Na túto, podľa mnohých inštitúcií a odborníkov revolučnú zmenu treba pripraviť nielen prístroje a zariadenia na strane spotrebiteľov, teda domáce spotrebiče a meracie prístroje so schopnosťou komunikácie a pripojiteľnosti do väčších celkov, ale aj technológie a systémy na strane výrobcov, prepravcov a predajcov elektrickej energie. Medzi ne patria jednotky na meranie fázora, zariadenia na zisťovanie porúch, najnovšie aj nabíjačky elektrických vozidiel a mnohé iné. Tie umožňujú každú minútu posielať milióny údajov, z ktorých možno získať informácie na podporu rozhodovania pri prevádzke a riadení elektrizačných systémov.

Významným príspevkom v tomto smere bolo prijatie medzinárodnej normy IEC 61850, ktorá rieši problematiku návrhu automatizačných systémov rozvodných staníc, konkrétne komunikačné siete a systémy. K ­tejto metodike treba pripočítať aj zavedenie súboru otvorených a ­verejne dostupných komunikačných protokolov pre distribučné siete DNP3, ktoré boli prijaté ako norma IEEE 1815. Na úrovni systémov sa teda vyriešila otázka komunikácie systémov od rôznych výrobcov a vzájomného prepojenia jednotlivých rozvodných staníc. Tak ako v mnohých iných oblastiach automatizácie či ­informačných technológií, aj koncepcia inteligentnej rozvodnej siete má teda technologický základ pripravený.

No je tu stále jeden problém. Aby sa táto koncepcia raz dostala aj do reálneho života (nielen v podobe pár izolovaných pilotných projektov), ­treba vyvinúť, nainštalovať a používať nový hardvér aj softvér. Toto je úlohou technikov a programátorov, ktorí môžu byť ešte stále aj z radov študentov. Čo však starší technici? Sú pripravení a „otvorení“ pre „otvorené“ systémy? Sieťové odvetvia priemyslu budú v najbližších piatich rokoch čeliť jednej vážnej výzve – vyškoliť ­nevyhnutný počet pracovníkov na plánovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu inteligentnej rozvodnej siete. Z jednoduchého dôvodu: táto koncepcia bude zložená z mnohých nových zariadení, najnovších komunikačných technológií či pokročilých metód riadenia.