke, na účely automatizácie boli zvolené rôzne prevádzkové technológie a nakoniec došlo k technologickej a prevádzkovej izolácii jednotlivých prevádzok, ktoré skončili ako nezávislé spoločnosti.

Plán digitálnej transformácie, ktorý Global Omnium navrhol a začal realizovať pred viac ako desiatimi rokmi, zahŕňal potrebu zjednotiť všetky systémy správy aktív do jedného dátového prostredia. Cieľom bolo zjednotiť a centralizovať dohľad nad stavom infraštruktúry prostredníctvom vytvorenia riadiaceho centra prevádzkovaného odborníkmi. Vybraným nástrojom bola platforma Industrial IoT Nexus Integra.

V prvej fáze implementácie bola platforma nasadená a bolo do nej integrovaných približne 70 % signálov z prevádzkových systémov. Táto integrácia sa uskutočnila na základe niektorých existujúcich riadiacich systémov (SCADA), takže proces bol celkom svižný a napriek zložitosti niektorých úloh mal len malý vplyv na štandardnú prevádzku. Za necelý rok bol systém overený a funkčný a už slúžil ako základ na monitorovanie a vykazovanie výroby.

Ďalšia etapa spočívala vo vytvorení pracovného tímu, ktorý na základe aktuálnych a historických informácií už integrovaných v Nexus Integra vytvoril jednotné prevádzkové riadiace centrum Global Omnium. Nielenže boli integrované dáta a možnosť ich vizualizácie, ale bola tu aj možnosť diaľkového ovládania všetkých aktív a disponovania potrebnými modelmi na simuláciu možných stavov konkrétnych scenárov, ktoré by mohli nastať.

Tretia, posledná fáza implementácie spočívala v integrácii zvyšných aktív infraštruktúry, pričom sa navrhli expertné systémy na báze umelej inteligencie schopné automatizovať úlohy. Tieto systémy dokázali zohľadniť nielen informácie o procese, ale akýkoľvek zdroj informácií pochádzajúci z interných systémov organizácie alebo externých zdrojov, ako je predpoveď počasia alebo cena energie. Týmto spôsobom bolo nasadené nielen tradičné riadiace centrum, ale aj skutočné digitálne dvojča celej siete aktív spoločnosti, ktoré beží v reálnom čase a spolupracuje s pokročilými aplikáciami na riadenie prevádzky, údržbu zariadení alebo energetickú efektívnosť.

Integrované prevádzkové prostredie možno ovládať jednoduchým spôsobom prostredníctvom aplikácií určených na zabezpečenie kvality vody, algoritmov, ktoré sú schopné kontrolovať pravdepodobnosť infekcie alebo mikrobiologického rizika v zásobovaní vodou, ktorá je distribuovaná zákazníkom, alebo prostredníctvom simulácie scenárov, ktoré by mohli nastať v prípade potreby vykonávať úlohy údržby v úsekoch siete bez toho, aby ich bolo potrebné odstaviť.

Digitálna transformácia výrobného procesu v Global Omnium je úspešný príbeh, pretože vodárenské spoločnosti, ktoré spravujú tento druh zdrojov, majú tendenciu brániť sa proti interným zmenám. Toto rozhodnutie sa však ukázalo ako veľmi prospešné, pretože už len tým, že spoločnosť bola schopná integrovať celú svoju prevádzkovú štruktúru, znížila o 15 % náklady spojené s údržbou a dohľadom nad svojimi aktívami. Vďaka jednotnému systému energetickej účinnosti, ktorý bol implementovaný v mnohých zariadeniach a ktorý automatizuje prevádzku čerpadiel, znížila spoločnosť celkové náklady na energiu o 7 až 11 %, čo predstavuje úsporu viac ako jeden milión eur ročne.

Je dôležité zdôrazniť, že to všetko sa dosiahlo spojením vhodných technologických riešení na zber procesných údajov a vytvorením integrovaného prevádzkového prostredia.

Zdroj: Spanish Water Utility Drives Efficiency with IoT-enabled digital trasformation. Prípadová štúdia. Nexus Integra 2023. [online]. 

-tog-