Slovenské legislatívne predpisy týkajúce sa elektromobility

 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý definuje požiadavky na výstavbu nabíjacích staníc v budovách a na parkoviskách.
 • Zákon č. 251/2021 Z. z. o energetike, ktorý vyníma prevádzku nabíjacích staníc z podnikania v energetike a zadáva povinnosti prevádzkovateľa pri registrácii nových nabíjacích staníc.
 • Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci definuje zákon č. 124/2006 Z. z. prostredníctvom vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Podľa § 4 tejto vyhlášky patria nabíjacie stanice podľa miery ohrozenia pod vyhradené technické zariadenia – elektrické, skupiny B (pozri Prílohu č. 1, III. časť Rozdelenie technických zariadení elektrických). Nabíjacie stanice smie inštalovať iba elektrotechnik s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 § 21 až 24. Inštalácia však môže byť obmedzená aj výrobcom s tým, že ju môže realizovať len certifikovaný (preškolený) pracovník.
 • Samotné nabíjacie stanice sú výrobky, na ktoré platia výrobkové normy a ich uvedenie na trh reguluje zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku a nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.

Základné technické a bezpečnostné normy

 • STN 33 2000-7-722 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel.
 • STN EN IEC 61851-1 Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • ATN® 010 Bezpečnostné aspekty elektromobility. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Pre elektromobilitu nie sú stanovené normou špeciálne požiadavky na revízie, ako napr. pre fotovoltiku. V prípade infraštruktúry pre elektromobilitu sa revízia vykonáva štandardne podľa STN 33 2000-6 na časti pevnej inštalácie. Revízia sa vykonáva tak, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek IEC 60364 aj na existujúcej inštalácii, ktorá môže byť ovplyvnená prevádzkou nabíjacej stanice. Samotná nabíjacia stanica je výrobok vyrobený podľa noriem pre systémy nabíjania elektrických vozidiel (súbor STN EN IEC 61851 a iné pridružené normy). Nabíjacia stanica musí mať vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. a NV č. 148/2016 Z. z. Nabíjacia stanica sa pripája do pevnej inštalácie a výrobca môže určiť špeciálne podmienky montáže, prevádzky a údržby v manuáli k nabíjacej stanici.

Ak výrobca nepožaduje inštaláciu staníc preškolenými pracovníkmi, musia byť splnené všetky podmienky určené v inštalačnom manuáli, aby bola na nabíjaciu stanicu poskytovaná plná záruka. Neexistuje jednotný postup kontroly a skúšky nabíjacích staníc. Preto pri ich výbere a pred inštaláciou treba dôkladne naštudovať tieto dodatočné podmienky. Z tohto dôvodu je na mieste odporúčanie preferovať výrobcov s dostupným servisným zázemím na Slovensku, s technickými podkladmi a manuálmi v slovenčine. Overovanie parametrov nabíjacej stanice sa dá vykonať pomocou štandardných združených revíznych prístrojov spolu s meracími súpravami pre elektromobilitu. Servis a údržbu spolu s prehliadkami vykonáva výlučne zmluvný servisný technik výrobcu nabíjacej stanice.

Plán profylaxie – preventívne technické prehliadky nabíjacích staníc

Väčšina výrobcov rýchlonabíjacích staníc požaduje preventívnu prehliadku minimálne jedenkrát za rok. V pláne profylaxie výrobca definuje povinné výmeny komponentov podľa jednotlivých rokov prevádzky a tiež kontrolu bezpečnosti stanice a nameraných veličín. Výstupom by mal byť protokol o profylaktickej prehliadke s prípadným poznačením nedostatkov, ktoré treba odstrániť. Ak prehliadku realizuje výrobcom poverená externá spoločnosť, treba poslať kópiu protokolu aj výrobcovi. Protokoly sa na ďalšie použitie archivujú napr. takto:

 • Factory Acceptance Test (FAT) – záznam o výstupnom teste a kontrole vo výrobe pred expedíciou – archivuje výrobca.
 • Protokol o uvedení do prevádzky vrátane odskúšania v prevádzke u zákazníka (Site Acceptance Test-SAT) – archivuje majiteľ aj výrobca.
 • Protokol o preškolení obsluhy nabíjacej stanice – archivuje majiteľ.
 • Oznámenie na ÚRSO o spustení nabíjacej stanice pre verejné nabíjanie nad 100 kW – archivuje majiteľ.
 • Protokol o ročných profylaktických prehliadkach – archivuje majiteľ i výrobca.


Ing. Vladimír Kukučka

Business Development Manager – ABB E-mobility
Člen prezídia SEZ-KES