Čo treba zvážiť pri výbere kalibračného laboratória?

Aby ste sa dokázali vyrovnať s neustále rastúcimi požiadavkami na presnosť procesných prístrojov, musí byť aj kalibračné zariadenie čoraz presnejšie. To vytvára väčší tlak na presnosť kalibračných laboratórií, ktoré potrebujú zlepšovať svoju presnosť, aby vyhovovali týmto požiadavkám s dostatočným odstupom presnosti.

Mnohé moderné procesné kalibrátory sú multifunkčné, umožňujú merať niekoľko veličín a viacero rozsahov. To je skvelé pre používateľov, pretože im v prevádzke stačí nosiť jeden multifunkčný kalibrátor. Vzhľadom na multifunkčnosť je však rekalibrácia pre kalibračné laboratórium náročnejšia. Nie všetky laboratóriá dokážu kalibrovať viaceré veličiny a rozsahy s dostatočnou presnosťou a neistotou.

Aj keď si vyberiete akreditované kalibračné laboratórium, nie vždy ponúkne požadovanú neistotu pre všetky rozsahy. V našich kalibračných laboratóriách vo firme Beamex sa občas stretávame s tým, že zákazníci si kúpili najpresnejší multifunkčný kalibrátor, ktorý ponúkame (napríklad Beamex MC6), a bol kalibrovaný v miestnom kalibračnom laboratóriu. Kalibrátor MC6 je vybavený niekoľkými presnými tlakovými, elektrickými a teplotnými rozsahmi, takže nie je najjednoduchšie ho kalibrovať. V niektorých prípadoch laboratóriá tvrdili, že kalibrátor nespĺňa špecifikácie presnosti/neistoty, ale keď sa prípad vyšetruje, bežne sa zistí, že neistota laboratória je horšia ako neistota kalibrátora. A čo je ešte horšie, videli sme aj miestne laboratóriá, ktoré nastavovali kalibrátory so zámerom urobiť ich „presnejšími“. Keď naše kalibračné laboratórium následne kalibruje kalibrátor, zistí sa, že prístroj bol nesprávne nastavený a je mimo technických špecifikácií. V niektorých prípadoch zákazník už nejaký čas používa kalibrátor, ktorý je mimo svojej špecifikácie, čo môže mať vážne následky. Aj preto chceme v tomto článku rozobrať tému výberu vhodného kalibračného laboratória.

Ako si vybrať kalibračné laboratórium

1. Laboratórium výrobcu kalibrátora

Jedným z dobrých spôsobov, ako si vybrať kalibračné laboratórium, je použiť laboratórium výrobcu zariadenia. Výrobca v každom prípade pozná všetky detaily zariadenia a má schopnosť ho kalibrovať. Môže tiež vykonať akýkoľvek servis alebo údržbu, ktorá môže byť potrebná. Využitie služby kalibrácie priamo od výrobcu neohrozuje záruku na zariadenie; môže dokonca ponúknuť predĺženú záruku. Nie vždy je však možné alebo praktické použiť kalibračné laboratórium výrobcu, preto sa poďme pozrieť aj na ďalšie možnosti.

2. Akreditácia laboratória

Na začiatku je najdôležitejší výber kalibračného laboratória alebo servisu, ktorý má akreditáciu, najmä ak nemožno použiť kalibračné laboratórium výrobcu. Akreditáciu kalibračného laboratória vykonáva tretia strana, aby sa zabezpečilo, že laboratórium spĺňa všetky požiadavky príslušných noriem. Akreditácia laboratória je oveľa viac ako „len kus papiera“. Formálna akreditácia zaručuje veľa vecí, ktoré by ste inak museli skontrolovať sami, ak by laboratórium nemalo akreditáciu. Akreditácia okrem iného zabezpečuje, že laboratórium spĺňa požiadavky príslušných noriem, má systém kvality a dodržiava ho, má vhodné prevádzkové postupy, má školiaci program a záznamy o školeniach zamestnancov, dokáže vyhodnotiť neistotu kalibrácie a zachováva nadväznosť na národné normy a prostredníctvom reťazca etalónov zaisťuje metrologickú nadväznosť až na jednotky SI. Laboratórium bez akreditácie musíte v tomto zmysle preveriť sami, čo je náročná úloha.

