Čo si myslíte o normách týkajúcich sa bezpečnosti strojov? Sú pomôckou alebo skôr prekážkou?

Zdá sa, že na tieto otázky by sme asi ťažko hľadali odpoveď typu „zlatá stredná cesta“. Buď normy týkajúce sa bezpečnosti strojov milujete, alebo ich nenávidíte. Ak v skutočnosti nemáte na to názor, môže to byť aj preto, lebo ste tieto normy nikdy nepoužívali. Ak však teraz čítate tento článok, patríte asi medzi tých, ktorí sa rozhodujú použiť ich, a potrebujete si spraviť prehľad o normách, ktoré už existujú, a o tom, aké zmeny možno v tejto oblasti v najbližšom časovom horizonte očakávať.

Snaha porovnať rôzne normy platné v rôznych štátoch a lokalitách môže byť frustrujúca a časovo náročná. Dobrou pomôckou môže byť prijímanie ISO a EN noriem v celosvetovom meradle a v čoraz väčšom počte krajín. Je to prvé miesto, kde sa pozriem, keď sa rozhodujem pre riešenie v oblasti bezpečnosti strojov prijateľné v globálnom meradle.

Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o dianie v oblasti ISO a IEC noriem týkajúcich sa bezpečnosti strojov, bude poznať termín „funkčná bezpečnosť“. Je to bezpečnosť, ktorá závisí od spôsobu, akým stroj funguje. Najväčší vplyv na fungovanie stroja má jeho riadiaci systém. Z tohto pohľadu teda nie je žiadnym prekvapením, že najvážnejšie zmeny, ktoré sa za posledné obdobie objavili v normách týkajúcich sa bezpečnosti strojov, sa vzťahovali na bezpečnostné aspekty ich riadenia.

Od relatívne jednoduchého prístupu opísaného v súbore noriem EN 954 sme sa v súčasnosti posunuli ku komplexnejšiemu prístupu zahŕňajúcemu opis PL (Performance Level) v rámci normy EN ISO 13849 a SIL (Safety Integrity Level) v rámci normy IEC 62061. Tieto normy neprijali všetky dotknuté subjekty s nadšením, ale väčšina ľudí prijala tento krok ako istý druh zmeny, ktorá bola potrebná. Avšak táto zmena stále nie je dokončená; v súčasnosti sa pracuje na spojení noriem EN ISO 13849 a IEC 62061.
Skôr ako sa v zúfalstve vopred vzdávať tohto úsilia, dovolím si tvrdiť, a je to môj osobný názor, že sme sa dostali na vrchol z hľadiska náročnosti a rozdielnosti. Už by nemali vznikať nové metodológie a formulácie. To, čo máme, stačí. Na to, aby sme sa dostali tam, kde sme, bolo potrebné vynaložiť nemálo času a peňazí a teraz už nie je skutočne čas začínať odznova. Nadišiel čas chopiť sa príležitosti a zlepšovať.

Práca na spojení noriem sa začala vytvorením spoločnej pracovnej skupiny ISO-IEC. Ukončenie spojenia noriem bolo pôvodne stanovené na rok 2016, avšak neskôr bol tento cieľ prehodnotený ako veľmi optimistický. Oveľa reálnejšie vyzerá v tomto smere rok 2018.

Ako sme sa sem dostali?

Čo nás priviedlo do tohto bodu? Aby sme dokázali vidieť, kde sa môžeme v budúcnosti posunúť, treba pochopiť predchádzajúci vývoj.

Pred desiatimi, dvadsiatimi rokmi mnohí z nás pracovali s „Kategóriami“ v dnes už neplatnej norme EN 954: Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Prístup uvedený v tejto norme vyžadoval použitie základných princípov bezpečnosti a jednoduchých, odolných a dobre odskúšaných komponentov alebo, ak to bolo nevyhnutné z hľadiska ochrany pred zlyhaním bezpečnostnej funkcie, chybovo tolerantných systémov a detekciu chýb. Ak sa napríklad systém javil ako kandidát pre „Kategóriu 3“, čisto v štrukturálnom vyjadrení bolo neodolateľným pokušením odvolávať sa na oveľa zjednodušený, pro-forma prístup (tick-box approach).

