Pri analýze rozsahu spracúvaných dát vznikla obava, že použitie univerzálnych produktov SCADA dostupných na trhu je rizikovým riešením. Možnosť riešenia neštandardných požiadaviek zákazníka, ako sú manažérske funkcie, zber a zápis údajov a štatistických dát do systémov tretích strán a z nich, ale aj iných funkcionalít vychádzajúc z predchádzajúcej skúsenosti s kúpenými systémami SCADA viedla k rozhodnutiu vytvoriť vlastný produkt, ktorý by zabezpečoval vyššiu istotu, že výsledok bude ľahšie optimalizovateľný a pružne aplikovateľný aj pre budúce potreby zákazníka. To sa neskôr ukázalo ako správne rozhodnutie. Počas nasadzovania ako aj skúšobnej prevádzky bol systém pri neustálom upgrade dopĺňaný o nové funkcionality a možnosti podľa vývoja a potrieb so zameraním hlavne na operátora. Po niekoľkých rokoch má systém ZAPLI už niekoľko aplikácií v rôznych technológiách a riadiacich systémoch.

Systém ZAPLI sa za päť rokov posunul z jednoúčelového programu už na úroveň používateľsky programovateľného SW v reálnom čase. Jeho vlastnosti a spôsob programovania ho posunuli do úrovne vysoko otvoreného systému, ktorý vie používateľsky dopĺňať a upravovať už mierne zdatný programátor v JAVE. Programátorské nástroje sú odvodené od jedného z najlepších vývojárskych systémov Netbeans a doplnené o funkcie systému SCADA. Systém bol rozšírený o editor technologických obrazoviek, prehľadových tabuliek, technologických objektov a ďalšie možnosti čiastočne opísané ďalej. Všetky úpravy, ktoré programátor vykoná a uloží na server, sú obratom distribuované klientom SCADA on the fly. Celý systém je postavený na serveri SCADA, ku ktorému sa vie pripojiť niekoľko klientov SCADA. Server zabezpečuje zber zo všetkých bodov, ktoré neustále aktualizuje a dáva ich k dispozícii pripojeným klientom v reálnom čase. ZAPLI obsahuje už viac ako milión riadkov zdrojového kódu.

Najväčší systém bol realizovaný pre 21 kotolní a viac ako 170 odovzdávacích staníc tepla. Obsahuje okolo 24 000 meraní a stavov spracúvaných v reálnom čase. (Reakciu ovplyvňuje iba priepustnosť komunikačných liniek.) Aplikácia je navrhnutá tak, aby spĺňala ergonomickú, ale aj prehľadovú funkciu. Základná obrazovka je súhrnom obdĺžnikových objektov, ktoré farebným podsvietením informujú o stave daného objektu. Týmto spôsobom dokáže jeden operátor sledovať celú výrobnú sieť bez stresu a z nadhľadom. Navyše každý nový alarm je okrem svetelnej signalizácie aj „zvukovo čítaný“ pomocou syntetizátora hlasu.

Systém samozrejme komunikuje cez niekoľko protokolov s cudzími systémami použitými v daných objektoch, či už sú to merače energie (M-Bus), vzájomné preberanie dát z riadiaceho systému kogeneračnej jednotky (Modbus), alebo doplňovacie systémy vody. Komunikácia s jednotlivými objektmi prebieha cez novo vyvinuté inteligentné prevodníky BLACKY MAX a BLACKY MAX 3G, ktoré zabezpečujú prevod dát z iných (aj proprietárnych) protokolov do otvoreného protokolu BACNet/IP, cez ethernet alebo pomocou integrovaného modemu GSM. Tak možno integrovať do siete, a teda do ZAPLI niekoľko riadiacich systémov rôznych výrobcov (Honeywell, AMIT, SAIA, L&G a ďalšie).

Systém obsahuje mnohé nadštandardné funkcie:

  • Replay – umožňuje na technologickej obrazovke prehrať hodnoty z archívu ako videosekvenciu s možnosťou zastaviť na alarmovej hodnote alebo zmene digitálneho merania.
  • Technická dokumentácia – každá technologická obrazovka umožňuje zobrazovanie a vkladanie dokumentácie (napr. MaR, Elektro). Samotná dokumentácia je uložená na disku servera SCADA v adresároch s názvom technologických objektov. Súčasne ju možno vložiť aj priamo zápisom súboru do daného adresára.
  • Zber dát zo systémov tretích strán – systém možno doplniť o zber, resp. zápis dát z rôznych webových služieb, stránok a databáz. Aktuálna verzia systému SCADA obsahuje možnosť zberu dát z plynomerov zo systému SPP.
  • Predpoveď počasia – systém obsahuje modul s predpoveďou počasia pre jednotlivé lokality. Pre každú lokalitu možno doplniť aj online videokameru, aby mal operátor reálny prehľad o počasí na danom mieste.
  • Prehľadové tabuľky – systém umožňuje vytváranie tabuliek, ktoré porovnávajú merané a žiadané hodnoty. Podľa nastaviteľnej veľkosti rozdielu menia tieto bunky farbu. Následne sa táto tabuľka triedi podľa algoritmu alarm (červená, žltá, zelená). Takto dokáže operátor na jednej obrazovke sledovať aj niekoľko desiatok objektov.

Na takom malom priestore nemožno opísať všetky možnosti a funkcie systému ZAPLI. Príspevok len stručne naznačuje potenciálne možnosti a otvorenosť prezentovaného systému. Jeho značné kvality presahujú v niektorých parametroch a funkciách aj renomované, na trhu už dlhodobo zavedené systémy SCADA.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke alebo ich získate pri osobnej návšteve.

Ing. Peter Ratkoš
www.apli.sk