Riešenie protipožiarnej bezpečnosti na stavbách

V súčasnosti zatiaľ na Slovensku chýba národná skúšobná norma a preto sa na skúšanie používa európska EN 1366-3. Základom koncepcie pasívnej požiarnej ochrany je vytvorenie samostatných požiarnych úsekov, zamedzenie šíreniu požiaru medzi týmito úsekmi výberom vhodných požiarnych konštrukcii a následným použitím systémov požiarnych upchávok a prestupov. Netreba však zabúdať na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie počas požiaru pomocou špeciálnych druhov káblových trás. Iba ak sa splnia všetky spomínané podmienky vieme deklarovať určitý požadovaný systém požiarnej odolnosti.

V ďalšom texte sa budeme venovať požiarnym prestupom a upchávkam. Pri každom návrhu požiarnej upchávky alebo prestupu musíme poznať odpoveď na viacero otázok.

Ktoré prestupy sa musia požiarne tesniť a ktoré sa musia označovať?

Podľa §40 vyhlášky MVSRR č.94/2004 Z.z. sa musia tesniť všetky prestupy cez požiarne deliace konštrukcie. Označovať sa musia len prestupy cez otvory, ktorých plocha je najmenej 0,04 m2. Pokiaľ je to možné, odporúčame kvôli evidencii označovať všetky prestupy. Ďalej odporúčame všetky označené prestupy nafotiť a archivovať.

Ako zvoliť správny produkt a systém?

Pre rozhodovanie sú dôležité viaceré hľadiská, najmä:

 1. Požiarna odolnosť – nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie (viď. §40 vyhl. 94/2004 Z.z.). Požiadavka by sa mala dať zistiť v projekte požiarnej ochrany.
 2. Podporná konštrukcia – odlišujú sa systémy pre vodorovné konštrukcie (požiarne stropy) a zvislé konštrukcie (požiarne steny).
 3. Konštrukcia podpornej konštrukcie – zvlášť sa skúšajú tesnenia pre rôzne konštrukcie, ako napr. murovaná stena, sadrokartónová stena, šachtová stena, betónový strop.
 4. Rozmery stavebného otvoru – rôzne systémy sú obmedzené pre rôzne veľkosti otvorov
 5. Prestupujúca inštalácia (kábel, plastová rúra, kovová rúra).
 6. Druh spoja konštrukcií – škára s dilatáciou alebo bez dilatácie, styk požiarnej steny s trapézovým plechom.
 7. Druh prostredia – interiér, exteriér, priemyselné prostredie, špecifické požiadavky.
 8. Rozobrateľnosť tesnenia – opakovane rozoberateľné, dokladanie káblov.
 9. Dymotesnosť.
 10. Jednostranná montáž.

Poznámka: výber komponentov a ich správnu aplikáciu nájdete pre rôzne druhy prestupov vo výberovej príručke BSS alebo v online OBO Construct BSS.

Ako sa preukazuje zhoda a aká má byť sprievodná dokumentácia?

Zodpovednosť za kvalitu stavebného výrobku nesie výrobca. Stavebný výrobok musí mať preukázanú zhodu. Stavebnými výrobkami sú napr. náter, tmel, manžeta, vankúš, tvarovka. Zodpovednosť za správnu aplikáciu nesie montážna firma – zhotoviteľ požiarnej konštrukcie. Až správnym a vhodným zabudovaním stavebného výrobku sa dosiahne požiarna odolnosť. Montážna firma prehlási, že dodržala všetky požiadavky a deklaruje požiarnu odolnosť. Ako sprievodnú dokumentáciu je vhodné vypracovať deklaráciu požiarnej odolnosti.

Deklarácia požiarnej odolnosti by mala obsahovať najmä údaje:

 • názov stavby
 • názov a sídlo zhotoviteľa, zodpovedná osoba
 • zoznam použitých systémov a dosiahnuté požiarne odolnosti
 • kópie technických listov systémov
 • zoznam tesnení – napr. tabuľka
 • kópie vyhlásení zhody použitých stavebných výrobkov
 • potvrdenie o zaškolení konkrétneho montážnika
 • prípadne aj zakreslenie skutočného stavu, odporúča sa všetky prestupy nafotiť a archivovať

Najpoužívanejšie druhy upchávok a ich výhody

PYROPLATE Fibre: mäkká prepážka

Je to prepážka z minerálnej vlny ošetrená špeciálnym náterom. Ide o jednoduché, rýchle a pomerne lacné riešenie požiarneho prestupu.

