Obr. Pracovné prostredie modulu Vtrin

Podniková stránka energetického manažmentu je kľúčovým prvkom pri riadení energie akejkoľvek spoločnosti. Je preto dôležité zamerať pozornosť riadiacich pracovníkov už na výber samotného softvérového produktu, ktorý priemyselným zákazníkom umožní monitorovať, riadiť a optimalizovať obstarávanie a spotrebu rôznych druhov energií. Vedie k zlepšeniu efektívnosti prevádzok a úspore nákladov. Ideálnym pomocníkom pri zvyšovaní energetickej účinnosti a znižovaní nákladov priemyselných podnikov sa môže stať softvérový produkt cpmPlus Energy Manager (EM) spoločnosti ABB. Jeho modularita umožňuje začať implementáciu v malom rozsahu a časom rásť.

EM poskytuje nástroje na stanovenie cieľov týkajúcich sa spotreby energie, účinnosti, nákladov, emisií CO2 atď. Ukazovatele energetickej hospodárnosti (EnPI) monitorujú skutočné hodnoty výkonnosti oproti cieľom. Nástroje na samotné plánovanie sú k dispozícii na analýzu dopytu po energii a optimalizáciu spotreby a dodávky energie. Systém riadenia energie zákazníka možno implementovať nakonfigurovaním nasledujúcich položiek hlavných modulov EM:

Modul 1: Monitorovanie a zacielenie energie – nástroje na monitorovanie, podávanie správ, analýzu a stanovovanie cieľov pre meranú energiu a výkon.

Funkcie:

  • šablóna M&T na výpočet, zobrazovanie, vykazovanie, analýzu a nastavenie cieľov v EnPI,
  • časová šablóna zostavy Excelu na vytvorenie vlastných zostáv na prezentáciu meraných a vypočítaných premenných z histórie databázy,
  • monitorovanie spotreby energie na zobrazenie akumulovanej spotreby energie z internetu,
  • online výpočtový nástroj na úpravu a plánovanie výpočtov definovaných používateľmi na základe databázových premenných,
  • správa alarmov a udalostí,
  • implementácia siete ekonomických tokov, napr. výpočty energetickej bilancie.

Modul 2: Plánovanie spotreby energie – nástroje na predpovedanie dopytu a spotreby energie na základe harmonogramov prvotnej výroby a scenárov typu „čo“. Okrem výpočtu harmonogramu spotreby energie na základe informácie o plánovaní EM tiež poskytuje množstvo ďalších metód predikcie pre spotrebné jednotky:

1. stály dopyt,

2. týždenný profil dopytu,

3. cyklický profil,

4. dopyt závislý od produktovej triedy,

5. vypočítané zaťaženie,

6. vlastné adaptívne profily.

Modul 3: Optimalizátor energie – optimalizácia priemyselných energetických systémov pomocou holistického prístupu. V závislosti od aplikácie to môže znamenať optimalizáciu záväzku:

  • vlastná kapacita výroby energie, obstarávanie a predaj energie, energetický mix,
  • využitie výrobných liniek závodu s cieľom maximálnej celkovej ziskovosti.

Moduly sú bezproblémovo prepojiteľné, aby si navzájom poskytovali informácie. Postavené sú na platforme cpmPlus pozostávajúcej z databázy histórie cpmPlus a vizualizačných nástrojov grafického používateľského rozhrania Vtrin.

Norma ISO 50001: 2011

ISO 50001 je globálny štandard na správu energie zavedený v júni 2011. Táto norma poskytuje rámec pre priemyselné odvetvia a verejné služby na vytvorenie politiky zameranej na efektívnejšie využívanie energie, na stanovenie a meranie výkonnostných cieľov a neustále zlepšovanie cieľov energetického manažmentu.

Spoločnosť ABB poverila UL DQS Inc. hodnotením softvéru cpmPlus Energy Manager v4.3 so zreteľom na rozsah a funkčnosť s prihliadnutím na kľúčové prvky normy ISO 50001: 2011 vrátane monitorovania, merania, analýzy (4.6.1) a energetickej hospodárnosti.

Na základe hodnotenia UL DQS potvrdzuje, že používatelia softvéru cpmPlus EM v4.3 môžu spoľahlivo prezentovať výsledky vytvorené softvérom na podporu ich zhody s prvkami normy ISO 50001: 2011.

Marek Šomský
ABB, s.r.o.