Kvôli efektivite výrobného procesu sa robot často pohybuje veľmi rýchlo, pričom si zachováva svoju silu v každom momente, v každom bode svojho pracovného cyklu. Niektoré výrobné procesy však vyžadujú určitú „jemnosť“ robota. V takých prípadoch je radno siahnuť po nadstavbovom softvéri SoftMove z vývojovej dielne ABB.

SoftMove je v podstate „jemný“ karteziánsky servo pohyb slúžiaci na zníženie tuhosti robota v preddefinovanom smere, zatiaľ čo správanie robota v ostatných smeroch je bez zmeny. Funkcia SoftMove sa môže použiť samostatne alebo v kombinácii s pohybovými inštrukciami robota.

Typická aplikačná oblasť pri samostatnej funkcii je napríklad vytláčací lis. Tu bude robot sledovať pohyby tlačného stroja tak, aby nedošlo k zastaveniu prebiehajúceho programu z dôvodu kolízie, prípadne aby nedošlo k poškodeniu vyrábaného predmetu/obrobku. Ak funkciu použijeme v kombinácii s pohybovými inštrukciami, robot sa bude riadiť svojou usporiadanou cestou (trajektóriou). V procese pritom umožní väčšiu polohovú odchýlku v „jemnom“ smere, teda nepreruší ani nezastaví vykonávanie programu, ale bude sa správať podobne ako pružina tlačiaca na povrch. Túto funkciu je užitočné použiť vždy vtedy, ak existujú odchýlky v polohe vyrábaného (pracovného) kusu v určenom smere. Robot tak pôsobí jemnejšie na vyrábaný kus, sleduje odchýlky, nepoškodí ho, predíde kolízii.

SoftMove je softvérová nadstavba, ktorá zabezpečuje efektívnu interakciu medzi robotom a strojom. Umožňuje robotu byť „jemnejším“, aby sa lepšie prispôsobil vonkajším silám alebo zmenám v pracovných objektoch. Zároveň zlepšuje produktivitu a kvalitu výroby a zvláda rozličné variácie pracovných objektov, čím skracuje (eliminuje) čas strávený pri ladení výrobného cyklu aplikácie, ktorá vyžaduje komplikované programovanie.

Použitie softvéru SoftMove je vhodné zvážiť pri všetkých apliká­ciách, pri ktorých je potrebné presné nastavovanie polohy robota pre odchýlky v pracovných objektoch, pri nepresnom príslušenstve robotov alebo strojov. Hlavné aplikácie použitia SoftMove: obrábacie a vstrekovacie stroje, odber častí zo stroja, vloženie častí do stroja – robot drží alebo tlačí produkt, umiestnenie/vyberanie produktu, umiestnenie častí produktu do prístroja, zachytávanie nárazov a vibrácií, montážne funkcie, zváranie, brúsenie, leštenie ap.

SoftMove znižuje potrebu veľmi drahých mechanických riešení, vysoko presného príslušenstva a pokročilého programovania, čo znamená, že investičné náklady sa výrazne znížia a zvýši sa spoľahlivosť.

Pavol Seewald