Význam stroja je spravidla daný výkonom, resp. objemom produkcie, ktorú zabezpečuje. Dôležité je poznamenať, že sú prípady, keď stroje s menším alebo stredným výkonom majú tiež mimoriadny význam pre prevádzkyschopnosť veľkých strojov. Napríklad nečakaný výpadok čerpadla mazacieho oleja klzných ložísk veľkých turbogenerátorov alebo iných veľkých strojov môže spôsobiť ich vážne poškodenie alebo priamo haváriu a tá môže spôsobiť ďalšie výpadky a škody vo výrobe. Včasná diagnostika poruchy ložiska umožňuje včasnú opravu, napr. výmenou rádovo za niekoľko sto eur, a tým zabráni havárii alebo poškodeniu celého vinutia, prípadne rotora elektropohonu, pri ktorej môže byť škoda až vo výške niekoľko tisíc eur.

Základnú kategóriu monitorovania technického stavu a vibrodiagnostiky strojov tvoria prístroje a systémy určené na občasnú, pochôdzkovú (off-line) diagnostiku. V súčasnosti takéto systémy spravidla disponujú rozsiahlym technickým vybavením, diagnostickými metódami, ako aj výkonnou databázou a grafickou podporou. Ceny takýchto profesionálnych systémov sa pohybujú od cca 1 500 eur až do 25 000 eur. Využitie takýchto systémov je prakticky nevyhnutné v tých prípadoch, keď ide o diagnostiku väčšieho počtu strojov prevádzkovaných na veľkom územnom celku. Pochôdzková diagnostika sa využíva aj na veľkých a významných strojoch na vyhotovenie jednorazového posudku alebo opakovaných posudkov v rôznych termínoch.

Výrazným nedostatkom pochôdzkovej (off-line) diagnostiky je skutočnosť, že táto forma diagnostiky zisťuje aktuálny technický stav len k určitému časovému bodu s časovým odstupom niekoľko týždňov až mesiacov. Prevádzkovateľ strojných zariadení nemá žiadne informácie o tom, aký je aktuálny technický stav medzi dvomi diagnostickými meraniami, a preto nemožno zabezpečiť primeranú ochranu a bezpečnosť prevádzky. Ako rozumné a praktické riešenie sa v poslednom období ukazuje nová koncepcia vzdialeného monitorovania a diagnostických služieb (Remote Monitoring and Diagnostic Services – RMDS). Významným predstaviteľom tejto koncepcie je VIBRO Condition Monitoring 3 (VCM-3) od firmy Brüel & Kjaer Vibro, ktorý má 12 dynamických vstupov, 204,8 kHz vzorkovaciu frekvenciu, MODBUS TCP/IP a OPC UA. Vďaka VCM-3 Homepage (webový server) je s ním možná vzdialená komunikácia, napr. prostredníctvom webového prehliadača Google Chrome. Uvedené zariadenie umožňuje veľmi úsporne monitorovať stovky strojov bez pochôdzky vďaka vzdialenému prístupu k diagnostickým meraniam a analýzam z rôznych geografických území. Koncepcia umožňuje využitie diagnostiky strojov vlastným zariadením a vlastnými odborníkmi, ale aj dodávateľským spôsobom kúpou diagnostických služieb, takže výsledky sú dodané formou dohodnutých odborných správ.

Ak treba kontinuálne chrániť a monitorovať technický stav a diagnostikovať problémové časti významných strojov, k dispozícii sú počítačom podporované viackanálové modulárne systémy. Významným predstaviteľom tejto skupiny systémov je systém VIBROCONTROL 8000/SETPOINT od firmy Brüel & Kjaer Vibro, ktorý môže byť využitý len ako zabezpečovací systém (MPS) alebo môže byť spriahnutý so serverom OSISoft PI. Uvedené servery tvoria veľmi dynamicky sa rozširujúcu serverovú platformu, ktorá integruje niekoľko desiatok významných výrobcov riadiacich systémov. Okrem kvality počítačom podporovaných viackanálových modulárnych systémov je veľmi dôležitá aj požiadavka na kvalitu prípravy projektu a montáže. Na obr. 2 je uvedená zostava na báze VIBROCONTROL 6000 od firmy Brüel & Kjaer Vibro po ukončení komplexného vyskúšania.

Ing. Peter Tirinda, CSc.