Obr. Protipožiarny kanál BSK nainštalovaný na stenu a strop

Z tohto dôvodu súčasné normy zamerané na oblasť požiarnej bezpečnosti stavieb uvádzajú požiadavky na časovo obmedzené zachovanie funkčnej odolnosti vybraných častí a zariadenia budov v prípade požiaru. V elektrotechnickej praxi sa s týmito požiadavkami možno stretnúť predovšetkým pri núdzovom osvetlení, požiarnych a evakuačných výťahoch, zariadeniach na odvod dymu z únikových ciest, požiarnych čerpadlách, automatických hasiacich zariadeniach (tzv. sprinkleroch) atď. Nároky na uvedené systémy sa týkajú i súvisiacich silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov.

Vo všeobecnosti sa často zmieňuje predovšetkým nutnosť použitia vyhovujúcich vodičov a káblov. Zachovanie ich funkcie počas požiaru však nemožno oddeliť od zvoleného spôsobu uloženia na stavbe. Podmienkou funkčnej odolnosti je preto vždy aj použitie zodpovedajúcich úložných systémov odolávajúcich po stanovený čas nepriaznivým účinkom požiaru.

BSS – protipožiarne systémy OBO Bettermann

OBO Bettermann tradične patrí k úzkej špičke výrobcov, ktorí svojim zákazníkom ponúkajú nielen štandardnú produkciu, ale i veľký počet výrobkov na špeciálne aplikácie. Patria sem i certifikované systémy so zachovaním funkčnej odolnosti pri požiari. Z ich širokej ponuky sa najčastejšie využívajú úložné systémy založené na dvoch úplne odlišných princípoch (otvorené káblové nosné systémy a uzavreté káblové protipožiarne kanály). Ich hlavnou prednosťou je, že vzájomnou kombináciou oboch možno zaistiť bezpečné uloženie všetkých elektroinštalácií, na ktoré sa vzťahujú požiadavky z oblasti požiarnej ochrany.

1. Otvorené káblové nosné systémy

Do tejto skupiny zaraďujeme klasické oceľové žľaby, rebríky i samostatné upevňovacie prvky na uloženie jednotlivých káblov a ich skupín s konštrukciou prispôsobenou a skúšanou na zachovanie funkcie celého systému v podmienkach požiaru. Požiarne káble sú tu priamo vystavené účinkom vonkajšieho požiaru. Používajú sa preto káble, ktoré by mali vyhovovať i ďalším skúškam predpísaným v tejto súvislosti. Konkrétny opis systémov tohto typu možno získať na špecializovaných seminároch alebo prostredníctvom firemných materiálov OBO Bettermann.

2. Uzavreté káblové protipožiarne kanály

Patria sem kompletne uzavreté káblové kanály z materiálov zaisťujúcich požiarne oddelenie uložených káblov od vonkajšieho prostredia, vytvárajúce samostatný požiarny úsek. Kvalitné výrobky tohto druhu musia mať zaručené dve funkcie:

a) Ochrana okolia pri požiari káblov s bežným vyhotovením uložených v kanáloch, čo je dôležité napr. na oddelenie štandardných káblov od prostredia únikových ciest, pri ich prechode a podobne. Vtedy je rozhodujúci údaj I30, I60, I120 charakterizujúci dobu tejto odolnosti v minútach.

b) Ochrana uložených káblov so zachovaním funkčnej odolnosti celého systému (kanál s uloženými káblami) pri pôsobení požiaru vnútri uzatvoreného káblového kanála. Táto vlastnosť je rozhodujúca pre realizáciu napájacích trás k zariadeniam s požiadavkou na funkčnú odolnosť pri požiari a podlieha špeciálnym skúškam (označenie doby zachovania funkčnej odolnosti v minútach PS30, PS60, PS90).

BSK – uzavreté protipožiarne káblové kanály

Protipožiarne kanály BSK a BSKH sú určené na montáž na pevnú stenu alebo strop so zodpovedajúcou požiarnou odolnosťou. V ponuke sú vyhotovenia s odolnosťou I do 120 min. a s časom zachovávania funkčnej odolnosti pri požiari E do 90 min. Kanály sa dodávajú kompletné vrátane veka so špeciálnou súpravou skrutiek a samolepiacou tesniacou páskou medzi vekom a pevným spodným dielom v tvare U. Tá zabraňuje prípadnému šíreniu dymových plynov z káblov horiacich vnútri kanála do únikových a záchranných ciest.

Spodný diel i veko tvoria pevne spojené časti nehorľavých protipožiarnych dosiek. Sú vyrobené z ľahkého betónu so sklenenými vláknami. Hrúbka dosiek závisí od dĺžky požadovanej požiarnej odolnosti. Tento materiál sa vyznačuje jednoduchou opracovateľnosťou. Pomocou bežných nástrojov, ako je ručná alebo elektrická vyrezávacia píla, možno kanály upravovať podľa potreby montáže, vytvárať výškové prechody, vonkajšie i vnútorné rohy, odbočenia alebo kríženia káblových trás. Jednotlivé diely sa vzájomne napájajú opäť pomocou samolepiacej tesniacej pásky BSK alebo pomocou špeciálnej požiarnej malty OBO BSK-M.

Tvrdý hladký povrch ľahkého betónu odolný proti oteru zaručuje aj architektonické začlenenie do priestoru. Kanály možno priamo natierať, pričom bežné nátery a povlaky nemajú vplyv na ich požiarnu klasifikáciu.

Dvojdielna koncepcia kanálov BSK s odnímateľným vekom umožňuje jednoduché vloženie káblov aj následné zmeny v ich usporiadaní. Káble v kanáli sa ukladajú na upevňovacie uholníky (kanál na stene) alebo strmene (kanál na strope) v dvoch samostatných úrovniach, medzi ktoré možno doplniť priehradku na vzájomné elektrické oddelenie káblov. Na betónovú stenu, príp. strop sa kanály BSK upevňujú bežnými oceľovými kotvami. K tehlovému murivu a pórobetónu sa upevňujú priamo špeciálnymi oceľovými kotviacimi skrutkami.

Firma OBO Bettermann priebežne organizuje pre svojich zákazníkov podrobné školenia týkajúce sa aplikácií kanálov BSK, voľne sú k dispozícii aj podrobné montážne návody. To isté platí pre ostatné systémy so zaručenou funkčnou odolnosťou pri požiari. Kombinácia vedomostí získaných na školení a rozsiahlej technickej pomoci umožňuje zákazníkom dosiahnuť technicky aj cenovo optimalizované riešenia danej problematiky. To isté platí aj pre ostatné časti sortimentu. Podrobnejšie informácie o školeniach pre projektantov i pracovníkov realizačných firiem možno získať na adrese info@obo.sk alebo na firemných stránkach www.obo.sk.

Bc. Juraj Lúčny