Euchner EKS, riešenie bezpečného a jednoznačne identifikovateľného vstupu do stroja

Nemecká firma Euchner pred niekoľkými rokmi vyvinula vlastné riešenie na identifikáciu a autorizáciu osôb obsluhujúcich stroje a zariadenia s názvom EKS. Tieto riešenia dnes využívajú a čoraz častejšie integrujú mnohé nadnárodné spoločnosti a vyžadujú integráciu systémov EKS aj od svojich dodávateľov.
Euchner EKS, riešenie bezpečného a jednoznačne identifikovateľného vstupu do stroja

EKS (z angl. Electronic Key Systems, čiže elektronické kľúčové systémy) sú novodobou alternatívou na prihlasovanie do riadiacich systémov strojov a zariadení. EKS tak pomáha identifikovať osoby pracujúce na zariadeniach a vďaka identifikácii osoby a jej pridelených oprávnení môže riadiaci systém povoliť alebo zamietnuť určité operácie na zariadení. Pri štandardne používaných spôsoboch autorizácie na strojoch a zariadeniach, ako je napríklad pevne definované heslo, sa často stáva, že takýto spôsob sa dá ľahko a rýchlo prekonať bez možnosti identifikácie osoby, ktorá ho prekonala. Pri iných spôsoboch, ako je napríklad systém plávajúcich kódov, je zaistená lepšia ochrana hesla, ktorá je však spojená s vyššími nákladmi a komplikovanejšou agendou.

EKS sa skladá z kľúčov, ktoré obsahujú transpondér RFID. Ten má v sebe jedinečný 64-bitový kód, ktorý je do transpondéra vypálený laserom. Kód teda nemožno zmeniť ani zmazať a vďaka tomu nie je možné vytvárať kópie kľúčov Euchner. Okrem kódu sa na kľúči nachádza aj ďalšia pamäť, kde možno zapisovať a čítať základné informácie, ako napríklad meno, osobné číslo, oprávnenie, dátum platnosti alebo iné informácie. Kľúče sa vyrábajú vo viacerých farbách, čo zjednodušuje vytváranie skupín s rôznymi oprávneniami identifikovaných farbou (operátor, nastavovač, technológ, údržba a iné).

Ďalšou časťou EKS je čítačka kľúčov. Podľa spôsobu čítania a vyhodnotenia kľúčov je rozdelená na dva typy, pričom obidva používajú rovnaké kľúče. Jednoduchším typom je EKS Light. Táto verzia má 4-bitový paralelný výstup, teda štyri digitálne výstupy, ktorých kombináciou možno signalizovať číslo od 0 po 15, čo je 16 úrovní. Táto čítačka umožňuje tiež nadefinovať 1 024 skupín používateľov, pričom kľúče sú vyhodnotené len vtedy, ak sa kód na kľúči zhoduje s kódom nastaveným na čítačke. Toto definovanie skupín zabraňuje neautorizovaným vstupom tam, kde nemá osoba oprávnenie. EKS Light neumožňuje zapisovanie do kľúča.

Čítačka EKS Light existuje v dvoch vyhotoveniach. Základným vyhotovením je kompaktné. Čítačka má štrbinu, do ktorej sa vkladá kľúč, kde je zachytený plastovou sponkou. Dosiahnuté krytie je IP 67. Existuje aj modulárna verzia EKS Light, skladá sa z čítacej hlavy na zavesenia kľúča, ktorú možno nainštalovať do otvoru s priemerom 22 mm, a z vyhodnocovacej jednotky, pričom tá sa umiestňuje na lištu DIN do rozvádzača. Čítacia hlava je FDA certifikovaná a možno ju použiť v prostredí s prísnymi hygienickými normami. Obidve vyhotovenia, kompaktné aj modulárne, (čítacia hlava) sú vybavené signálnou LED, ktorá informuje o aktuálnom stave EKS.

Druhým typom EKS podľa spôsobu čítania a vyhodnotenia kľúča je EKS s dátovým rozhraním. V tomto prípade možno z kľúčov nielen čítať, ale do nich údaje aj zapisovať. EKS s dátovým rozhraním umožňuje čítanie jedinečného kódu. Pred integráciou EKS s dátovým rozhraním do strojov je dôležité definovať dátovú štruktúru informácií zapisovaných do kľúča tak, aby bola štandardná v rámci celej organizácie/závodu. EKS s dátovým rozhraním ponúka tieto verzie: RS-232/422, USB, Profibus DP, Profinet a Ethernet TCP/IP. K uvedeným typom ponúka firma Euchner podporu aj vo forme ovládačov pre riadiace systémy a počítače. Na administráciu a zápis kľúčov existuje databázový softvér EKM. EKS s dátovým rozhraním existuje len v kompaktnom vyhotovení, výnimkou je EKS Profinet vyrábaný aj v modulárnom vyhotovení.

S cieľom bezpečného výberu prevádzkového režimu sa EKS Light aj EKS s dátovým rozhraním vyrábajú aj vo verzii FSA (For Safety Aplication – pre bezpečnostnú aplikáciu). Táto verzia môže byť vybavená zdvojenou vnútornou elektronikou a navyše aj dvojicou rozpínacích kontaktov (pri verzii Light len jeden kontakt), ktoré sa bezpečne rozopnú pri vytiahnutí kľúča. Týmto spôsobom možno zabezpečiť výber prevádzkového režimu len autorizovanej osobe s požadovanými oprávneniami.