Technológia, ktorá zabezpečuje viacpoužívateľské spracovanie projektu, je už dlhodobo známa a mnohí projektanti si už prácu v tomto režime mali možnosť vyskúšať. Principiálne ide o úpravu dát spoločného projektu, ktorý musí byť uložený v zdieľanej zložke.

Zamedzenie konfliktnej úpravy dát je ošetrené na úrovni stránok a návrhových priestorov, na ktorých sa nachádza objekt, ktorý už niekto edituje. Ak sa pokúsite vstúpiť do vlastností prístroja, ktorý leží na už obsadenej stránke, zobrazí sa hlásenie o viacpoužívateľskom konflikte a celá stránka bude dostupná iba na čítanie. Na zjednodušenie komunikácie v tíme obsahuje spomínané hlásenie kontaktné údaje na spracovateľa stránky a vďaka tomu je jasné, koho treba požiadať o jej uvoľnenie. V tomto režime sa dá projektovať s licenciami EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel Professional, EPLAN Fuid, EPLAN Preplanning Professional. Licenciu stupňa Compact je nutné rozšíriť o element Compact+, pretože samotná licencia Compact umožňuje otvoriť projekt na editáciu iba jednému používateľovi.

Projektanti majú často skúsenosť so spomalenou prácou na zdieľanom projekte. Je to tým, že načítavanie aj spracovávanie údajov projektu vykonáva systém EPLAN vzdialene z pracovnej stanice projektanta a cez sieťové pripojenie určitých parametrov. V systémových požiadavkách sa k takémuto režimu projektovania odporúča, aby reakcia (latencia) sieťového pripojenia nepresahovala 1 ms.

Ako vymedziť práva používateľov?

Túto požiadavku rieši systém EPLAN funkciou s názvom správa práv. Tu je potrebné rozšírenie licencie o element Professional+. Hlavný projektant si dokáže zabezpečiť projekt rozdelením oprávnení členov tímu tak, že zaradí jednotlivcov do príslušných skupín. Jednotlivé skupiny majú presne nastavené oprávnenia k funkciám spracovávania a správy projektu. V tomto režime činnosti sa každý používateľ musí pri spúšťaní programu prihlásiť ručne alebo to urobí systém automaticky na základe autentifikácie pomocou konta Windows. Výsledkom je zabezpečenie projektu a prehľad o tom, kto aké časti spracováva.

Možno prácu v tíme vopred rozdeliť?

Áno. Technológia EPLAN to rieši formou rozdelenia projektu do takzvaných oblastí spracovania. Vďaka nim dokážete nastaviť transparentnú spoluprácu v tíme. Oblasti spracovania sa definujú prostredníctvom schém filtrov, ktoré sú postavené na kritériách výberu štruktúr projektu v kombinácii s odborom alebo vlastnosťami strán. Výberom oblasti spracovania sa u každého projektanta v navigátoroch zobrazujú iba príslušné strany a prístroje. Keďže je pre túto funkciu potrebné rozšírenie licencie aj o element Professional+, môže sa rovno využiť kombinácia so správou práv. Hlavný projektant tak dokáže členom tímu priradiť oblasti spracovania centrálne.

Prehľad o účastníkoch projektu

Projektanti si môžu prostredníctvom viacpoužívateľského monitoringu pozrieť, kto iný v danej chvíli pracuje na spoločnom projekte. Sú tam uvedené kontaktné údaje, oblasť spracovania projektu, názov prebiehajúcej operácie a jej progres, napríklad automatické vyhodnotenie či synchronizácia dát. Táto funkcia je tiež obsahom rozšírenia licencie o element Professional+.

Samostatné čiastkové projekty

Vzniknú rozdelením hlavného projektu na časti, ktoré sú definované ako oblasti spracovania. Z hľadiska spracovania dát v systéme EPLAN ide o plnohodnotné projekty, ktoré môžu projektanti spracovávať lokálne na vlastnej stanici. Po ukončení práce sa dajú čiastkové projekty naspäť pripojiť k hlavnému projektu. Delenie na čiastkové projekty sa výborne hodí pri externej spolupráci či všeobecne pri práci nezávislej od sieťového pripojenia. Externým projektantom ich vieme odovzdať napríklad v štandardnej forme zálohy EPLAN. Pri práci na samotnom čiastkovom projekte nie je potrebné rozšírenie licencie, ale funkcionalita na delenie a spájanie projektov je znova zahrnutá v elemente Professional+.

Viac informácií o spolupráci na projektoch nájdete v zázname webinára, ktorý si môžete pozrieť zadarmo.

Viac sa dočítate tu.

Radovan Ovcarčik