Rozšírená digitálna sieť

Zber dát sa v prípade tradičných rozvodní vždy spoliehal na fyzické prepojenie káblami. Digitálne technológie, komunikácie a štandardy posilňujú evolúciu niečoho nového. Digitalizácia rozvodní prináša dôležité a presné dáta o sústave v reálnom čase. Spoločnosť ABB má vo svojom portfóliu množstvo riešení pre oblasti monitorovania, archivácie a riadenia systémových dát a digitálnej prevádzky, ktoré umožňujú premenu dát na užitočné informácie. Súčasné využitie synergií medzi riadením, automatizáciou a chránením rozvodní umožňuje lepšie využitie zariadení a následné výrazné zvýšenie efektivity a produktivity.
Rozšírená digitálna sieť

Monitorovanie a diagnostika

Využitím vzdialeného prístupu môže prevádzkovateľ zhodnotiť stav zariadenia bez nutnosti fyzickej prítomnosti inžiniera na mieste, čo ušetrí zdroje a čas. Využitím schopnosti monitoringu zistiť zmeny stavu v reálnom čase – na rozdiel od pravidelnej diagnostiky tradičnými metódami – má prevádzkovateľ čas plánovať a konať skôr, než sa vyskytne porucha.

Softvérové riešenie ABB MicroSCADA Pro SYS600 je modulárny a škálovateľný softvér na monitorovanie a riadenie primárnych a sekundárnych technológií distribučných a prenosových rozvodní v reálnom čase. Prostredníctvom operátorského pracoviska umožňuje jednoduchú a bezpečnú obsluhu procesu aj ochranných a riadiacich terminálov. Týmto spôsobom efektívne podporuje prijímanie správnych rozhodnutí a dosahovanie najvyššej dostupnosti digitálnej rozvodne.

Archivácia a riadenie systémových dát

Integrované senzory a inteligentné zariadenia poskytujú prevádzkovateľom obrovské množstvo dát. Softvérové riešenie ABB MicroSCADA Pro Historian automaticky zbiera a archivuje procesné dáta a zároveň umožňuje ich vizualizáciu a analýzu. Funkcie záznamu a reportovania riešenia ABB MicroSCADA Pro Historian tieto dáta premenia na užitočné informácie vo forme reportov a analýz. Používatelia môžu jednoducho vytvárať nové reporty a vzory, ktoré vyplynú z požiadaviek prevádzky, štandardov alebo legislatívy. Využitie dôležitých a presných informácií o prevádzkovanej sústave umožňuje pochopiť, čo sa udialo alebo deje. Riešenie môže byť bezpečne pripojené k bežiacemu systému MicroSCADA Pro bez prerušenia prevádzky.

Okrem vedení, ktoré tvoria sústavu na prenos elektriny, sa v rámci digitálnych rozvodní používajú nemenej dôležité komunikačné siete. Tieto siete spájajú systémy SCADA určené na monitorovanie a riadenie procesov. Automatickú správu servisných dát a údajov dôležitých z pohľadu kybernetickej bezpečnosti umožňuje softvérové riešenie na riadenie systémových dát – ABB SDM600.

Pri monitorovaní distribučných a prenosových sústav zohrávajú dôležitú úlohu ochranné terminály. Zabezpečiť však, aby boli všetky aktualizované a správne nakonfigurované, sa stáva čoraz zložitejšou úlohou. Prinajmenšom kým sledovanie verzií nezabezpečuje SDM600. Využitím rozhraní IEC 61850 sleduje riešenie SDM600 aktuálne verzie ochranných a riadiacich terminálov. Používateľ tak má potrebné informácie o aktuálnych verziách. Systém ďalej umožňuje automatický zber záznamov porúch. Zozbierané súbory vo formáte COMTRADE sa pre potreby neskoršej analýzy zaznamenajú do krátkych reportov. Informácia sa zároveň zobrazí na prehľadových obrazovkách SMD600, čo uľahčuje identifikovať, čo a kedy sa stalo.

Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti zabezpečuje softvérové riešenie SDM600 centralizovaný zber záznamov o udalostiach súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a centrálnu správu účtov. Predstavuje významný prvok bezpečnosti automatizačných sietí.

Digitálna prevádzka

Riešenia z portfólia ABB AbilityTM Ellipse®, ako je APM (Asset Performance Management), EAM (Enterprise Asset Management) a WFM (Workforce Management), umožňujú premenu dát na užitočné informácie, ktoré pomáhajú dosiahnuť nové úrovne efektívnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a udržateľnosti. Kľúčová je schopnosť integrovať informácie prevádzkových technológií (OT – Operation Technology) a technológií IT (IT – Information Technology).

Správa výkonnosti aktív (Asset Performance Management – APM) nie je novým konceptom. Zjednodušene hovoríme o disciplíne zaoberajúcej sa dohľadom nad životným cyklom elektrických zariadení, ktoré sú v prevádzke distribučných a prenosových spoločností.

Prvou úlohou systému APM je zhromažďovať informácie z rôznych dostupných zdrojov, ako sú správy o skúškach a inšpekciách, o stave z údržby a údaje z technologických systémov (napr. systém SCADA na monitorovanie a riadenie primárnych a sekundárnych technológií alebo dáta z archívov, akým je MicroSCADA Pro Historian). Údaje z rôznych zdrojov sa musia najprv konsolidovať, aby sa dali analyzovať a na ich základe prijať opatrenia.

Druhou úlohou je pridať schopnosť získať a využiť vedomosti a zručnosti o prevádzke a výkonnosti – integrované pochopenie samotného zariadenia s cieľom sledovať informácie o aktuálnom stave a výkonnosti každého zariadenia. Tieto informácie sú kľúčové pri rozhodovaní o opravách alebo výmene.

Treťou funkciou je doručenie týchto informácií vo vhodnom formáte každému, kto ich potrebuje. Či už ide o informácie určené vedeniu spoločnosti vo forme informačných panelov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI), alebo pre servisného technika v teréne, ktorý vykonáva údržbu zariadenia. Analytika a informačné panely umožňujú, aby sa dali informácie pochopiť včas a v súvislostiach.

Integrácia APM s riešeniami na riadenie prác EAM a riadenie mobilných posádok WFM na vytváranie a vykonávanie pracovných príkazov prináša najvyššiu pridanú hodnotu a skutočné využitie dát a informácií získaných zo snímačov alebo systémov na monitorovanie a riadenie procesu.

Ján Lukačin