Všetko plynule tečie

Španielska inžinierska spoločnosť ACCIONA Agua sa spolieha na využívanie digitálnych riešení pre prevádzky a zariadenia, aby priemysel, poľnohospodárstvo a obce mohli efektívne a udržateľne využívať drahocenný zdroj – vodu.
Všetko plynule tečie

Nie všetky národy na Zemi majú túto drahocennú tekutinu v požadovanej kvalite. Aby bola svetová populácia spoľahlivo zásobovaná vysoko kvalitnou vodou, treba zabezpečiť jej spoľahlivé získavanie a úpravu, čo môže byť náročná úloha. Pre ACCIONA Agua so sídlom v Madride je tento konkrétny cieľ výzvou. Španielska spoločnosť navrhuje, plánuje, stavia a zabezpečuje chod prevádzok na výrobu a odsoľovanie vody a na čistenie odpadových vôd po celom svete. Digitálne dvojčatá zjednodušujú a urýchľujú početné procesy od vývoja až po prebiehajúcu prevádzku jednotlivých závodov.

Bezproblémový tok informácií

Spoločnosť ACCIONA Agua stavia svoje riešenia na komplexnom softvérovom riešení Comos od spoločnosti Siemens, čo je platforma na centralizovanú správu inžinieringu a údajov. Pre spoločnosť predstavuje toto riešenie jednotnú, nepretržite aktualizovanú databázu na plánovanie prevádzok a zariadení. Digitálne modely môžu byť vytvorené pre každú prevádzku a jej jednotlivé systémy vo fáze inžinieringu a následne použité na optimalizáciu uvedenia do prevádzky, rutinnej prevádzky a údržby. Spoločnosť ACCIONA Agua dokáže tiež zabezpečiť bezproblémový tok a výmenu údajov a informácií týkajúcich sa projektu medzi všetkými podnikovými úrovňami a vo všetkých fázach životného cyklu.

Jednotné a efektívne

Julio Zorrilla Velasco, vedúci konštrukčného oddelenia spoločnosti ACCIONA Agua, je s týmto riešením na plánovanie a prevádzku závodov, ktoré vytvoril, veľmi spokojný: „Pomocou Comos môžeme optimálne prepojiť rôzne pracovné toky a informácie, čo nám umožňuje pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Kombinácia Comos s riadiacim systémom Simatic PCS 7 a škálovateľným riešením SCADA vytvára jednotnú infraštruktúru pre flexibilnú a spoľahlivú prevádzku našich technológií a závodov. Navyše nám toto riešenie umožňuje vykonávať aj retrofit už existujúcich prevádzok.“

Rýchlejšie odovzdanie zákazníkom

Comos a digitálne dvojčatá umožňujú realizovať virtuálne uvádzanie zariadení a celých technológií do prevádzky, čo umožňuje identifikovať a eliminovať chyby včas, urýchliť tak realizáciu projektov a súčasne znížiť náklady. Laura Gallego Ródenas, projektová manažérka v spoločnosti ACCIONA Agua, je naozaj ohromená možnosťou rýchleho uvádzania do prevádzky: „Pri plánovaní používame simulačný nástroj na testovanie systémov automatizácie a riadenia procesov. Simulácia v softvérovom prostredí Simit urýchľuje uvedenie do prevádzky, čo nám umožňuje dodať zákazníkovi kompletnú prevádzku podstatne rýchlejšie ako klasickými metódami.“

„V celosvetovom meradle čelí vodárenský priemysel obrovským a naliehavým výzvam. Nové zariadenia sa musia navrhnúť a uviesť do prevádzky rýchlo a existujúce zariadenia musia fungovať čo najefektívnejšie s maximálnou produktivitou. S riešeniami, ako je náš softvér Comos, poskytujeme odpoveď na výzvu riadenia inžinierskych a prevádzkových údajov a ich údržbu počas celého životného cyklu prevádzok. Softvér zrýchľuje návrh a výstavbu nových zariadení a podporuje údržbu a optimalizáciu existujúcich. Vytvárame skutočnú pridanú hodnotu integrovaním údajov,“ konštatuje Markus Lade, vedúci oddelenia Vodárenského priemyslu a odpadových vôd v spoločnosti Siemens AG.

Zdroj: Everything flowing smoothly. [online]. Publikované 12. 10. 2018.