Klient získava výhodu nepretržitého monitoringu dát a ich analýzy, čo môže výrazne znížiť čas a úsilie potrebné na určenie využitia riadenia, stability senzorov a nepresností výroby mimo stanovenej tolerancie. Dáta sú vyhodnocované na základe špecifických KPI zákazníka, pričom výstupom je list problémových položiek triedených podľa početnosti, procesných oblastí a kritického alebo finančného dosahu. Táto analýza poskytuje obsluhe informácie, ktoré umožňujú rýchlejšie rozhodovanie, takže výsledkom je lepšia výkonnosť a vyťaženie (obr. č. 1)

Automatický neinvazívny zber dát SW nástrojom ABB a pokročilá patentovaná technológia poskytuje nepretržitú analýzu kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). Systém umožňuje lokálny alebo vzdialený prístup pre personál zákazníka a technickú podporu ABB a to ako pre rozpoznávanie problémov, tak aj pre odporučené zlepšenie výkonnosti, vyťaženia a stability na základe analýzy vykonávanej expertmi ABB. Samozrejmosťou je zasielanie konfigurovateľných upozornení prostredníctvom e-mailu a SMS v prípade nedodržania stanovených hodnôt KPI. Každý zmenový report sa analyzuje a určuje sa percentuálne využitie všetkých riadení a senzorov využitých počas zmeny. Hodnoty sa následne porovnávajú s optimálnym vyťažením pre každú špecifickú kontrolu, aby sa znížili rozdiely medzi výrobnými zmenami.

Analyzujú sa trendy s cieľom určiť, či by mala byť naplánovaná preventívna údržba, ktorá zaistí stálu výkonnosť senzorov a zabráni výrobným stratám. Pre každý druh výrobku sa monitoruje celkové kolísanie, kolísanie v priečnom smere a kolísanie v pozdĺžnom smere v porovnaní s priemyselným štandardom. Prístup k dátam a vizualizácii KPI zabezpečuje aplikácia Service-Port Explorer. Toto používateľsky jednoduché rozhranie poskytuje tri samostatné pohľady na dáta (surové dáta, analýza KPI, KPI monitoring).

Prevádzkyschopnosť výroby je zaistená stabilitou systému QCS. Vizualizácia a analýza stability senzorov a využitie riadenia sledovaných výrobných parametrov v reálnom čase urýchľuje riešenie problémov, úsporu času a peňazí a to najmä automatickým zoskupovaním a analýzou dát kvality produkcie podľa jednotlivých stupňov, obmedzením reakčného času a cestovných nákladov vďaka riešeniam problémov prostredníctvom vzdialeného prístupu ABB. (obr. č. 2).

Uvedené riešenie ponúka vyššiu dostupnosť systému, zvýšenie objemu produkcie a zlepšenia kvality. Aby sa zaistilo správne vyladenie systému QCS, poskytuje ABB pravidelné analýzy výkonnosti. Experti ABB vyhodnotia zo zozbieraných dát stav a výkonnosť systému zákazníka, stanovia štatistickú presnosť KPI a určia trendy s cieľom predísť potenciálnemu zlyhaniu. Výsledný výkonnostný report odporučí opatrenia, aby sa zvýšilo využitie riadenia, rozptylu tambor a stability senzorov. Nadobudnuté dáta sú veľmi dobre zabezpečené – zostávajú v prevádzke a na ich zobrazenie sa vyžaduje identifikácia.
ABB ServicePort je platforma dodávky servisných služieb založená na zákazníckom bezpečnostnom pripojení servisných služieb a expertov ABB.
Performance Services sú dostupné pre System 800xA, Harmony, Loop & Cyber Security.

Dominika Mihaličová
ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
www.abb.sk