Trojfázové riadenie momentu

Väčšina motorov v priemysle je trojfázových. Aby sa dosiahla čo najnižšia cena výrobku, mnoho výrobcov dodáva softštartéry v zjednodušenej verzii, ktorá riadi iba dve fázy. Tento spôsob riadenia je lacnejší, ale spôsobuje viacero neželaných javov. Jedným z najznámejších je elipsovité magnetické pole v motore. Takéto javy sú nebezpečné z hľadiska spoľahlivosti najmä pre väčšie motory. Optimálne riadenie momentu možno dosiahnuť iba riadením na všetkých troch fázach a práve to poskytujú softštartéry Emotron. Trojfázové riadenie zaistí symetrické prúdy bez zbytočných energetických strát, hlučnosti a vibrácií.

Kontrolujte štart výkonných strojov s ťažkým rozbehom

Funkcia krátkodobého zosilnenia momentu pri rozbehu vyvolá momentový impulz a pomôže prekonať začiatočný odpor pri rozbehu plne naloženého dopravného pásu či naplneného drviča kameňa. Podobne pri spúšťaní ventilátora, ktorý sa pôsobením spätného ťahu otáča opačne, vzniká pri bežnom spustení stýkačom vysoký nárazový prúd a veľké mechanické namáhanie trhnutím. V takých prípadoch prichádza porucha veľmi rýchlo a veľmi častým prejavom je spálenie poistiek. Softštartér Emotron TSA vždy najskôr overí stav motora; ak sa otáča nesprávnym smerom, zastaví ho, až potom ho bezpečne rozbehne správnym smerom. Smer otáčania ventilátora je tak pod kontrolou. Tak sa predchádza výpadkom či priamym škodám, zároveň sa minimalizujú možné vibrácie.

Funkcia brzdy na plynulé zastavenie

Nová technológia obsiahnutá v softštartéroch Emotron TSA spĺňa rôzne požiadavky na zastavenie motora. Pri zastavovaní čerpadla sa obvykle použije zastavenie s lineárnym riadením momentu. Rázy v potrubí sú eliminované, čo výrazne znižuje náklady na údržbu a predlžuje životnosť potrubného systému. Keď sa vyžaduje rýchle zastavenie, túto činnosť zabezpečí zabudovaná brzdná funkcia softštartéru Emotron TSA bez potreby drahých externých brzdných jednotiek. To opäť znižuje náklady na investície aj údržbu a šetrí peniaze.

Testovacia prevádzka motora v znížených otáčkach

Okrem rozbehu motora na jeho menovité otáčky ponúka softštartér Emotron TSA krátkodobý chod motora v znížených otáčkach. Tak možno motor spustiť vpred alebo vzad, a to bez potreby inštalácie ďalších zariadení. Ako príklad možno uviesť manipuláciu s motorom pri polohovaní dopravníkových pásov alebo podávačov na želanú pozíciu.

Vylepšená ochrana s tepelným modelom a lakované dosky

Aby bola investícia maximálne bezpečná a chránená, sú všetky modely TSA chránené proti preťaženiu automaticky. Takúto ochranu zabezpečuje integrovaný výpočtový tepelný model, ktorý nepretržite kontroluje prácu softštartéra a povoľuje taký počet štartov, aký zaistí bezproblémové fungovanie a eliminuje zbytočné preťaženie. S cieľom zaistiť garantovanú životnosť aj v drsných podmienkach majú softštartéry Emotron TSA lakované dosky plošných spojov ako štandardnú výbavu podľa IEC 61721-3-3, 3C3.

Viacjazyčný dvojriadkový panel a funkcia kopírovania

Softštartéry Emotron TSA sú štandardne vybavené viacjazyčným displejom. Ovládací panel obsahuje podsvietený dvojriadkový displej s komunikáciou v českom jazyku a samostatné tlačidlá na menu a povely Štart/Stop.

https://venio.sk/produkty/softstarter-emotron-tsa/