Kalibračné laboratóriá sú bežne akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025. ILAC je medzinárodná organizácia pre akreditačné orgány pôsobiace v súlade s ISO/IEC 17011 a zapojené do akreditácie orgánov posudzovania zhody vrátane kalibračných laboratórií (s použitím ISO/IEC 17025). Je dôležité si uvedomiť, že akreditácia automaticky neznamená, že laboratórium má dostatočnú presnosť a neistotu na kalibráciu vášho kalibračného zariadenia. Takže aj keď je akreditácia dôležitou kolónkou, ktorú treba zaškrtnúť, sama o sebe nestačí. Posúdenie schopností kalibračného laboratória je stále na vás.

3. Neistota kalibrácie

Aj keď používate akreditované kalibračné laboratórium, musíte sa uistiť, že laboratórium dokáže kalibrovať vaše kalibračné zariadenie s dostatočnou a primeranou neistotou. Existuje mnoho akreditovaných kalibračných laboratórií, ktoré neponúkajú dostatočne dobrú neistotu na kalibráciu všetkých rozsahov moderného multifunkčného kalibrátora, akým je rad kalibrátorov Beamex MC6.

Ak je laboratórium akreditované, bude mať verejne dostupný dokument Rozsah akreditácie, v ktorom sú uvedené všetky neistoty pre rôzne množstvá a rozsahy. Pozrite si tento dokument skôr, ako sa rozhodnete v spolupráci pokračovať.

Ak laboratórium nie je akreditované, budete s ním musieť prediskutovať, aké neistoty môže ponúknuť a či sú dostatočné pre vaše potreby. Neistotu kalibrácie treba zdokumentovať na kalibračnom certifikáte. Potom je na vás, aby ste sa rozhodli, aký pomer neistôt môžete akceptovať medzi neistotou kalibrácie laboratória a neistotou zariadenia, ktorá je uvedená v jeho technickej špecifikácii. Najbežnejší pomer neistôt je 1 : 4, t. j. laboratórium je štyrikrát presnejšie ako zariadenie, ktoré sa má kalibrovať, inými slovami neistota laboratória je iba jednou štvrtinou neistoty zariadenia. V praxi to často nie je možné dosiahnuť pre všetky rozsahy, takže možno budete musieť akceptovať menší pomer neistôt. Najdôležitejšie je poznať neistotu laboratória, uistiť sa, že je lepšia ako špecifikácie zariadenia, a zabezpečiť, aby bola zdokumentovaná v kalibračnom certifikáte.

4. Kalibračný certifikát

Kalibračný certifikát je dokument, ktorý získate z kalibrácie a ktorý by mal obsahovať všetky relevantné informácie o kalibrácii. Opäť ak je laboratórium akreditované, nemusíte sa príliš obávať kalibračného certifikátu, pretože akreditované laboratórium sa bude riadiť požiadavkami normy a obsah kalibračného certifikátu je jednou z mnohých kontrolovaných položiek zahrnutých do pravidelného akreditačného auditu laboratória. Medzi základné položky kalibračného certifikátu patria:

 • názov: „Kalibračný certifikát“,
 • identifikácia kalibrovaného zariadenia,
 • kontaktné informácie kalibračného laboratória,
 • identifikácia použitých metód kalibrácie,
 • kalibračné údaje zahŕňajúce všetky kalibrované body, t. j. „skutočnú hodnotu“ laboratórneho referenčného etalónu a označenie zariadenia, ktoré sa má kalibrovať,
 • nájdená chyba v každom bode, t. j. rozdiel medzi referenčným etalónom a kalibrovaným zariadením,
 • celková neistota kalibrácie (uvedená v rovnakej jednotke ako neistota meranej veličiny alebo vo vzťahu k meranej veličine, napr. v percentách) vrátane všetkých zložiek neistoty kalibrácie, nielen referenčného etalónu, najlepšie vypočítaná samostatne pre každý kalibračný bod,
 • podpis osoby (osôb), ktorá vykonala kalibráciu, dátum kalibrácie a podrobnosti o podmienkach prostredia počas procesu kalibrácie.

