Obidve spomínané oblasti – potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel – patria do tzv. regulovaných odvetví. Výrobné spoločnosti z týchto oblastí sú povinné dodržiavať isté pravidlá a postupy, ktorými by mala byť v prvom rade garantovaná ochrana a bezpečnosť koncového spotrebiteľa, teda každého z nás. A to nie je maličkosť a vôbec nie triviálna úloha pre výrobcov pohybujúcich sa v uvedených oblastiach. Zatiaľ sme hovorili len o povinnostiach stanovených zákonom a rôznymi inými predpismi a normami. Ďalším nemenej dôležitým faktorom sú požiadavky a očakávania samotných koncových používateľov. Z hľadiska potravín a nápojov je to neustály tlak na nové, chutnejšie či zdravšie produkty.

Od liečiv sa zase očakávajú vlastnosti, ako minimum vedľajších účinkov či maximálny účinok na konkrétny typ diagnózy. Navyše v obidvoch prípadoch spotrebiteľ očakáva prijateľnú, teda čo najnižšiu cenu. A to nehovorím o ďalších faktoroch ovplyvňujúcich každého výrobcu, ako sú ceny energií, konkurencia a pod. Toto všetko sú však vonkajšie vplyvy, ktoré musí zohľadniť každý výrobca potravín či liekov. Pri výpočte požiadaviek sa teraz presuňme do vnútra výrobného podniku. Logickou a legitímnou požiadavkou každého vedenia je vyrábať s najnižšími výrobnými nákladmi najvyššiu možnú kvalitu, a to s perspektívou dlhodobej udržateľnosti. Základná otázka teda znie: je vôbec možné, aby existoval úspešný výrobca, ktorý dokáže toto všetko plniť a aby bol na trhu prítomný niekoľko rokov, ba desaťročí?

Myslím, že odpoveď poznáme a príkladov úspešných firiem je viac ako dosť. No keďže svet sa neustále mení a s tým sa menia aj vonkajšie a vnútorné požiadavky, nemožno robiť veci tak, ako boli výrobcovia zvyknutí ešte pred takými piatimi či desiatimi rokmi. Čas ekonomickej krízy a jej dôsledky si budú vyžadovať nové spôsoby nazerania na riadenie a prepojenie výrobných a podnikových procesov. Mnohé podniky budú musieť čo najskôr zaviesť pokročilé formy riadenia výrobných procesov a nasadiť výrobné informačné systémy, ktoré im umožnia získať detailný pohľad na kľúčové metriky výkonu liniek, prevádzok a celého podniku a odhaliť aj potenciál na zlepšenia a úspory. Do jedného vydania sa zďaleka nezmestia komplexné a vyčerpávajúce odpovede na uvedené témy. Ponúkame však aspoň pár námetov a skúseností, ktoré môžu v duchu hesla nášho časopisu „inšpirovať k riešeniam“.