Asi vám nikdy nenapadlo zamyslieť sa nad tým, prečo je košeľa, ktorú ste si kúpili na prvý deň v práci, taká žiarivo biela. Rovnako ste sa asi nepozastavili nad čerstvo natretou stenou vo vašej obývačke. Podobnú bieloskvúce farbu nájdeme v celom rade vecí v domácnosti, od kozmetiky cez papier v tlačiarni až po cukor v cukorničke. Také malé zázraky sú možné vďaka pigmentu, ktorý je síce málo známy, ale používa sa takmer všade. Nazýva sa oxid titaničitý alebo tiež titánová bieloba. V prirodzenej forme tento pigment nájdeme iba na niekoľkých málo miestach sveta, inak sa vyrába vysoko špecializovaným procesom extrakcie a spracovania. Výrobných spoločností, ktoré toto zvládnu, je len hŕstka.

Jedinečná výroba

Jednou z nich je spoločnosť PRECHEZA sídliaca v Českej republike. Ide o významného výrobcu a dodávateľa anorganických pigmentov, ktorý vyrába titánovú bielobu už viac ako 50 rokov. Spoločnosť PRECHEZA asi 90 % svojej produkcie vyváža, aby uspokojila globálny dopyt po tejto nevyhnutnej chemickej látke, a zároveň presadzuje celosvetovo uznávané normy v oblasti ochrany zdravia pri práci a systémov riadenia bezpečnosti, kvality, ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami. Pri zabezpečovaní dodržiavania týchto noriem sa spoločnosť PRECHEZA opiera o dôsledné riadenie dát a analytické procesy, ktoré riadia prevádzkovú účinnosť a bezpečnosť závodu.

Procesné riadenie hrá vo výrobe titánovej bieloby dôležitú úlohu. Obsluha strojov potrebuje špecializované nástroje, aby mala prehľad o kritických prevádzkových veličinách, ako je teplota alebo tlak. Na týchto údajoch sa zakladajú zásadné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na všetko od bezpečnosti pracovníkov až po ziskovosť závodu. Rýchly a komplexný prístup k informáciám je preto absolútne kľúčový.

Konkurencieschopnosť ako motor zmeny

Aby bolo riadenie závodu naozaj účinné, treba zaviesť ten správny softvér, ktorý umožňuje zachytiť a analyzovať obrovské objemy historických dát a pomáha tak robiť lepšie rozhodnutia v súčasnosti. Vedeniu spoločnosti bolo jasné, že pre zachovanie konkurencieschopnosti bolo nutné nájsť nové riešenie. Spoločnosť PRECHEZA už v minulosti využívala riadiace systémy a vizualizačný softvér Rockwell Automation v iných oblastiach podnikania, a preto aj v tomto prípade padla voľba na tohto dodávateľa. Hlavným lákadlom bolo zjednotenie softvérových riešení v celom podniku pod záštitou jediného poskytovateľa, čo by umožnilo rozsiahlejšiu integráciu systémov a tiež ušetrilo časť prevádzkových nákladov.

Spoločnosť sa tak rozhodla otestovať archivačný systém Factory Talk (FT) Historian SE. Obsluha strojov ďalej požadovala lepšie reportovacie nástroje s rozšírenými možnosťami analýzy a vizualizácie. Používatelia majú vďaka softvéru FT Historian prístup k historickým dátam a môžu tak realizovať postupnú optimalizáciu, na čo zvyčajne potrebujú spracovať a analyzovať dáta za niekoľko rokov.

IT oddelenie spoločnosti PRECHEZA najskôr využilo dočasnú licenciu, aby sa ubezpečilo, že riešenie zodpovedá ich potrebám. Stanovené kritériá toto riešenie splnilo a spoločnosť PRECHEZA sa s pomocou odborníkov z Rockwell Automation začala pripravovať na prechod z predchádzajúcej platformy na FT Historian.

Presne podľa plánu

Samotná implementácia bola ľahká. Vytvoril sa harmonogram prác s termínmi ich realizácie, čomu prechádzal jeden rok príprav, počas ktorého sa vyjasnili technické požiadavky. Tie sa potom overili na skúšobnom mieste a nakoniec sa dohodli podmienky celého projektu.