5. Rozhodnutie Vyhovel/Nevyhovel

Keď posielate svoje kalibračné zariadenie na kalibráciu, zjavne chcete vedieť, či zariadenie spĺňa špecifikácie presnosti/neistoty. Aj keď to znie ako samozrejmosť, môžeme vidieť zákazníkov, ktorí dali svoje zariadenie kalibrovať a kalibračný certifikát archivovali bez toho, aby vyhodnotili, či je zariadenie stále také presné, ako sa predpokladá.

Preto nezabudnite na to, aby ste si kalibračný certifikát pred jeho uložením a uvedením kalibrátora do prevádzky dôkladne prezreli. Posúdenie Vyhovel/Nevyhovel nie je až také bežné v kalibračných laboratóriách, či už sú akreditované alebo nie. Ak certifikát neobsahuje hodnotenie Vyhovel/Nevyhovel, je vašou úlohou prejsť všetky body na kalibračnom certifikáte a porovnať nájdenú chybu so špecifikáciami zariadenia. Pri tomto porovnaní treba vziať do úvahy aj neistotu kalibrácie – zariadenie môže byť v rámci špecifikácií, ale keď sa zohľadní neistota kalibrácie, už nie. Preto sa pozorne pozrite na nájdenú chybu a celkovú neistotu pre každý kalibračný bod.

Existujú rôzne spôsoby, ako zohľadniť neistotu kalibrácie pri posudzovaní Vyhovel/Nevyhovel. Dokument ILAC-G8:09/2019 (Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody) špecifikuje, ako by ju mali brať do úvahy akreditované laboratóriá.

6. Nastavenie

Keď kalibračné laboratórium dostane vaše zariadenie, najskôr nakalibruje všetky rozsahy zariadenia a výsledky zdokumentuje v kalibračnom certifikáte. To sa často nazýva kalibrácia „pred nastavením“ (As Found). Čo ak sa však zistí, že kalibračné zariadenie v určitom bode zlyhá, t. j. nespĺňa špecifikácie presnosti? Laboratórium musí byť, samozrejme, schopné posúdiť, či niektoré kalibračné body nespĺňajú špecifikácie. Má laboratórium schopnosť, nástroje a know-how na nastavenie kalibračného zariadenia tak, aby boli všetky rozsahy v rámci špecifikácií? Nastavuje sa zariadenie iba vtedy, keď neprejde kalibráciou As Found, alebo sa nastavuje aj vtedy, ak existuje posun (drift) a riziko, že sa pri ďalšej rekalibrácii posunie mimo špecifikácie?

Väčšina kalibračných laboratórií neoptimalizuje zariadenie nastavením/justovaním, ak sú stále v rámci špecifikácií, ale majú nejakú chybu. To môže spôsobiť, že sa zariadenie odchýli od špecifikácií a nebude vyhovovať pred ďalšou rekalibráciou. Niektoré kalibračné zariadenia môžu byť náročné na nastavenie a môžu vyžadovať špeciálne nástroje a znalosti. Ak laboratórium nie je schopné nastaviť kalibračné zariadenie, budete musieť poslať zariadenie inam, možno výrobcovi. To bude mať, samozrejme, za následok časový sklz a náklady navyše.

Ak laboratórium dokáže vykonať potrebné nastavenie, bude to pre vás znamenať ďalšie náklady? Pred odoslaním vášho zariadenia na kalibráciu by ste mali zistiť, či laboratórium môže vykonať požadované nastavenia. To platí pre akreditované aj neakreditované kalibračné laboratóriá.

7. Kalibrácia As Found/As Left

Ak sa nastavenie uvedené v predchádzajúcej časti vykoná po kalibrácii As Found, po vykonaní nastavenia treba zariadenie znova kalibrovať. To sa nazýva kalibrácia As Left. Bude kalibračné laboratórium vykonávať obe funkcie As Found a As Left, ak sú potrebné? Je v cene kalibrácie zahrnutá aj kalibrácia As Found a As Left alebo to budú náklady navyše?

