Harmonogram projektu

Názov etapy Začiatok Koniec
Výskum informácií potrebných na správnu predikciu spotreby priemyselného podniku 11. 12. 2018 30. 6. 2019
Výskum metód vhodných na presnú predikciu spotreby priemyselného podniku 1. 5. 2019 31. 12. 2019
Priemyselný výskum SW riešenia na autonómny a automatizovaný zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku 1. 1. 2020 30. 6. 2020
Priemyselný výskum SW nástroja na predikciu spotreby elektrickej energie priemyselného podniku 1. 4. 2020 27. 2. 2021
Priemyselný výskum SW riešenia, ktoré na základe predikcie spotreby elektrickej energie optimálne rozhodne o vhodnosti výroby elektrickej energie vlastnými zdrojmi alebo nákupe energie z burzy. 1. 1. 2021 10. 12. 2021

Očakávané výstupy riešenia

Kategória Výstup
Nehmotný Báza znalostí potrebných na efektívny zber a spracovanie rôznych typov údajov s cieľom správnej a dostatočne presnej predikcie spotreby elektrickej energie pre priemyselné podniky – lokálne distribučné systémy ako základný prvok smart cities.
Hmotný SW nástroj na zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku – lokálne distribučné systémy.
 
Hmotný SWa nástroj na predikciu spotreby elektrickej energie priemyselného podniku.
Hmotný SW aplikácia, ktorá bude na základe predikovanej spotreby elektrickej energie vyhodnocovať efektívnosť použitia vlastných zdrojov na výrobu elektrickej energie vzhľadom na cenu takto získanej energie alebo nákup elektrickej energie zo zdrojov lokalizovaných mimo lokálneho distribučného systému.

Aktuálny stav projektu

V prvej etape bol výskum zameraný na získanie komplexných analytických materiálov obsahujúcich potrebné informácie z oblasti hydrometeorológie a energetiky. Konkrétne išlo o informácie o poskytovateľoch týchto údajov a komoditách, ktoré títo poskytovatelia ponúkajú, a o informácie týkajúce sa priamo poskytovaných údajov vrátane ich spoplatnenia, doby aktualizácie, archivácie, dostupnosti, štruktúry a podobne.

V rámci druhej etapy projektu prebiehal výskum, ktorý sa orientoval na skúmanie rozmanitých druhov údajov s tým, že na základe ich štruktúry, aktuálnosti, formátu, obsahu, možnosti spracovania a relevancie bola zadefinovaná množina takých údajov, ktoré sú na predikciu spotreby fundamentálne. Zároveň sa výskum orientoval na špecifikovanie takých predikčných metód, ktoré sú schopné s danou množinou údajov operovať. Výskum bol zameraný na vhodnosť predikčných metód vzhľadom na podmienky predikcie (rýchlosť predikovania, potreba vstupných údajov, výpočtová náročnosť) a na dostupné údaje, na základe ktorých bude predikcia realizovaná. Do úvahy sa brala aj komplexnosť softvérovej implementácie jednotlivých predikčných metód a ich nárokov na výpočtové zdroje, množstvo uchovávaných údajov spracovávaných v priebehu predikcie a frekvencia ich používania v procese predikcie. Na základe výskumu sa na predikciu spotreby podniku zvolili predikčné metódy neurónová sieť a informačná geometria, ktoré budú používané samostatne, no aj v kombinácii podľa podmienok predikcie.

Vybudovaná báza poznatkov je dôležitou prerekvizitou pre ďalší postup projektu, teda výskum a vývoj automatizovanej a autonómnej databázy, ktorá bude slúžiť na zber definovaných údajov od vybraných poskytovateľov. V aktuálnej projektovej etape slúži potrebám výskumu a vývoja softvérového nástroja, ktorý bude schopný s použitím definovaných predikčných metód tieto údaje ďalej spracúvať.

Musíme spomenúť, že aj napriek rozsahu a komplexnosti treba bázu poznatkov s ohľadom na ďalší vývoj a výskum priebežne rozširovať a aktualizovať. Tento proces sa príslušnou etapou definitívne neuzavrel, iba sa v rámci danej etapy dosiahol jej rozsah potrebný na realizáciu nasledujúcich etáp. Rozvoj a aktualizácia uvedenej bázy tak kontinuálne prebieha na pozadí ďalších výskumno-vývojových etáp, keďže je žiaduce, aby sa v prípade výskytu nových poznatkov v danom období podarilo tieto poznatky do bázy implementovať, prípadne aktualizovať už jestvujúce poznatky.

V súčasnosti sú v plnom prúde vývojové aktivity zamerané na vývoj SW riešenia na autonómny a automatizovaný zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku, a to dát vybraných z energetických búrz a zdrojov hydrometeorologických údajov. Tento SW nástroj bude získavať automaticky zvolené údaje z definovaných zdrojov, bude validovať správnosť týchto dát, pripravovať ich na ďalšie spracovanie v predikcii a archivovať dáta na ďalšie použitie.

Začali sa aj aktivity na vývoj SW nástroja na predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému, ktorý bude na základe odporúčaní a analytických podkladov poskytovať predikciu spotreby realizovanú odporúčanými predikčnými metódami s použitím odporúčaných vstupných dát a ich formátov na predikciu.

Dosiahnuté výsledky (publikácia, patent, ochrana priemyselného vlastníctva, iná aktivita) vznikli v rámci riešenia projektu Pokročilé nástroje na zber a spracovanie údajov na predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému, ktorý podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.