Postupom času však používatelia začali chápať úplný význam noriem a objavil sa aj konsenzus pri interpretácii určitých „sivých“ miest noriem. Čiastočne sa to podarilo vďaka skúsenostiam pri používaní noriem v praxi a čiastočne dostupnosťou doplňujúcich informácií, akými boli napr. najlepšie postupy vytvorené organizáciou IFA (v minulosti známej ako BGIA) v Nemecku.

Ku koncu roku 2000 už bolo zrejmé, že využívanie zložitých elektronických a programovateľných technológií v oblasti bezpečnosti bude nevyhnutnosťou. Bolo jasné, že ustanovenia tejto normy vyjadrené ako relatívne jednoduché postupy, nebudú dostatočné pre nastupujúcu generáciu bezpečnostných technológií strojov.

Táto situácia viedla v roku 2005 k vydaniu normy IEC 62061: Bezpečnostné elektrické, elektronické a programovateľné elektronické riadiace systémy, za ktorou onedlho nasledovala úplne prepracovaná norma EN ISO 13849. Obidve normy prezentovali podstatne komplexnejší prístup, ktorý im umožnil vyrovnať sa s narastajúcou zložitosťou technológií a funkcií súvisiacich s bezpečnosťou strojov.
Bezpečnostná funkcia už viac nie je len jednoduchý prípad vypnutia napájania. Nástup bezpečnostných logických systémov napr. priniesol inteligentné bezpečnostné funkcie, ktoré sú schopné reagovať na rôzne stavy stroja a ktoré dokážu výrobu podporovať a nie ju blokovať. Avšak čím väčšia flexibilita funkcií, tým väčšia potreba ochrany proti chybám a poruchám.

Obidve normy, ISO 13849 aj IEC 62061, túto nevyhnutnú ochranu obsahujú, avšak za cenu zvýšenia zložitosti vrátane požiadavky vykonať výpočet spoľahlivosti. To znamená aj to, že pre jednotlivé časti systému musia byť dostupné údaje o spoľahlivosti. Fakt, že tieto údaje nie sú vždy pripravené, prináša pochopiteľné sklamanie. Pozitívne je, že teraz už máme normy, ktoré sa dokážu vyrovnať aj so zložitosťami a prekonávajú niektoré slabé miesta v starej norme, ktoré mohli byť pre menej zložité systém problém.

Spájanie prináša príležitosti

Na záver možno konštatovať, že sa posúvame od normy, ktorej vlastnosťou bola jednoduchá implementácia, ale aj obmedzenia z hľadiska technológií, ktoré pokrývala, smerom k norme, ktorá sa javí ako zložitejšia na použitie, ale zohľadňuje použitie nových technológií. Spojenie IEC 62061 a ISO 13849 odstráni komplikácie vyplývajúce z existencie dvoch samostatných noriem. Pri procese spájania sa však musíme ubezpečiť, aby sme nevytvorili žiadne nové alebo dodatočné požiadavky. Proces zlúčenia noriem je príležitosťou na vyčistenie a zjednodušenie existujúceho stavu. Zároveň je to šanca na vyriešenie niektorých známych problémov, ako je napr. zaistenie údajov o spoľahlivosti.

Dovolím si tvrdiť, že sme vyťažili, čo sa dalo, avšak na tejto ceste sme museli urobiť aj nejaké kompromisy. Prichádza čas, aby niektoré z týchto kompromisov boli prehodnotené takým spôsobom, aby sa podarilo získať to najlepšie z obidvoch doteraz existujúcich noriem.

Zdroj: Jones, D.: Where are Standards Headed? Rockwell Automation.

Viac informácií k tejto téme možno nájsť na adrese http://discover.rockwellautomation.com/safety a na Rockwell Automation Guardman Blog.