8. Čas potrebný na kalibráciu

Ďalším aspektom je čas, za ktorý dokáže laboratórium kalibráciu vykonať. Do toho treba započítať aj čas potrebný na prepravu oboma smermi. Asi nechcete, aby vaše zariadenie bolo mimo prevádzky dlhý čas.

9. Značka a povesť

Značka a povesť kalibračného laboratória môžu byť tiež aspekty, ktoré ovplyvnia váš výber, najmä ak nemáte predchádzajúce skúsenosti s týmto kalibračným laboratóriom.

10. Cena

Cena je ďalším faktorom pri výbere. Neporovnávajte len ceny samotné, ale berte do úvahy aj to, čo za tú cenu dostanete.

11. Opravy, servis a údržba

Je kalibračné laboratórium v prípade potreby schopné vykonávať aj opravy alebo inú údržbu? Do tejto oblasti patrí napr. aktualizácia firmvéru či softvéru.

12. Záruka

Je kalibračné laboratórium oprávnené vykonávať záručný servis vašich zariadení, ak je ešte v záruke? S najväčšou pravdepodobnosťou bude záruka výrobcu neplatná, ak spoločnosť bez autorizácie výrobcu alebo akreditácie treťou stranou vykoná servis zariadenia. V niektorých prípadoch vám využitie autorizovaných kalibračných/servisných stredísk umožňuje predĺžiť záruku na zariadenie bez dodatočných nákladov. Vzťahuje sa na prácu kalibračného laboratória nejaký druh záruky?

13. Dohody a upomienky

Ponúka kalibračné laboratórium možnosť priebežnej dohody o budúcich kalibráciách? Pošle vám kalibračné laboratórium pripomienku, keď je čas na ďalšiu kalibráciu?

Čo robíme v kalibračnom laboratóriu Beamex?

Továrenské kalibračné laboratórium Beamex vo Fínsku má od roku 1993 akreditáciu ISO 17025 a slúži ako štandard pre kalibračné laboratórium Beamex USA s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v kalibrácii a opravách. Keďže naše výrobné zariadenia sú na rovnakom mieste ako kalibračné laboratórium, máme veľmi dobré laboratórne vybavenie a automatizované kalibračné systémy, ktoré minimalizujú riziko ľudskej chyby. Ťažko si predstaviť, že by mala nejaká iná spoločnosť tento druh zariadenia len na rekalibráciu. Musíme však pripomenúť, že v súčasnosti rekalibrujeme iba zariadenia vyrobené spoločnosťou Beamex.

Nižšie uvádzame krátky zoznam činností, ktoré robíme v továrenskom kalibračnom laboratóriu Beamex, keď dostaneme kalibrátor späť na rekalibráciu:

 • Keď je prístroj prijatý, je riadne vyčistený a zabezpečujeme akékoľvek menšie servisné zásahy.
 • Prístroj je kalibrovaný (As Found) a je vytvorený akreditovaný kalibračný certifikát.
 • Ak prístroj zlyhá v niektorých rozsahoch, tieto rozsahy sa unastavia; ak prístroj nezlyhá, ale dôjde k malému posunu, prístroj sa upraví, aby sa zlepšila jej presnosť.
 • Ak prístroj vyhovuje, ale je blízko k limitom svojej špecifikácie, upraví sa tak, aby sa zabránilo jej vybočeniu zo špecifikácií do ďalšej kalibrácie.
 • Ak sa upravia niektoré rozsahy, vykoná sa nová kalibrácia As Left. Väčšina kalibračných prác je automatizovaná, čo nám umožňuje ponúknuť rýchly a spoľahlivý servis.
 • Nakoniec sa v prípade potreby aktualizuje firmvér prístroja, ako aj všetky súbory s popisom zbernicových zariadení.

Zdroj: How to choose calibration laboratory. White Paper, Beamex Oy Ab. [online]. Citované 3. 5. 2022.