Paradox automatizácie

V procesnej automatizácii možno až 90 % nehôd pripísať ľudskej chybe. Preťažení operátori nemusia reagovať rýchlo alebo správne. Automatizačný paradox spočíva v tom, že čím je úroveň automatizácie vyššia, tým vyššie požiadavky sa kladú na operátora, keď niečo zlyhá.

Schopnosť dnešných automatizačných systémov generovať a prenášať poplachy na operátora je oveľa vyššia ako schopnosť operátora spracovať ich a reagovať. Operátor je preťažený nad jeho „konštrukčný limit“. Má len toľko pozornosti, aby reagoval na niekoľko simultánnych alarmov prebiehajúcich prirýchlo. Pri správe a navrhovaní systému alarmov treba mať tieto skutočnosti na pamäti.

Koľko alarmov je príliš veľa?

Prinášame jednoduchý spôsob, ako zistiť, či váš systém manažmentu alarmov funguje správne:

 • Spočítajte celkový počet hlásení, ktoré systém aktivuje v priebehu jedného mesiaca a vydeľte ho počtom odpracovaných hodín v tom istom mesiaci. Ak je výsledná hodnota vyššia ako šesť alarmov za prevádzkovú hodinu, váš systém beží na zbytočne vysokej úrovni rizika a neefektívnosti.
 • Pravidlo šiestich poplachov za prevádzkovú hodinu je však len orientačným údajom a zjednodušením štandardu ISA-18.2 z roku 2009, ktorý sa zaoberá riadením alarmov v procesných odvetviach.
 • Počas obdobia záplav alarmov môžete dostať alarm na päť- alebo desaťkrát vyššiu frekvenciu. No šesť za hodinu na operátora je jedna metrika, ktorá hovorí, že je dôvod vrátiť sa a zapracovať na systéme správy alarmov.

Všetky alarmy by mali byť alarmom?

V praxi prichádza väčšine spoločností príliš veľa alarmov, ktoré spadajú do troch kategórií:

 • Otravné alarmy: rozbiehajú sa a vypínajú tak rutinne, že sa nakoniec ignorujú ako alarm, ktorý zaznie vždy, keď teplota procesu stúpne nad prah, aj keď sa proces spravidla sám o seba postará predtým, ako operátor zasiahne.
 • Stále alarmy: tie, ktoré zostanú v aktívnom poplachovom stave počas výrazného časového obdobia.
 • Bez alarmov: veľa alarmov je naozaj len udalosťami alebo údajmi, ktoré chce niekto v organizácii zaznamenať.

Vo všetkých troch prípadoch sa operátori snažia identifikovať dôležité alarmy, najmä ak nie je nastavená priorita alarmov. Úpravou systému ich riadenia sa však bezpečnosť a potenciálne aj výkonnosť fabriky môže zlepšiť a zefektívniť. potom sa nestane, že z početného zoznamu alarmov, ktoré vyzerajú rovnako, prehliadne alarm o výpadku produkcie.

Stratégia správy alarmov systému ABB 800xA

V závislosti od potrieb konkrétnej prevádzky a podnikania je v rámci systému DCS 800xA integrovaných niekoľko funkcií riadenia alarmov, ktoré umožňujú:

 • zlepšiť schopnosť operátora spravovať alarmy DCS na väčšine zariadení,
 • znížiť prevádzkové náklady,
 • zmenšiť pôdorys dozorne,
 • združiť príbuzné alarmy do skupín,
 • upriamiť pozornosť operátora na stavy, ktoré vyžadujú odborné posúdenie, a na informácie o tom, ako majú správne fungovať,
 • racionalizáciu systému alarmov pomocou zabudovaných funkcií škálovania, zoskupovania a štatistiky alarmov,
 • sledovanie stavov alarmov v systéme podľa normy EEMUA 191,
 • optimalizáciu alarmových inštrukcií,
 • zvýšiť efektivitu riadenia výroby vďaka zníženiu počtu alarmov,
 • jednoduchú a bezpečnú distribúciu reportov vďaka dedikovanému webovému serveru.

Proces racionalizácie alarmu

Optimalizácia systému riadenia alarmov prebieha v niekoľkých krokoch:

 • vyhodnotenie dokumentácie a rozhovory s operátormi, inžiniermi a vedúcimi pracovníkmi; preskúmanie fungovania systémov – či fungujú podľa požiadaviek, či má personál potrebné informácie o spúšťačoch alarmov a komunikácii so systémovým rozhraním;
 • posúdenie výkonnosti: preskúmanie údajov o alarmoch počas primeraného časového obdobia na určenie rýchlosti, frekvencie jednotlivých upozornení a času reakcie na alarmy;
 • benchmarking: porovnanie výsledkov so smernicami priemyslu;
 • optimalizačné odporúčania;
 • plán implementácie zistení a odporúčaní;
 • zavedenie procesu monitorovania a preskúmania.

Mnohé alarmy sa dajú reklasifikovať na udalosti a nebudú zaberať priestor v zozname. Následná identifikácia položiek v zozname prinesie možnosť stanovenia priorít každej z nich.

Hodnotenie problémov alarmov je proces nezávislý od typu používaného systému. Napriek tomu, že úprava systému alarmov bude vyžadovať vstupné náklady, táto zmena povedie k minimálnym prerušeniam výroby a výrazným zlepšeniam spôsobu riadenia.