Výhody:

 • Možnosť kombinovania mnohých inštalácií
 • Mnoho schválených druhov trás
 • Malá hrúbka prepážky – „doska na doske“
 • Doska vopred opatrená povrchovou úpravou a koncovým náterom, opticky čistá
 • Povrchová úprava odolná proti vlhkosti
 • Jednoduché vykonávanie dodatočných inštalácií
masívna stena ľahká stena masívny strop
min. hrúbka stavebného dielu 10 10 15
min. hrúbka prepážky 10 10 15
max. šírka otvoru [cm] 120/200 120/200 125
max. výška otvoru [cm] 200/120 200/120 -
max. plocha prepážky 2,4 m2 2,4 m2 neobmedzene
max. dĺžka - - neobmedzene

PYROPLUG

Je to mäkká penová prepážka, jednoducho kombinovateľná, poskytujúca rýchlu montáž.

Výhody:

 • Inštalovanie horľavých rúr bez dodatočných opatrení
 • Inštalovanie nehorľavých rúrok s izoláciou trasy
 • Jednoduchá dodatočná inštalácia
 • Tmel k uzatváraniu zvyškových škár PYROPLUG® Screed (typ FBA-SP)
 • Možnosť natieranie disperznými farbami
 • Jednostranná montáž
 • Možnosť dodatočnej povrchovej úpravy na ochranu pred vplyvmi okolitého prostredia
 • Podľa ETA možno kombinovať s protipožiarnou penou PYROSIT® NG
masívna stena ľahká stena masívny strop
min. hrúbka stavebného dielu 10 10 15
max. šírka otvoru [cm] 100 84(57) 70
max. výška otvoru [cm] 100 57(84) -
max. plocha prepážky 1 m2 0,48 m2 neobmedzene
max. dĺžka - - neobmedzene

PYROCOMB protipožiarna prepážka pre rúrky

Výhody:

 • Jednoduché riešenie pre zväzky elektroinštalačných rúrok
 • Priemer zväzku rúrok až 125 mm
 • Samostatná rúrka do O 400 mm
 • Maximálny priemer rúrok vo zväzku M63
 • Pevné a ohybné rúrky
 • Rúrky obsadené káblami (max. O 21 mm) alebo prázdne
 • Uzavretie priestoru medzi rúrkami a kruhových medzier intumescentnou hmotou DSX

PYROMIX – malta

Tvrdá maltová upchávka jednoducho použiteľná. Požaduje však dlhšiu dobu tvrdnutia.

Výhody:

 • Možnosť kombinovania mnohých inštalácií
 • Dobrá priľnavosť k podkladu
 • Je možné používať aj so stavebnými dielmi s nízkou hrúbkou
 • Požadovanú konzistenciu je možné upraviť pridaním vody
 • Jednoduché vykonávanie dodatočných inštalácií

PYROSIT NG – protipožiarna pena

Výhody:

 • Jednoduché spracovanie, a to aj pri krátkom prerušení práce
 • Dobrá priľnavosť k podkladu
 • Výťažnosť peny až 2,1 litra na kartušu
 • Mäkká konzistencia – jednoduché vykonávanie dodatočných inštalácií
 • Nevyžaduje úpravu povrchu
 • Inštalácia bez prachu a vlákien
 • Možnosť kombinovania mnohých inštalácií
 • Elektroinštalačné rúrky do M40, osadené káblami alebo prázdne
 • Horľavé rúrky do O 50 mm je možné preťahovať bez dodatočných opatrení
 • Možnosť natierania disperznými farbami
masívna stena ľahká stena masívny strop
min. hrúbka stavebného dielu [cm] 10 10 15
min. hrúbka prepážky (EI90/EI190) [cm] 20/25 20/25 20/25
min. hrúbka prepážky (EI30/EI160) [cm] 14,4 14,4 14,4
max. veľkosť otvoru [cm] 45 x 50; Ø30 45 x 50; Ø30 45 x 50; Ø30
max. ploch prepážky 0,23 m2 0,23 m2 0,2 m2

PYROBAG – vankúšové prepážky

Výhody:

 • Jednoduchá, rýchla, čistá a bezprašná montáž
 • Nevyžaduje náter ani stierkovú hmotu
 • Ideálne riešenie pre prípad častých dodatočných inštalácií
 • Pre trvalé i časovo obmedzené prepážky
 • Odolná voči poveternostným vplyvom i vode