Pri bežnej prevádzke strojového zariadenia nevstupujú alebo nezasahujú do nebezpečných zón a sú chránení pred mnohými rizikami, nakoľko automatizované strojové zariadenia riadené programovateľnými logickými automatmi sú navrhnutné tak, aby vykonávali operácie bez ľudského zásahu. Systémy automatizácie by mali samy o sebe zvyšovať bezpečnosť obsluhujúceho personálu, a to vylúčením potreby vstupu do nebezpečného priestoru.

Napriek technologickému pokroku v oblasti automatizácie môžu tieto systémy zapríčiniť vážne nehody, pretože obsluha potrebuje z rôznych dôvodov zasahovať do týchto systémov. Úlohy ako údržba, nastavovanie, úvadzanie do prevádzky, zaškoľovanie, nakladanie a vykladanie meteriálov, výmena alebo upravenie nástrojov či odstránenie zadretého materiálu môžu znamenať riziko pre obsluhu. Podľa štúdií patria medzi najčastejšie nehody súvisiace s automatizačnými systémami neočakávaný štart, nedostatočná alebo nesprávna ochrana automatizačného systému, nedostatočné zaškolenie obsluhy, ktorá často rieši zložité a potenciálne nebezpečné situácie, podcenenie alebo neznalosť rizika zo strany oblasuhy, nedostatočný odhad rizika v spojitosti s činnosťou automatizačného systému vo fáze jeho návrhu a pod.

Z tohto dôvodu je dôležité vykonávať hodnotenie rizika automatizačných systémov už vo fáze jeho návrhu s cieľom určiť všetky potenciálne možné nebezpečné stavy, s ktorými sa obsluha môže stretnúť. Na hodnotení rizika by sa mali podielať operátori – obsluha strojového zariadenia, pracovníci údržby, odborníci na bezpečnosť, technici a vedúci pracovníci prevádzky a podniku.