Najlepšie vlastnosti vo svojej triede

Nové prevodníky teploty majú digitálnu presnosť do 0,05 °C pre odporový snímač teploty a stabilitu do 0,01 % z hornej hranice rozsahu (URL) za rok počas desiatich rokov. Modely s jedným vstupom majú čas aktualizácie 125 ms, modely s dvomi vstupmi 250 ms. Koncoví používatelia ocenia aj funkciu prispôsobenia snímačov na dosiahnutie vyššej presnosti.

Spoľahlivé meranie

Vďaka zabudovanému galvanickému oddeleniu je meranie teploty veľmi spoľahlivé. K dispozícii sú rôzne spôsoby merania – diferenciálne, priemerové, redundantné s rozdeleným rozsahom. Kryt snímača má dva oddiely. Pre potreby diagnostiky možno využiť rôzne komplexné zabudované funkcie, pričom možno automaticky detegovať aj poškodenie snímača. Okrem toho snímač disponuje aj podporou rozšírenej diagnostiky podľa štandardu Namur 107*, ako aj monitorovaním prerušenia vodiča podľa štandardu Namur 89. Nové prevodníky teploty STT850 spĺňajú požiadavky bezpečnosti pre kategóriu SIL 2/3.

Nižšie náklady na prevádzku

STT850 majú univerzálny vstup a možnosť digitálneho výstupu. Na jeden vysielač možno pripojiť dva snímače teploty. K dispozícii sú dva základné typy lokálnych displejov – základný a pokročilý. Snímač má modulárnu konštrukciu. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa priamo na vysielači možno nastaviť nulu, rozpätia a vykonať konfiguráciu. Pripojenie signálnych vodičov je necitlivé na polaritu.

Možnosti výstupov:

 • 4 – 20 mA dc,
 • DE protokol (Honeywell Digitally Enhanced),
 • HART® protokol (verzia 7.0),
 • FOUNDATION™ Fieldbus* kompatibilné s ITK 6.1.1.

Jedinečné možnosti signalizácie/zobrazenia

Modulárne vyhotovenie zariadenia STT850 využíva základný alfanumerický displej LCD alebo pokročilý grafický displej LCD s mnohými praktickými funkciami.

Funkcie základného alfanumerického displeja LCD

Ide o dvojriadkový displej so 16 znakmi v každom z nich. Je modulárny a možno ho pridať alebo odobrať na mieste použitia. Umožňuje nastavenie polohy 0, 90, 180 a 270 stupňov. Merané jednotky sú °C, °F, °R a kelvin. K dispozícii je až osem zobrazovacích obrazoviek s automatickým alebo ručným prepínaním, pričom čas ich prepínania možno nastaviť v rozsahu 1 – 30 sekúnd. Na displeji možno zobraziť až deväť údajových bodov: hodnota procesnej veličiny (teploty), teplota studených koncov termočlánku (CJ), snímač 1, snímač 2, rozdiel teplôt pri dvoch snímačoch, teplota odporového snímača teploty (RTD) 1, teplota odporového snímača teploty (RTD) 2, hodnota výstupu, percentuálna hodnota výstupu. Signalizácia teploty mimo rozsahu je štandardnou funkciou základného displeja.

Funkcie pokročilého grafického displeja LCD

Je modulárny a možno ho pridať alebo odobrať na mieste použitia. Umožňuje nastavenie polohy 0, 90, 180 a 270 stupňov. K dispozícii je až osem zobrazovacích obrazoviek s tromi možnými formátmi – veľké číslice teploty so stĺpcovým grafom alebo teplota s grafom trendu. Podobne ako pri základnom displeji, aj tu je možnosť konfigurácie času prepínania obrazoviek v rozsahu 1 – 30 sekúnd. Ak sú dostupné nejaké možnosti diagnostiky, sú na displeji okamžite viditeľné. Pokročilý displej podporuje viaceré jazyky – EN, GE, FR, IT, SP, RU a TR

Diagnostika

Všetky prevodníky radu SmartLine ponúkajú dostupnú digitálnu diagnostiku, ktorá pomáha včas varovať pred možnými poruchami, čím minimalizuje neplánované výpadky technológie.

Modulárne vyhotovenie

S cieľom znižovať náklady na údržbu a skladovanie majú všetky prevodníky STT 850 modulárne vyhotovenie, vďaka čomu môže používateľ vymeniť moduly snímania teploty, pridať indikátory alebo zmeniť elektronické moduly bez ovplyvnenia celkovej funkcie a schvaľovacích certifikátov, napr. ATEX. Každý modul snímania teploty má jedinečnú charakteristiku, vďaka čomu poskytuje výkon v rámci tolerancie v širokom rozsahu prevádzkových zmien teploty. S pokročilým rozhraním spoločnosti Honeywell možno navzájom zamieňať elektronické moduly bez vplyvu na poskytovaný výkon v rámci tolerancie.

Modulárne funkcie:

 • výmena modulu snímania teploty/dosky s ochranou pred bleskom*,
 • výmena/nahradenie elektronických/komunikačných modulov*,
 • pridávanie alebo odoberanie zabudovaných indikátorov*,
 • pridávanie alebo odoberanie externých konfiguračných tlačidiel*.

* Vymeniteľné počas prevádzky vo všetkých elektrických prostrediach SNV (vrátane IS) okrem zóny 0 bez porušenia príslušných predpisov.

Jedinečné modulárne vyhotovenie spoločnosti Honeywell prináša nižšie náklady na skladovanie a celkové prevádzkové náklady bez vplyvu na výkon zariadenia.

Integrácia do systému

Všetky komunikačné protokoly SmartLine spĺňajú najnovšie vydané štandardy pre protokoly HART/DE/Fieldbus. Integrácia so systémom Experion PKS od spoločnosti Honeywell ponúka nasledujúce jedinečné výhody:

 • komunikácia s prevodníkom pomocou správ,
 • signalizácia režimu údržby,
 • hlásenie neoprávnenej manipulácie,
 • zobrazenia pracovnej oblasti FDM so súhrnom stavu zariadení.

Všetky zariadenia STT 850 sú testované so systémom Experion s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru kompatibility.

Prevádzkové parametre:

 • odporový snímač teploty Pt25, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000,
 • termočlánky B, E, J, K, N, R, S, T,
 • napätie –100 až 1 200 mV, –20 až 125 mV,
 • odpor 0 až 500 Ohm, 0 až 2 000 Ohm, 0 až 3 000 Ohm,
 • výstup 4 – 20 mA s protokolom HART7, DE alebo FF,
 • výstupná presnosť ±0,005 % z rozpätia (RTD),
 • okolitá teplota –40 až 85 °C.

www.energoservisclc.sk