Proces inštalácie a konfigurácie sa odštartoval v auguste 2018 a bol zabezpečený dostatočný časový priestor na inštaláciu klientských aplikácií, školenie obsluhy a prevod pôvodných historických dát do nového systému. V januári 2019 tak bol systém FT Historian SE pripravený na implementáciu vo výrobe. Pôvodný systém sa vyraďoval z prevádzky počas troch mesiacov, keď tieto dva systémy fungovali súbežne, až bol nakoniec v marci 2019 úplne odpojený. Inštalácia tak bola dokončená v apríli 2019 bez toho, aby vo výrobnom zariadení došlo k odstávke.

Nový systém nastupuje na scénu

Najväčšou výzvou prechodu na nový systém bol prevod dát zhromaždených za päť rokov z predchádzajúceho systému do FT Historian. Vzhľadom na to, že softvéry týchto dvoch systémov neboli kompatibilné, bolo nesmierne dôležité vybrať tú správnu metódu na prevod dát do nového systému. Po niekoľkých testoch bolo zvolené riešenie odporúčané spoločnosťou Rockwell Automation. Aj napriek tomu však bol nutný manuálny zásah zamestnancov spoločnosti PRECHEZA, ktorí museli najmä overiť prevedené údaje, čo im zabralo asi 20 dní.

Dôležitú úlohu pri prevode dát zohral systémový integrátor – slovenská spoločnosť M-D-J, spol. s r. o., a vlastné IT oddelenie spoločnosti PRECHEZA. Spoločnosť M-D-J mala s riešením FT Historian rozsiahle skúsenosti už z minulosti a doviedla celý projekt do úspešného konca. Využila tiež svoje znalosti systému FT Historian a pružne reagovala na ďalšie požiadavky, ktoré sa objavili v priebehu realizácie. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou tímu bol distribútor ControlTech Ltd., ktorý zabezpečil hladký priebeh dodávok a koordináciu obchodnej stránky projektu.

Preskúmavanie nových možností

Prevádzkové prostredie spoločnosti PRECHEZA teraz pozostáva prevažne z riadiacich a vizualizačných systémov spoločnosti Rockwell Automation. Používatelia oceňujú otvorenosť systému a jednoduchú integráciu dát z rôznych zdrojov, vďaka čomu môžu spravovať požiadavky na aplikácie v rámci podniku a nie sú silne závislí od podpory výrobcu riadiacich systémov.

Z praktického hľadiska prispela vysoká úroveň prevádzkovej výkonnosti nového systému k výraznému zjednodušeniu jeho údržby. Používatelia systému FT Historian SE majú prístup k výrobným dátam aj v prípade výpadku hlavného servera. Ten možno opraviť počas prevádzky bez toho, aby hrozila strata údajov, čo prináša ďalšiu výhodu v podobe úspory ľudských zdrojov.

Najväčší prínos pre spoločnosť PRECHEZA však spočíva v spôsobe využívania údajov. Obsluha má teraz prístup k celému radu funkcií, ktoré jej pomáhajú s organizáciou analýzy a vizualizácie výrobných procesov. Používatelia tak majú oveľa lepší prehľad o stave výroby a majú k dispozícii kvalitnejšie nástroje na prípravu hlásení. Zamestnanci spoločnosti PRECHEZA si už teraz uvedomujú, že im tieto funkcie pomáhajú robiť lepšie rozhodnutia a optimalizovať úlohy.

Lepší prehľad o procesoch

Prínosy tejto implementácie splnili očakávania spoločnosti PRECHEZA. Celkové náklady na prevádzku nového systému budú úplne zrejmé až za niekoľko rokov, už teraz sú však výsledky v porovnaní s predchádzajúcim systémom priaznivé. V nadväznosti na svoje nové schopnosti v oblasti dátovej analýzy sa teraz spoločnosť PRECHEZA zameria na podrobnejšie školenie používateľov týkajúce sa pokročilej analýzy výrobných dát, aby tak mohla preskúmať všetky možnosti, ktoré systém FT Historian SE ponúka.

V ďalšom kroku plánuje spoločnosť PRECHEZA využívať funkciu Asset Framework systému FT Historian SE. Okrem zníženia kapitálových nákladov povedie tento projekt k vytvoreniu rámca na analýzu výrobných procesov, čo umožní zasadiť dáta z jednotlivých častí prevádzky do širšieho kontextu. To v konečnom dôsledku pomôže urýchliť a spresniť analýzu dát a sprostredkovať úrovne vizualizácie, ktoré predchádzajúca architektúra spoločnosti PRECHEZA nebola schopná poskytnúť.

Zdroj: Globální výrobce chemických látek se při výběru systémů pro řízení dat trefil do bílého. [online]. Publikované 16. 6. 2020. 

-tog-