Avšak tento rok čaká aj trh PLC veľký prepad s vyhliadkou na zlepšenie v budúcom roku aj počas tých ďalších. Výrobné podniky budú investovať do automatizácie s cieľom ušetriť energie, zvýšiť produktivitu a inovovať existujúce prevádzky, aby boli pripravené na čas, keď sa zmätok v ekonomike vyrieši. Investovať sa bude aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách, a to najmä v chemickom, vo farmaceutickom, v cementárskom priemysle a energetike, čo tiež podporí rast nasadzovania PLC. Vlády mnohých krajín navyše prijímajú rôzne stimulačné balíčky na oživenie ekonomiky, ktoré smerujú najmä do stavebných projektov, energetiky či vodárenského priemyslu a čistiarní odpadových vôd. Očakáva sa, že aj tieto programy by mohli vytvoriť dopyt po komponentoch automatizácie, akými sú aj PLC. Z pohľadu distribuovaných systémov riadenia (DCS) je to podobné. Roky 2009 a 2010 sa javia ako náročné obzvlášť pre trhy Severnej Ameriky, Európy a Japonska. Trh s DCS bude napriek tomu stále v miernom raste, pretože čoraz viac sa zvyšuje dopyt po popredajných službách s vysokou pridanou hodnotou, ktoré tvoria najrýchlejšie rastúci segment DCS trhu. Tieto služby rastú oveľa rýchlejšie ako napr. služby súvisiace priamo s realizáciou projektu, nakoľko čoraz viac rastie obľúbenosť tzv. hlavného dodávateľa automatizácie, keď dodávateľ automatizácie, zvyčajne dodávateľ DCS, preberá plnú zodpovednosť za všetky s automatizáciou súvisiace oblasti daného projektu. Dopyt po službách s vysokou pridanou hodnotu ešte nikdy nebol vyšší ako doteraz. Pritom najväčší záujem je o outsourcing služieb týkajúcich sa údržby a služieb súvisiacich s udržiavaním výkonu prevádzky, ako napr. monitorovanie riadiacich slučiek. Práve tie majú totiž čoraz väčšie nedostatky, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu, výkon a návratnosť investícií.