Dnes je digitálna transformácia tým článkom, ktorý začleňuje digitálne technológie ako základný kameň do podnikovej stratégie budovanej na zabezpečenie konkurenčnej výhody. Ako to teda je s pripravenosťou podnikových riešení na výzvy, ktoré súčasnosť prináša?

IFS, globálne pôsobiaca spoločnosť dodávajúca podnikové aplikácie, vydala štúdiu na základe realizovaného výskum v tejto oblasti, ktorá poukazuje na priamy vzťah medzi použiteľnosťou podnikového softvéru vo výrobných podnikoch a ich pripravenosťou na digitálnu transformáciu. Štúdia sa zamerala na 200 používateľov systémov na plánovanie podnikových zdrojov (ERP), riadenie služieb v teréne (FSM) a správu podnikových aktív (EAM) v Severnej Amerike. Štúdia naznačuje, že existuje silná korelácia medzi použiteľnosťou softvéru a digitálnou transformáciou. Respondenti, ktorí vo výskume uviedli, že ich podnikový softvér je pripravený na digitálnu transformáciu, napríklad s pravdepodobnosťou vyššou ako 40 % tvrdili, že ich podnikový softvér je veľmi ľahko použiteľný.

Rick Veague, technický riaditeľ IFS v Severnej Amerike, k realizovanej štúdii povedal: „Použiteľnosť predstavuje oveľa hlbšie vlastnosti ako len grafické používateľské rozhranie. Základná architektúra aplikácie musí byť vhodná na podporu podnikovej agility. Vybudovanie ergonomického rozhrania nad podnikovým softvérom, ktorý zásadne nedokáže podporiť agilné procesy, nepredstavuje skutočnú použiteľnosť. Respondenti, ktorí uviedli, že ich softvér neurobil dobrú službu pri príprave na digitálnu transformáciu, s pravdepodobnosťou vyššou ako 28 % uvádzali, že od svojho dodávateľa softvéru očakávali väčšie zosúladenie softvéru s ich podnikaním. Takže už v procese výberu softvéru je dôležité požiadať jeho dodávateľov, aby preukázali svoju schopnosť podporovať rôzne obchodné procesy, spôsoby výroby a riadenie viacerých organizačných jednotiek, ktoré realizujú rôzne činnosti v jednom podnikovom riešení.“

Viac informácií o realizovanej štúdii nájdete na blogu spoločnosti IFS.