Samostatnou kapitolou sú zváracie pracoviská. Veľký objem dát, rýchlosť ich zberu a nutnosť synchronizovať dáta z rôznych zdrojov vyžadujú výkonné riešenie. B+R spolu s odborníkmi ABB na robotizované zváranie vyvinuli systém RADcell na zber dát s prihliadnutím na špecifiká technológie zvárania a požiadaviek automobilového priemyslu.

Systém umožňuje zber dát v prípade potreby aj na úrovni 1 ms, archiváciu dát viac ako 15 rokov a ochranu dát aj pri výpadku komunikácie medzi zváracou bunkou a samotným informačným systémom. Analytické nástroje umožňujú spätne prehliadať jednotlivé záznamy, štatisticky ich vyhodnocovať a následne ich aj prehľadne graficky zobrazovať.

Zrealizovaná architektúra systému pozostáva z robotizovaných zváracích buniek ABB vybavených riadiacim systémom BR, zo zváracích agregátov s komunikačným rozhraním a z označovacích zariadení, pričom jadrom je procesný systém APROL. Ethernetová sieť na procesnej úrovni je oddelená od firemnej siete, aby sa zabezpečila vysoká miera kybernetickej bezpečnosti.

Výsledné dáta sú prístupné vo forme reportov v podnikovej sieti prostredníctvom integrovaného webového rozhrania.

Systém umožňuje:

 • spätnú kontrolu dát pre všetky zvary konkrétneho výrobku,
 • prehliadanie vybranej skupiny výrobkov na základe zvoleného kritéria (zmena, čas, pracovisko, produkt…),
 • štatistické vyhodnocovanie zvárania podľa zvolených kritérií,
 • identifikáciu technologických problémov na základe objektívnych dát,
 • vyhodnocovanie úspešnosti prijatých úprav a zmien týkajúcich sa kvality,
 • archiváciu dát,
 • sledovanie aktuálneho stavu výroby,
 • diagnostikovanie stavu jednotlivých komponentov systému a ich komunikácie,
 • vyhodnocovanie OEE ukazovateľov,
 • sledovanie a vyhodnocovanie cyklických časov,
 • zahrnutie systému preventívnej aj prediktívnej údržby,
 • monitoring spotreby energií.

Systém bol síce vyvinutý s prihliadnutím na špecifiká zberu dát zo zváracích buniek, ale pokrýva aj široký rozsah aplikácií pri systémoch zberu dát (tracebilita), sledovanie produktivity výroby OEE, energetický monitoring a mnohé ďalšie úlohy.