Jednou z odpovedí na rastúce požiadavky koncových zákazníkov je väčšia prispôsobiteľnosť uchopovacích zariadení a zabudovanie čoraz väčšej „inteligencie“. Koncové zariadenie má byť skôr inteligentný pomocník ako jednoúčelová príťaž na ramene robota. Flexibilita je spoločným menovateľom moderných riešení koncových zariadení pre robotické ramená.

Používatelia čoraz častejšie žiadajú riešenia, ktoré dokážu pracovať s rôznymi veľkosťami objektov vyrobených z podobných materiálov, alebo koncové efektory, ktoré dokážu pracovať s objektmi z rôznych materiálov, či hybridné technológie schopné vykonávať rôzne úlohy s tým istým koncovým zariadením. Niektorí dodávatelia riešení z tejto oblasti už ponúkajú riešenia vybavené servopohonmi a remeňmi, ktoré dokážu prestaviť uchopovacie zariadenie počas presunu robotického ramena medzi jednotlivými úchopmi.

Takýto typ uchopovacieho zariadenia sa dokáže prispôsobiť nepresnostiam uchopovaných produktov a programátor robota nemusí premýšľať nad správnym naprogramovaním úchopu, inteligencia v koncovom zariadení to spraví za neho. To je výhodné napr. pri súčasnej paletizácii produktov rôznych veľkostí. Ďalším trendom sú koncové uchopovacie zariadenia, ktoré dokážu pracovať s rôznymi materiálmi a navyše pri meniacich sa tvaroch a rozmeroch produktov. Tu nachádzajú uplatnenie najnovšie vákuové uchopovacie systémy.

K trendom patria určite aj hybridné technológie, ktoré kombinujú viaceré uchopovacie technológie do jedného koncového zariadenia. Cieľom je umožniť koncovému zákazníkovi zrealizovať uchopovanie rôznych produktov bez výmeny koncového zariadenia. Najmodernejším trendom v oblasti uchopovacích koncových zariadení sú antropomorfické a prispôsobiteľné „prstové“ uchopovače.

Samostatnou kapitolou súvisiacou s koncovými zariadeniami sú inteligentné moduly riadenia uľahčujúce komunikáciu medzi robotom a koncovým efektorom a často poskytujúce hodnotnú spätnú väzbu koncovému používateľovi. Tieto moduly sú premostením medzi regulátorom robota, upevňovačom koncového zariadenia a modulmi koncového efektora. Aj riešenie uchopovania objektov môže byť kreatívnym dobrodružstvom!