Tri scenáre ozrejmujú skutočnosť, že elektrická inštalačná technika sa musí vedome posunúť do zorného poľa inžinieringu a osôb zodpovedných za celkové náklady a nesmie byť jednoducho len sprievodným javom.

Kedysi dávno dominovala v strojárstve klasická elektroinštalácia. Kompletná riadiaca technika bola umiestnená v rozvodnej skrini a snímače aj akčné členy sa pripájali do poľa cez veľkú rovinu sériových svoriek. Jednotlivé strojné komponenty, ktorých kompatibilita šla ruka v ruke s poruchovosťou systému, sa vyznačovali náročnosťou montáže a uvedenia do prevádzky a pohlcovali náklady. Štandardizované zásuvné konektory boli zriedkavosťou a ak vôbec existovali, museli sa namáhavo montovať manuálne.

Včera sa energia a dáta distribuovali prostredníctvom oddelených rozvádzačov v periférii stroja. Klasická paralelná kabeláž tak bola bez ďalších okolkov premiestnená z hlavného rozvádzača do prevádzky. Náročnosť montáže sa tým síce mierne zlepšila, zdroje chýb sa však zvýšili v dôsledku dodatočných svorkových rovín. A často dochádzalo, odhliadnuc od neprehľadného a časovo náročného hľadania chýb v prípade skratov a preťaženia, k chybám pri kabeláži medzi rozvodnou skriňou a perifériou. Dôsledkom boli dlhé časy odstávok a výpadkov výroby.

Dnes sa rovina V/V systémov prednostne presúva priamo do bezprostrednej blízkosti procesu k snímačom a akčným členom, čím sa výrazne redukuje konštrukčná veľkosť rozvádzača. Benefity vyplývajú zo zásuvných systémových komponentov a zaliatych testovaných zásuvných konektorov s variabilnou dĺžkou káblov, ktoré sú utesnené podľa IP67 a odolné proti vibračnému zaťaženiu. Komplexnosť elektrickej montáže sa znižuje a vyžaduje výrazne menej času. Eliminujú sa chyby pri kabeláži, čo celkovo šetrí čas a nervy pri uvedení do prevádzky.

A zajtra? Bez ohľadu na to, ako ďaleko pozeráme do budúcnosti – bez systémovo orientovaného prístupu a cielene využívanej inštalačnej techniky už nemožno dosahovať ďalšie výrazné úspory v oblasti nákladov. S konceptmi od spoločnosti Murrelektronik a ich systémovými komponentmi šitými na mieru sa okrem celkovej redukcie nákladov až do 30 % darí vďaka inovatívnym diagnostickým funkciám dosahovať aj technologické vylepšenia, čo je ideálna pridaná hodnota pre výrobcov aj prevádzkovateľov strojov.

Správne pripojenie rozpoznané, riziko nákladov zažehnané!

Všetci zúčastnení, ktorí sú v spoločnosti zodpovední za náklady, prispievajú s komplexnými systémovými prístupmi a cielene využívanou inštalačnou technikou k redukovaniu celkových nákladov v oblasti elektrického pripojenia strojov – od nákupu, konštrukcie cez elektrickú inštaláciu až po uvedenie do prevádzky. V každej pozícii existuje potenciál vidieť inštalačnú techniku už ako kľúčový prvok hospodárnosti, vďaka čomu sú plánovanie, výstavba a výroba flexibilnejšie, jednoduchšie a v konečnom dôsledku efektívnejšie.

Dá sa projektovanie racionalizovať so zásuvnou IP67 inštaláciou v priemyselnom poli namiesto náročných rozvádzačov? Umožňuje menej dodávateľov so štandardizovanými a predmontovanými komponentmi zosúladené systémové riešenie? Dajú sa V/V moduly PLC nahradiť decentrálnymi V/V modulmi priemyselnej zbernice? Možno zabrániť neprehľadnému zväzku káblov a káblových trás pomocou boxov s rozbočovačmi v bezprostrednej blízkosti snímačov a akčných členov? Sú namiesto jednotlivých vodičov na pripojovacích svorkách do projektu zahrnuté zásuvné, tesne zaliate káblové spojenia, ktoré umožňujú rýchlejšiu a bezchybnejšiu montáž, servis a údržbu? Čo znamená jednoducho interpretovateľný diagnostický koncept z hľadiska zvýšenia dostupnosti systému pre prevádzkovateľa stroja?

Konektivita ako kľúčová technológia

Spoločnosť Murrelektronik má pripravené odpovede a sofistikované riešenia pre všetkých zákazníkov. Inštalačná technika strojov a zariadení môže byť realizovaná rôznymi spôsobmi. Efektívna inštalačná technika vyhotovená na mieru otvára svojou systémovou orientáciou enormný potenciál úspor ponúkaný ako podpora pri rozhodovaní. To všetko sú formy posudzovania, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti rôznych mechatronických inžinierov a špecialistov, no ktoré zároveň vedeniu spoločnosti a predstavenstvu naznačujú, ako sa možno vyhnúť pohlcovačom nákladov.

Systémové uvažovanie skrýva z hľadiska spoločnosti Murrelektronik ešte neodkryté šance a potenciály. Ich rozpoznanie spoločne so zákazníkom a zviditeľnenie zvyšuje disponibilitu stroja, často v spojení so zjednodušenou inštalačnou technikou a inteligentnými diagnostickými funkciami. Dôležité je posúdiť túto systémovú perspektívu spolu so špecialistami spoločnosti Murrelektronik, aby bolo možné následne otestovať, kde sa sľubovaných 30 % dá explicitne usporiť. V každom prípade vám to umožní pochopiť a preveriť inštalačnú techniku vlastných elektrokonštruktérov a technikov zodpovedných za uvádzanie do prevádzky a zodpovedne optimalizovať nastávajúce projekty.