Prijímače (mobilné telefóny, PDA, navigačné systémy) vypočítajú spoju polohu meraním času signálu odoslaného minimálne zo štyroch satelitov. Satelity nepretržite vysielajú signál s informáciou o svojej polohe na obežnej dráhe. Porovnaním časov odoslania a prijatia signálu dokáže prijímač vypočítať svoju vzdialenosť od satelitu. Ak už prijímač získa informácie o vzdialenostiach jednotlivých satelitov, nasleduje výpočet presnej polohy a časovej synchronizácie podľa GST – systémového času Galilea. Nepretržitá garantovaná presnosť teda závisí od presného určenia vzdialenosti satelitu.

To vyžaduje neustálu synchronizáciu atómových hodín na základnej doske satelitu podľa GST a neustálu aktualizáciu informácie o polohe satelitu na obežnej dráhe. Do „hry“ preto vstupuje GCC. Jeho hlavnou úlohou je spracovanie prijatých informácií zo všetkých senzorových staníc umiestnených po celom svete. Následne sa synchronizujú atómové hodiny a počítajú odchýlky obežných dráh. To sa vykonáva v systéme OSPF (Orbit Synchronization and Processing Facility).

Ďalším dôležitým prvkom je systém IPF (Integrity Processing Facility), kde sa softvérovo kontroluje a zabezpečuje kvalita a integrita signálov prijatých zo satelitov. Informačný tok zo satelitov nesie aktuálny čas atómových hodín s presnosťou v pikosekundách (10 – 12 sekúnd). Aby sa mohli vypočítať aktuálne obežné dráhy satelitov a synchronizovať časové údaje v akceptovateľnom časovom horizonte, je potrebný extrémny výpočtový výkon – rádovo v teraflopoch. Preto museli byť použité zabudované komponenty založené na spoľahlivých technológiách, ktoré garantovali vysokú funkcieschopnosť takéhoto dlhotrvajúceho projektu.

Požiadavky na výpočtový výkon prvej fázy IOV (In Orbit Validation phase) splnil Kontron dodaním 21 plne integrovaných a testovaných OSPF a IPF systémov založených na viacerých dvojprocesorových základných doskách VME 6U. Každý OSPF systém sa skladal z jedenástich PENTXM2 VME základných dosiek s dvojjadrovým procesorom 1,67 Ghz Intel® Xeon® a z operačnej pamäte 2 Gb DDR2-400 SDRAM s prenosovou rýchlosťou 3,2 Gb/s na každom kanáli. V každom GCC sa nachádzajú dva OSPF systémy. Do každého GCC sa prenášajú prichádzajúce signály pomocou vlastnej komunikačnej siete Galilea. V systémoch OSPF slúži na komunikáciu gigabitové ethernetové rozhranie.

Vnútrosystémový prepínač spracúva prenos údajov medzi základnými doskami v jednom systéme a medzisystémový prepínač zase koordinuje informačný tok medzi systémami OSPF a ostatnými GCC systémami. Personál môže na vizualizáciu, riadenie a údržbu použiť dva sériové porty, ktoré obsahuje každý OSPF systém. Na podobnom princípe funguje aj systém IPF. Skladá sa z troch integrovaných systémov v každom GCC. Každý takýto systém obsahuje päť základných dosiek PENTXM2. Výstupné informácie zo systémov OSPF a IPF v jednom GCC sa prenášajú do redundantného systému MGF (Message Generation Facility).

MGF systém spája informácie do jedného signálu a tie sa následne posielajú do stanice ULS (Up-Link Station), kde sú pripravené na prenos do jednotlivých satelitov. MGF takisto obsahuje tri integrované systémy s troma základnými doskami PENTXM2. Systémy založené na technológii VMEbus s odolnou a osvedčenou konštrukciou sú prirodzenou voľbou pre tento typ aplikácií. Najnovšie základné dosky VME od Kontronu navyše spájajú výhody VME technológie s vysokým výpočtovým výkonom procesorov Intel®. Výsledkom tejto spolupráce je serverový výkon s vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou pre aplikácie s extrémnymi požiadavkami na dátovú priepustnosť.

VMEbus patrí medzi ANSI štandardy už viac ako 20 rokov a používanie tejto technológie je isté aj v budúcnosti. Pre projekty, ako je Galileo, ktorý má byť dlhotrvajúca a efektívna alternatíva ku GPS, je to dôležitá informácia. Inžinieri pracujúci na projekte budú mať stále rýchly prístup k širokému spektru nových produktov a služieb založených na VME technológii. To zaručuje efektívnu a rýchlu modernizáciu, ako aj nižšie celkové prevádzkové náklady. Nemenej dôležitá je aj komplexná pripravenosť dodávateľov zabudovaných systémov.Pre systémy OSPF a IPF Kontron vytvoril a dodal kompletné PC s procesormi, so základnými doskami, s pevnými diskmi SATA a ostatnými komponentmi v špeciálnych odolných skriniach. Na systémové testovanie aplikácií vyvinuli softvéroví inžinieri z Kontronu rozsiahly nástroj v Linuxe.

Softvér umožňuje kompletné testovanie funkcionality každého systémového prvku pomocou simulácie funkcionality a zasielaním testovacích dátových sekvencií cez systém. Výhodou tohto nástroja je, že netreba čakať na špecifický softvér priamo pre každú aplikáciu. To značne urýchlilo celkový vývoj projektu, umožnilo rýchlejší test OSPF systémov a ich následný presun dodávateľovi zodpovednému za systémovú integráciu. Ešte pred finálnym uvedením projektu do prevádzky bude Kontron riadiť proces získavania potrebných certifikátov OSPF a IPF v súlade s príslušnými smernicami EÚ, čím sa zmierni tlak na projektový manažment zákazníka – na spoločnosť Thales Alenia Space.

Vo veľkých projektoch, akým Galileo nepochybne je, participuje obrovské množstvo spoločností z rôznych krajín Európy. Od dodávateľov dostávame veľa otázok ohľadom systémov OSPF a IPF. Profesionálna dokumentácia a monitorovanie pre systémy nám pomáha rýchlo a efektívne odpovedať na všetky otázky, čo zaisťuje hladší priebeh projektu,“ vysvetľuje Philippe Lemeu, manažér GMS konzorcia z Thales Alenia Space. Spustenie komerčnej prevádzky Galilea s tridsiatimi satelitmi je naplánované na rok 2013.

www.kontron.com