Kybernetická (ne)bezpečnosť v priemysle

Digitálne technológie, ktoré už podstatne pretvorili svet médií, financií aj maloobchodu, postupne predefinúvajú aj odvetvia priemyslu. Akúkoľvek priemyselnú výrobu, sieťové odvetvia, prepravu a infraštruktúru. Pripojenie zariadení na internet či do cloudu predstavuje však nielen cestu k ďalšiemu zvyšovaniu efektivity, produktivity, rýchlosti a kvality. Prináša tiež nutnosť zvýšenej pozornosti počítačovej bezpečnosti. Čoraz viac používateľov digitálnych riadiacich systémov preto plánuje opatrenia na ochranu dostupnosti, integrity a dôveryhodnosti svojich systémov.

Problematika kybernetickej bezpečnosti v priemysle rezonovala aj na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu v nemeckom Hannoveri. Spoločnosť ABB tu predstavila niekoľko noviniek, ktoré prevádzkovateľom zariadení umožňujú zvýšiť bezpečnosť svojich IT systémov na najvyššiu možnú úroveň. Aktualizujú sa priebežne, v súlade s vývojom v informačných technológiách.

Viacero produktov a služieb týkajúcich sa bezpečnosti zahrnula spoločnosť už do „štandardnej výbavy“ DCS (Distributed Control Systems). Spomenúť možno napríklad Audit Trial, PC, Network and Software Monitoring, Cyber Security Fingerprint, aktualizácie antivírusu či bezpečnostné aktualizácie pre Windows, a to pre zákazníkov s vyššími bezpečnostnými nárokmi, napr. Digital signature, Advanced access control, Whitelisting, Disaster recovery, Industrial defender.

Vytváranie sietí v procese automatizácie však rastie a riziko počítačových útokov z rôznych kanálov je čoraz väčšie. To by mohlo mať obrovský vplyv na riadiace a kontrolné systémy s potenciálnymi následkami – od zlyhania výroby, znečistenia, zranení osôb a poškodenia imidžu spoločnosti až po stratu dôverných údajov. Spoločnosť ABB poskytuje poradenstvo a služby konkrétne ohľadom boja proti týmto hrozbám. Prínosom pre zákazníkov je najmä úzka spolupráca pri vyvíjaní bezpečnostných plánov, ktoré spĺňajú individuálne požiadavky každého výrobného prostredia. Môže to zahŕňať jediný automatizačný systém alebo viacero systémov s centrálnym zabezpečením.

Služba ABB Cyber Security Monitoring identifikuje, klasifikuje a uprednostňuje možnosti na zlepšenie bezpečnosti riadiaceho systému. Monitoruje súbor bezpečnostných štandardov a porovnáva zachytené údaje s osvedčenými postupmi a priemyselnými normami, aby zistil prípadné nedostatky v systéme. Prístupná je cez ABB ServicePort, platformu na vzdialené poskytovanie služieb. Používateľom umožňuje zabezpečene využívať služby a odborníkom spoločnosti ABB plniť špecifické požiadavky zákazníka. Môže byť integrovaná do existujúceho riadiaceho systému, takže používatelia môžu prezerať údaje zaznamenané a uložené prostredníctvom webového kanála služby ServicePort.

Služba aktualizácie zabezpečenia a záplat poskytuje bezpečnostné záplaty spoločnosti Microsoft a podpisy vírusov McAfee a Symantec. Spoločnosť ABB ich otestovala a schválila vo vlastnom bezpečnostnom laboratóriu, aby zabezpečila kompatibilitu so softvérom ABB. Tieto nástroje možno prevziať z platformy ServicePort prostredníctvom bezpečného vzdialeného prístupu a importovať do riadiacich systémov.

Včasné aktualizácie zaručujú maximálnu ochranu pred útokmi na systém. Spoločnosť ponúka dennú aktualizáciu databázy vírusov. Ak zákazník požiada o bezpečnostné záplaty spoločnosti Microsoft, môže ich aktivovať lokálne spoločnosť ABB, a to reštartovaním uzlov v definovanom cykle pri zohľadnení požiadaviek na dostupnosť zariadenia, pretože prenos dát prebieha výlučne prostredníctvom šifrovaného diaľkového pripojenia SSL. Zaručuje to bezpečný a jednoduchý prístup a plynulú integráciu do IT štruktúry prevádzkovateľa zariadenia.

Keď sa vypracujú a implementujú plány počítačovej bezpečnosti, na rad prichádza dostupnosť riadiacich systémov. ABB vyvinula pre tento účel neinvazívnu službu Fingerprint Cyber Security, ktorú možno použiť pri väčšine riadiacich systémov s najnovšími verziami systému Microsoft Windows. Aplikuje metódy zhromažďovania údajov, priemyselné štandardy, osvedčené postupy, rozsiahle odborné znalosti v oblasti technológií a bezpečnosti systémov a pomáha spoločnostiam chrániť cenné zdroje. Výstupom je viacstranový report o stave.

Novinkou v tejto oblasti je bezpečný zákaznícky portál myABB/My Control System. K dispozícii JE 24 hodín denne sedem dní v týždni. Prevádzkovateľom zariadení poskytuje prístupový bod k informáciám o inštalovanom riadiacom systéme a iných produktoch. Moderná navigačná koncepcia, ktorá je navrhnutá aj na použitie v mobilných zariadeniach, umožňuje jednoducho získať rýchly prístup k detailným informáciám o softvéri, stave systému, správach, upozorneniach, on-line výučbách a kontaktných údajoch o službách až po systémovú dokumentáciu.

Dashboard zákazníckeho portálu poskytuje prístup k bezpečnostným hláseniam, produktovým upozorneniam a relevantnú dokumentáciu pre inštalovaný riadiaci systém. Zobrazuje kľúčové informácie o softvérových licenciách špecifických pre riadiaci systém, obsah, dátum uplynutia platnosti až po prevzatie licenčného kľúča. Všetky tieto dáta sa dajú získať len niekoľkými kliknutiami, pričom sa podporujú úlohy podpory, ako je správa softvérových licencií či aktualizovaná ochrana pred škodlivým softvérom.

Zvyšovanie automatizácie a kybernetizácie priemyslu nesie so sebou špecifické riziká s potenciálnymi následkami v rôznych oblastiach chodu spoločnosti. Je preto nevyhnutné venovať sa práve fenoménu bezpečnosti systémov.