Modul sa na miesto inštalácie dodáva kompletne zmontovaný a odskúšaný. V porovnaní s konvenčnými zariadeniami nie je počas inštalácie potrebný žiaden zásah do aktívnych vysokonapäťových častí zariadenia. Preprava prostredníctvom štandardného dopravného prostriedku je zabezpečená v takzvanej prepravnej polohe. Po osadení na mieste inštalácie sa vykoná otočenie izolátorových priechodiek pomocou dočasného elektromotora. Otáčanie priechodiek z prepravnej do pracovnej polohy umožňuje spoľahlivý systém tesnení, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu tesnosť nielen počas samotného úkonu otáčania priechodiek, ale hlavne počas životnosti modulu.

Výhody riešenia PASS M0S 420 kV v porovnaní s konvenčnou vzduchom izolovanou rozvodňou:

  • znížená priestorová náročnosť na inštaláciu o polovicu v porovnaní s konvenčnými zariadeniami,
  • nižšia náročnosť na stavebnú časť (menej základov, káblových kanálov a pomocných kovových konštrukcií, jednoduchšia inžinierska činnosť),
  • vysoká variabilita výzbroje a usporiadania modulu,
  • zníženie času a nákladov potrebných na inštaláciu a uvádzanie do prevádzky,
  • zníženie času a nákladov vynaložených na preventívnu údržbu (aktívne časti v SF6 zapuzdrení), vyššia disponibilita zariadenia,
  • jediná technológia, ktorá umožňuje vytvoriť jedno kompletné 420 kV mobilné pole montované na kamiónovom návese, ktoré je tak určené na špeciálne alebo núdzové použitie.

Modul je dostupný v konfigurácii pre jeden systém prípojníc, ako aj pre dva systémy prípojníc. Vďaka vysokej variabilite výzbroje, ktorá je charakteristická pre rodinu modulov PASS, je možné dosiahnúť veľký počet rôznych kombinácií zapojenia a tým pokryť najrozmanitejšie požiadavky zákazníka. Multifunkčný modul ponúka na jednej strane možnosť jednoduchého, vzduchom izolovaného 420 kV pripojenia AlFe lanom alebo prípojnicou na svorník priechodky modulu, na druhej strane zabezpečuje funkciu plne vystrojeného poľa, ktoré má póly jednofázovo zapuzdrené a izolované v plyne SF6.

Štúdia životného cyklu zariadenia ukazuje, že náklady spojené s preventívnou údržbou v priebehu prvých 20 rokov prevádzky zariadenia sú výrazne nižšie v porovnaní s konvenčnými, vzduchom izolovanými zariadeniami. Všetky potrebné servisné zásahy sa vykonávajú počas prevádzky, bez potreby odstávky zariadenia. Odpadajú úkony ako čistenie kontaktov aktívnych častí, ktoré sú izolované v plyne SF6. Týmto spôsobom sa znižujú náklady a čas potrebný na servisné činnosti a zvyšuje sa dostupnosť systému.

Integrácia viacerých funkčných celkov do jedného modulu PASS má tým nižší dosah na životné prostredie. Pri výrobe, inštalácii a prevádzke modulu sa totiž spotrebuje menej materiálov (menšia prvotná spotreba hliníka, resp. medi, menší počet pomocných oceľových konštrukcií, menej betónu atď.).

PASS M0S 420 kV
Použité štandardy EC, IEEE
Menovité napätie 420 kV
Menovitá frekvencia 50/60 Hz
Menovitý prúd 5 000 A
Menovitý vypínací prúd 63 kA
Krátkodobý tepelný skratový prúd 63 kA, 3 s
Priemerná teplota okolia –30/+40 °C (–55 °C na  požiadanie)
Povrchová vzdialenosť 31 mm/kV
Netesnosť < 0,5%/rok


PASS M0S 420 kV dopĺňa rodinu modulov PASS, ktorá je teraz dostupná pre napätia od 72,5 kV až do 420 kV s vypínacou schopnosťou od 31,5 kA do 63 kA. K dispozícii je aj špeciálny modul nazývaný PASS M0H pre napätie do 245 kV, ktorý obsahuje všetky zariadenia typické pre kompletné H zapojenie rozvodne.

Ondrej Petrek
ondrej.petrek@sk.abb.com

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
www.abb.sk